facebook piksel profilu firmy atmoterm

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (SOOŚ) to usługa konsultingowa polegająca na wykonaniu prognozy oddziaływania na środowisko danego strategicznego dokumentu w ramach procedury SOOŚ oraz wspieraniu procesu postępowania, które przeprowadza się dla określonych rodzajów dokumentów, mające na celu zagwarantowanie, że kwestie środowiskowe, zrównoważonego rozwoju i integracji ochrony środowiska z politykami branżowymi są skutecznie uwzględniane w planowaniu polityk, strategii, planów lub programów.

Zalety wykonania SOOŚ przez Atmoterm

 • analiza projektu strategicznego dokumentu pod kątem potencjalnych oddziaływań na środowisko;
 • analiza i ocena istniejącego stanu środowiska obszaru objętego projektem dokumentu;
 • charakterystyka oddziaływań na środowisko;
 • przedstawienie rozwiązań alternatywnych;
 • prezentacja rozwiązań zapobiegających, ograniczających lub kompensujących negatywne działania dla środowiska;
 • ocena, czy kwestie środowiskowe, zrównoważonego rozwoju i integracji ochrony środowiska z politykami branżowymi, są skutecznie uwzględniane w planowaniu polityk, strategii, planów lub programów;
 • ocena możliwości wystąpienia oddziaływania trans granicznego;
 • prezentacja metod zastosowanych przy sporządzeniu prognozy oddziaływania na środowisko;
 • propozycja metod analizy skutków środowiskowych realizacji dokumentu;
 • streszczenie w języku niespecjalistycznym;
 • prognoza oddziaływania na środowisko danego strategicznego dokumentu jest wykonana zgodnie z uzgodnionym zakresem i stopniem szczegółowości informacji wymaganych w prognozie, wynikających z uzgodnień z właściwymi organami, dokonanych przez organ opracowujący projekt strategicznego dokumentu;
 • doświadczenie wykonawcy w realizacji wielu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla najnowszych i najważniejszych dokumentów szczebla centralnego (takich jak Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020) oraz szczebla regionalnego i lokalnego;
 • dysponowanie metodami badań i analiz pozwalającymi opracować strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko z najwyższą starannością oraz w zgodności z polskim i międzynarodowym prawem.

 

Więcej informacji:

Marta Borgul
+48 606 845 262
borgul@atmoterm.pl