facebook piksel profilu firmy atmoterm

Atmoterm SA obsługuje ponad 4500 przedsiębiorstw. Oferowane usługi oraz produkty bazują na bardzo dobrym rozumieniu zagadnień ochrony środowiska, a także ich wpływie na praktykę biznesową. Mamy ogromne doświadczenie w pracy dla firm z różnych branż i sektorów.

Zapoznaj się z poniższą ofertą skierowaną do przedsiębiorstw.

Narzędzia i usługi środowiskowe dla przedsiębiorstw

ekostrateg.com to zintegrowana platforma do zarządzania danymi środowiskowymi, skupiająca znane i sprawdzone oprogramowanie oraz usługi oferowane przez partnerów platformy.

Powietrze

Analiza oddziaływania zakładu na jakość powietrza jest usługą ekspercką, której celem jest zbadanie wpływu instalacji i/lub zakładu na stan powietrza w otoczeniu, w tym uciążliwości odorowe.

Usługa polegająca na opracowaniu metodyki monitorowania i obliczania wielkości emisji niezorganizowanych lotnych związków organicznych, zgodnie z konkluzjami BAT, w odniesieniu do wspólnych systemów oczyszczania ścieków czy gazów odlotowych oraz zarządzania nimi w przemyśle chemicznym.

Usługa konsultingowa polegająca na sporządzeniu dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji udzielającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Usługa wspierająca określanie i komunikowanie śladu węglowego organizacji i produktu. Wspieramy organizacje w podjęciu decyzji biznesowych o rozpoczęciu wyznaczania, określeniu granic i zakresu, zebraniu danych oraz policzeniu śladu węglowego swojej organizacji, produktu lub wydarzenia zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Zarządzanie emisją do powietrza to aplikacja umożliwiająca odwzorowanie, zgodnie z pozwoleniami, struktury zakładu w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz gromadzenie danych na potrzeby raportów i sprawozdań przekazywanych do właściwych organów zgodnie z przepisami prawa.

Usługa konsultingowa polegająca na sporządzeniu dokumentacji do zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.

Woda i ścieki

Usługa konsultingowa opracowania dokumentu “Ocena wodnoprawna wpływu planowanej inwestycji lub działania na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych” i przeprowadzenia procedury uzyskania decyzji administracyjnej.

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu operatu wodnoprawnego – załącznika do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej.

Zarządzanie gospodarką wodno-ściekową to aplikacja służąca do gromadzenia danych dotyczących bilansów wodno-ściekowych podmiotu i na tej podstawie tworzenia stosownych raportów oraz oświadczeń związanych z usługami wodnymi.

Odpady

Usługa konsultingowa polegająca na przeprowadzeniu analizy wytwarzanych w przedsiębiorstwie odpadów innych niż komunalne pod kątem wymagań prawnych, jakie powinny spełniać miejsca magazynowania tych odpadów.

Baza Danych o Środowisku – Pojazdy Wycofane z Eksploatacji to aplikacja do sporządzania i przekazywania sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji. Aplikacja pozwala wypełnić i wydrukować sprawozdanie przez podmioty.

Usługa konsultingowa sporządzenia dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Usługa konsultingowa, polegająca na przygotowaniu wniosku o wpis do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami lub wniosku aktualizacyjnego (w przypadku zmiany informacji zawartych w rejestrze, bądź zmiany zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru.

Wsparcie konsultacyjne w związku z najnowszymi zmianami prawnymi ustawy o odpadach to usługa wdrożenia w przedsiębiorstwie zmian wynikających z nowych przepisów z zakresu odpadów.

Zarządzanie gospodarką odpadami to system do optymalizacji zarządzania gospodarką odpadową w przedsiębiorstwie oraz prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z prawem.

Energia

Audyt energetyczny budynku to usługa polegająca na przygotowaniu dokumentacji zawierającej zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, umożliwiające zredukowanie kosztów i zużycia energii w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych czy przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to usługa konsultingowa polegająca na przeprowadzeniu audytu w przedsiębiorstwie, w oparciu o ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej oraz polską normę PN-EN 16247 Audity energetyczne.

Bezpłatne uprawnienia 2021-2030 to usługa konsultingowa wspomagająca proces ubiegania się przez prowadzących instalacje uczestniczące w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na okres rozliczeniowy 2021-2030.

Usługa konsultingowa oraz IT dla podmiotów działających w ramach jednego klastra energii, wspólnie wytwarzających i gospodarujących energią.

Konsulting CO2 to usługa polegająca na realizacji obowiązków związanych z uczestnictwem przedsiębiorstwa w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji, zawierająca kompleksową obsługę zgodnie z listą potrzeb określonych indywidualnie z klientem.

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej to usługa polegająca na przeprowadzeniu szczegółowej analizy wszystkich punktów poboru energii pod kątem zapotrzebowania na energię i wskazaniu działań, w wyniku których zredukowane zostaną ponoszone za nią opłaty.

Outsourcing CO2 to usługa konsultingowa, polegająca na realizacji obowiązków związanych z uczestnictwem przedsiębiorstwa w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji, zawierająca kompleksową obsługę, zgodnie z listą potrzeb określonych indywidualnie z klientem, wykonywana w formie outsourcingu.

Pozostałe usługi

Celem analizy konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) jest weryfikacja technologii oraz poziomu emisji pod kątem wytycznych przedstawionych w opublikowanych przez Komisję Europejską konkluzjach BAT dla danej działalności.

Analiza lokalizacji inwestycji pod kątem ryzyk środowiskowych to ocena warunków środowiskowych wybranej przez inwestora lokalizacji oraz potencjalnych ryzyk wynikających z lokalizacji przedsięwzięcia na wybranym terenie.

Usługa konsultingowa polegająca na wykonaniu analizy porealizacyjnej w zakresie wskazanym w uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (lub decyzji inwestycyjnej, np. pozwoleniu na budowę) oraz wsparciu Zamawiającego na etapie oceny dokumentacji przez właściwe organy.

Analiza wymagalności raportu początkowego, zwana również odstąpieniem lub raportem niewinności, to usługa konsultingowa, polegająca na ocenie konieczności wykonania raportu początkowego.

Usługa konsultingowa, polegająca na przeprowadzeniu audytu due diligence i opracowaniu raportu, zawierającego szczegółową ocenę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa w zakresie środowiskowym oraz określenie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z planowaną transakcją kapitałową.

Audyt środowiskowy to usługa konsultingowa polegająca na weryfikacji stanu formalno-prawnego przedsiębiorstwa lub jego dostawców, podwykonawców i zewnętrznych podmiotów działających na terenie przedsiębiorstwa, w zakresie szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska.

Bank Zanieczyszczeń Środowiska to system do gromadzenia, przetwarzania i raportowania danych o źródłach zanieczyszczeń oraz emisji w zakładach. Umożliwia naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, generowanie niezbędnej ewidencji oraz tworzenie dowolnych raportów środowiskowych w obrębie danych wprowadzonych do programu.

Co-sourcing środowiskowy to usługa konsultingowa dedykowana dla przedsiębiorstw, które mają złożoną sytuację w kontekście wymogów prawa ochrony środowiska.

Usługa konsultingowa polegająca na wsparciu klienta w całym procesie inwestycyjnym, od analizy pod względem środowiskowym terenu inwestycji, aż do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ekowiedza (www.ekowiedza.com) to serwis informacji prawnej z zakresu ochrony środowiska, ułatwiający jej wyszukiwanie i zastosowanie oraz śledzenie najistotniejszych zmian.

Ekspertyza dedykowana to usługa polegająca na analizie i badaniu problemów prawno-środowiskowych związanych z obecnymi, nowymi lub modyfikowanymi zapisami formalno-prawnymi dotyczącymi obszaru zagadnień z dziedziny: powietrza, odpadów, energii, bioróżnorodności, usług ekosystemowych, gospodarki przestrzennej oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument niezbędny do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przygotowana w wersji podstawowej pozwala złożyć wniosek w krótkim czasie, przygotowana w wersji rozszerzonej o uzgodnione z inwestorem elementy zwiększa szanse na szybkie uzyskanie decyzji środowiskowej.

Kwalifikacja przedsięwzięcia to analiza inwestycji pod kątem wymagalności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z obowiązującym prawem.

Zebranie informacji nt. efektów środowiskowych prowadzonej działalności oraz ich publikacja w pozafinansowym raporcie środowiskowym pozwala na szerokie spojrzenie na sposób zarządzania organizacją uwzględniającą cele zrównoważonego rozwoju i założenia społecznej odpowiedzialności biznesu.

Opłaty środowiskowe i sprawozdawczość to kompleksowa usługa dla podmiotów w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, oświadczeń w zakresie usług wodnych, opłat produktowych, sprawozdań PRTR, raportu KOBiZE, zbiorczych zestawień danych o rodzajach oraz ilości odpadów, a także środowiskowych sprawozdań GUS.

Outsourcing środowiskowy to usługa konsultingowa, polegająca na kompleksowej realizacji obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, zgodnie z listą potrzeb określonych indywidualnie z klientem, wykonywana w formie outsourcingu.

Usługa konsultingowa wspomagająca uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, regulującego funkcjonowanie instalacji, a także określającego zasady wprowadzania energii oraz substancji powodujących zanieczyszczenie do wszystkich komponentów środowiska.

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu projektu planu remediacji i uzyskaniu decyzji zatwierdzającej ten plan przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest jednym z elementów tzw. procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, na którą składa się: weryfikacja raportu, uzyskanie wymaganych prawnie uzgodnień i opinii, a także zapewnienie udziału społeczeństwa.

Systemy dedykowane to usługa wdrożenia dopasowanego do indywidualnych potrzeb biznesu narzędzia wspierającego realizację procesów i zadań powiązanych z ochroną środowiska.

Szkolenia z ochrony środowiska to usługa edukacyjna z dziedziny prawa środowiskowego i tematów pokrewnych.

Aplikacja Środowiskowe raporty managerskie pomaga podnieść skuteczność działania przedsiębiorstw w obszarze ochrony środowiska, wspierając proces podejmowania decyzji poprzez dostarczenie raportów prezentujących informacje przydatne do dalszych analiz.

Wnioski unijne to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju, z gwarancją poprawnej oceny wymaganych specjalistycznych kryteriów.

Niezbędnym krokiem w dążeniu do pozytywnej transformacji biznesu jest odpowiedzialne opracowanie strategii środowiskowej przedsiębiorstwa, prowadzącej do zmniejszenia jego wpływu na środowisko.