facebook piksel profilu firmy atmoterm

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu strategii transformacji energetycznej, dokumentu stanowiącego koncepcję przeprowadzenia transformacji energetycznej na poziomie lokalnym.

Zalety wykonania strategii transformacji energetycznej przez Atmoterm

  • identyfikacja możliwych obszarów działań oraz ich roli w procesie transformacji energetycznej;
  • analiza i wskazanie obszarów działań dotyczących transformacji energetycznej na poziomie lokalnym;
  • zdefiniowanie wizji, celów i priorytetowych działań dotyczących transformacji energetycznej, przypisanych do analizowanych obszarów;
  • możliwość skoordynowania planowanych i już podejmowanych lokalnych inicjatyw oraz przedsięwzięć mających na celu przeprowadzenie transformacji energetycznej;
  • promowanie miasta efektywnego energetycznie;
  • zapewnienie udziału interesariuszy w tworzeniu strategii transformacji energetycznej, przeprowadzenie konsultacji społecznych, a także stworzenie kanału przepływu informacji w ramach prowadzonych konsultacji (np. za pośrednictwem strony internetowej – aplikacja Opiniowanie i Konsultacje Społeczne);
  • identyfikacja możliwych zmian w zapisach lokalnych dokumentów strategicznych, jak również wskazanie uzasadnienia dla wykonania dodatkowych ekspertyz, np. analizy potencjału odnawialnych źródeł energii, analizy ubóstwa energetycznego, inwentaryzacji źródeł niskiej emisji, optymalizacji kosztów energii, strategii rozwoju elektromobilności, analizy możliwości zawiązania klastrów energii;
  • zgodność z obowiązującymi dokumentami strategicznymi, planistycznymi oraz operacyjnymi gminy lub miasta, a także dokumentami w zakresie polityki energetycznej i klimatycznej na szczeblu centralnym.

 

Więcej informacji:

Wojciech Wahlig: +48 728 854 796
Bogusław Śmiechowicz: +48 661 426 675
E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl