facebook pixel

Atmoterm SA obsługuje ponad 4,5 tysiąca przedsiębiorstw. Oferowane usługi i produkty bazują na bardzo dobrym rozumieniu zagadnień ochrony środowiska oraz ich wpływu na praktykę biznesową. Mamy ogromne doświadczenie w pracy dla firm z różnych branż i sektorów. Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą Atmoterm SA skierowaną do przedsiębiorstw.

Ekostrateg (www.ekostrateg.com) to zintegrowana platforma branżowa z ochrony środowiska, skupiająca znane i sprawdzone oprogramowanie oraz usługi oferowane przez partnerów platformy.

Environmental DataBase (EDB) to zintegrowana platforma z ochrony środowiska, integrująca narzędzia służące do zarządzania środowiskiem w administracji oraz u klientów biznesowych.

Atmoterm SA: Powietrze

Powietrze

Usługa polegająca na opracowaniu metodyki monitorowania i obliczania wielkości emisji rozproszonych (niezorganizowanych) LZO, zgodnie z konkluzjami BAT w odniesieniu do wspólnych systemów oczyszczania ścieków/gazów odlotowych oraz zarządzania nimi w przemyśle chemicznym (CWW).

Opłator to proste i poręczne narzędzie informatyczne służące do naliczania opłat za emisje gazów i pyłów do powietrza. Aplikacja umożliwia archiwizację danych o emisjach do powietrza z wielolecia oraz ułatwia generowanie niezbędnej ewidencji opłatowej.

Usługa wspierająca określanie i komunikowanie śladu węglowego organizacji i produktu. Wspieramy organizacje w podjęciu decyzji biznesowych o rozpoczęciu wyznaczania, określeniu granic i zakresu, zebraniu danych oraz policzeniu śladu węglowego swojej organizacji, produktu lub wydarzenia zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Atmoterm SA: Odpady

Odpady

Baza Danych o Środowisku – Gospodarka Odpadami Komunalnymi (BDoŚ – GOK) to system do gromadzenia, przetwarzania i analiz danych dotyczących odpadów komunalnych. Przeznaczony jest do sporządzania oraz weryfikacji sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przez zobligowane do tego jednostki.

Baza Danych o Środowisku – Pojazdy wycofane z eksploatacji (BDoŚ – Pojazdy wycofane) to aplikacja do sporządzania i przekazywania sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji. Aplikacja pozwala wypełnić i wydrukować sprawozdanie przez Podmioty.

Baza Danych o Środowisku – Zestawienie zbiorcze (BDoŚ – Zestawienie zbiorcze) to aplikacja online, zawierająca formularze do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach.

e-PSZOK to system wspomagający bieżące ewidencjonowanie realnej masy i rodzajów odpadów przekazywanych przez właścicieli nieruchomości do PSZOK, umożliwiający rzetelne rozliczenia finansowe i sprawozdawcze na wszystkich poziomach organizacyjnych – od mieszkańca, przez podmiot prowadzący PSZOK, po gminę.

Giełda Odpadów Wartościowych (GOW) to system wspomagający znalezienie informacji i propozycji działania w zakresie posiadanego odpadu.

Pozwolenie Odpadowe to usługa konsultingowa sporządzenia dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji, w związku z eksploatacją instalacji, udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Usługa konsultingowa, polegająca na przygotowaniu wniosku o wpis do Rejestru-BDO (art. 50 ust. 1 UO2) lub wniosku aktualizacyjnego (art. 59 ust. 1 UO2) w przypadku zmiany informacji zawartych w Rejestrze, bądź zmiany zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do Rejestru.

Wsparcie konsultacyjne w związku z najnowszymi zmianami prawnymi ustawy o odpadach to usługa wdrożenia w przedsiębiorstwie zmian wynikających z nowych przepisów ustawy o odpadach.

Atmoterm SA: komponent Woda i ścieki

Woda i ścieki

Usługa konsultingowa opracowania dokumentu “Ocena wodnoprawna wpływu planowanej inwestycji lub działania na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych” i przeprowadzenia procedury uzyskania decyzji administracyjnej.

Pozwolenie wodnoprawne to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu operatu wodnoprawnego – załącznika do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej.

Atmoterm SA: Energia

Energia

Audyt Energetyczny Budynku to usługa konsultingowa polegająca na wykonaniu ekspertyzy w celu oceny zapotrzebowania budynku na energię oraz określenia parametrów technicznych i ekonomicznych przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Usługa konsultingowa polegająca na wykonaniu Audytu Efektywności Energetycznej i wykazaniu możliwej do uzyskania oszczędności energii finalnej, zgodnie z obowiązującym prawem.

Usługa konsultingowa, ekspertyza, polegająca na wykonaniu Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej.

Bezpłatne uprawnienia 2021-2030 to usługa konsultingowa wspomagająca proces ubiegania się przez prowadzących instalacje uczestniczące w EU ETS o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na okres rozliczeniowy 2021-2030.

Usługa konsultingowa i IT dla podmiotów działających w ramach jednego klastra energii, wspólnie wytwarzających i gospodarujących energią.

Konsulting CO2 to usługa konsultingowa polegająca na realizacji obowiązków związanych z uczestnictwem przedsiębiorstwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji – EU ETS, zawierająca kompleksową obsługę zgodnie z listą potrzeb określonych indywidualnie z klientem.

Outsourcing CO2 to usługa konsultingowa, polegająca na realizacji obowiązków związanych z uczestnictwem przedsiębiorstwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji – EU ETS, zawierająca kompleksową obsługę zgodnie z listą potrzeb określonych indywidualnie z klientem wykonywana w formie outsourcingu.

Wniosek o przyznanie białego certyfikatu to usługa przeprowadzenia procesu ubiegania się o świadectwo efektywności energetycznej (mechanizm rynkowy, tzw. białe certyfikaty) od przeprowadzenia Audytu Efektywności Energetycznej, przez przygotowanie wniosku o pozyskanie świadectwa efektywności energetycznej, po złożenie wniosku do Prezesa URE.

Atmoterm SA: Integracja

Integracja

Analiza lokalizacji inwestycji pod kątem ryzyk środowiskowych to analiza lokalizacji inwestycji w celu zidentyfikowania i wykluczenia ryzyk środowiskowych dla realizacji przedsięwzięcia.

Usługa konsultingowa, polegająca na przeprowadzeniu Audytu Due Diligence i opracowaniu raportu, zawierającego szczegółową ocenę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa w zakresie środowiskowym oraz określenie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z planowaną transakcją kapitałową.

Audyt środowiskowy to usługa konsultingowa polegająca na weryfikacji stanu formalno-prawnego przedsiębiorstwa lub także jego dostawców, podwykonawców oraz zewnętrznych podmiotów działających na terenie przedsiębiorstwa, w zakresie szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska.

Bank Zanieczyszczeń Środowiska (BZŚ) to system do gromadzenia, przetwarzania i raportowania danych o źródłach zanieczyszczeń i emisji w zakładach. Umożliwia naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, generowanie niezbędnej ewidencji oraz tworzenie dowolnych raportów środowiskowych w obrębie danych wprowadzonych do programu.

Usługa konsultingowa polegająca na wsparciu klienta w całym procesie inwestycyjnym, od analizy pod względem środowiskowym terenu inwestycji, aż do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach.

EKOwiedza to portal informacji prawnej z zakresu ochrony środowiska, ułatwiający jej wyszukiwanie i zastosowanie oraz śledzenie najistotniejszych zmian.

Ekspertyza dedykowana to usługa polegająca na analizie i badaniu problemów prawno-środowiskowych związanych z obecnymi, nowymi lub modyfikowanymi zapisami formalno-prawnymi dotyczącymi obszaru zagadnień z dziedziny: powietrza, odpadów, energii, bioróżnorodności, usług ekosystemowych, gospodarki przestrzennej oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia to dokument niezbędny do uzyskania decyzji środowiskowej. Przygotowana w wersji podstawowej pozwala złożyć wniosek w krótkim czasie, przygotowana w wersji rozszerzonej o uzgodnione z Inwestorem elementy zwiększa jego szanse na szybkie uzyskanie decyzji środowiskowej.

Kwalifikacja przedsięwzięcia to analiza inwestycji pod kątem wymagalności uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgodnie z obowiązującym prawem.

Opłaty środowiskowe i sprawozdawczość to kompleksowa usługa konsultingowa i usługa IT dla podmiotów w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych, sprawozdań PRTR, raportu KOBiZE oraz środowiskowych sprawozdań GUS.

Outsourcing środowiskowy to usługa konsultingowa, polegająca na kompleksowej realizacji obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, zgodnie z listą potrzeb określonych indywidualnie z klientem, wykonywana w formie outsourcingu.

Pozwolenie zintegrowane to usługa konsultingowa wspomagająca uzyskanie decyzji administracyjnej regulującej zasady wprowadzania substancji powodujących zanieczyszczenie i energii do wszystkich komponentów środowiska.

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu projektu planu remediacji i uzyskaniu decyzji zatwierdzającej ten plan przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko to dokument niezbędny do uzyskania decyzji środowiskowej.

Systemy dedykowane to usługa wdrożenia dopasowanego do indywidualnych potrzeb biznesu narzędzia wspierającego realizację procesów i zadań powiązanych z ochroną środowiska.

Szkolenia z ochrony środowiska to usługa edukacyjna z dziedziny prawa ochrony środowiska i tematów pokrewnych.

Wnioski unijne to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji w zakresie gospodarki i ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, z gwarancją poprawnej oceny wymaganych specjalistycznych kryteriów.