facebook pixel

Strategia gospodarki odpadami w gminie to kompleksowa usługa konsultingowa obejmująca swym zakresem wszystkie niezbędne etapy służące uporządkowaniu systemu gospodarki odpadowej w gminie, począwszy od audytu obecnego stanu, skończywszy na opracowaniu merytorycznym SIWZ oraz opisu przedmiotu zamówienia – do przeprowadzenia przetargu.

Zalety wykonania strategii gospodarki odpadami w gminie przez Atmoterm

  • zdiagnozowanie słabych i mocnych stron funkcjonującego na terenie gminy systemu gospodarki odpadowej w oparciu o dokumenty udostępnione przez Zamawiającego wraz z analizą kosztochłonności poszczególnych elementów tego systemu;
  • zbudowanie strategii gospodarki odpadami, w tym docelowego rekomendowanego modelu gospodarki odpadowej wraz z kierunkami rozwoju systemu oraz harmonogramem działań koniecznych do podjęcia przez gminę;
  • dostosowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi do zmian w funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadowej w gminie;
  • opracowanie zapisów merytorycznych SIWZ na odbieranie i/lub zagospodarowanie odpadów komunalnych w podziale na wszystkie zadania zaplanowane w SIWZ;
  • zwiększenie skuteczności kontrolowania i monitorowania przepływu strumieni odpadów komunalnych w gminie wraz z bilansem ekonomicznym systemu gospodarki odpadami.

Przeczytaj także:Utrzymanie porządku w gminach – nowe obowiązki po nowelizacji ustawy.

Więcej informacji:
Jacek Pietrzyk
+48 661 426 685
pietrzyk@atmoterm.pl