facebook piksel profilu firmy atmoterm

Usługa konsultingowa polegająca na przeprowadzeniu analizy możliwości zwiększenia samowystarczalności energetycznej jednostek samorządu terytorialnego oraz opracowaniu koncepcji osiągnięcia niezależności energetycznej gminy.

Zalety strategii zwiększenia samodzielności energetycznej gminy

  • opracowanie bilansu energetycznego gminy;
  • ocena zdolności produkcji energii i/lub ciepła na terenie gminy w podziale na źródła;
  • określenie lokalnych możliwości zwiększenia zdolności wytwórczych energii elektrycznej i/lub ciepła;
  • określenie możliwości poprawy efektywności energetycznej;
  • identyfikacja potencjalnych interesariuszy klastra energii;
  • przyjęcie celów strategicznych i planu działań zmierzających do zwiększenia samodzielności energetycznej gminy;
  • skoordynowanie działań w obszarze planowania energetycznego i gospodarki niskoemisyjnej;
  • zapewnienie zgodności z obowiązującymi oraz projektowanymi dokumentami strategicznymi, planistycznymi i operacyjnymi gminy oraz dokumentami w zakresie polityki energetycznej i klimatycznej na szczeblu centralnym;
  • promowanie gminy efektywnej energetycznie;
  • zapewnienie udziału interesariuszy w tworzeniu strategii, przeprowadzenie konsultacji społecznych, jak również stworzenie kanału przepływu informacji w ramach prowadzonych konsultacji (np. za pośrednictwem strony internetowej – system OpiKon).

 

Więcej informacji:

Wojciech Kusek
+48 882 018 851
kusek@atmoterm.pl