Klientami Atmoterm SA jest ponad 4,5 tysiąca przedsiębiorstw. Oferowane usługi i produkty bazują na bardzo dobrym rozumieniu zagadnień ochrony środowiska i ich wpływu na praktykę biznesową oraz ogromnym doświadczeniu w pracy dla firm z różnych branż i sektorów. Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą Atmoterm SA skierowaną do Przedsiębiorstw.

Ekostrateg (www.ekostrateg.com) to zintegrowana platforma branżowa z ochrony środowiska, skupiająca znane i sprawdzone oprogramowanie oraz usługi oferowane przez partnerów platformy.

Environmental DataBase (EDB) to zintegrowana platforma z ochrony środowiska, integrująca narzędzia służące do zarządzania środowiskiem w administracji oraz u klientów biznesowych.

Atmoterm SA: Powietrze

Powietrze

Opłator to proste i poręczne narzędzie informatyczne służące do naliczania opłat za emisje gazów i pyłów do powietrza. Aplikacja umożliwia archiwizację danych o emisjach do powietrza z wielolecia oraz ułatwia generowanie niezbędnej ewidencji opłatowej.

Atmoterm SA: Odpady

Odpady

Baza Danych o Środowisku – Gospodarka Odpadami Komunalnymi (BDoŚ – GOK) to system, który służy do gromadzenia, przetwarzania i analiz danych dotyczących odpadów komunalnych. System przeznaczony jest do sporządzania oraz weryfikacji sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przez zobligowane do tego jednostki.

Baza Danych o Środowisku – Pojazdy wycofane z eksploatacji (BDoŚ – Pojazdy wycofane) aplikacja online zawierająca formularze do sporządzania i przekazywania rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji. Aplikacja pozwala wypełnić i wydrukować sprawozdanie przez Podmioty, pobrać wypełnione formularze automatycznie przez urząd marszałkowski oraz później zasilić bazę WSO oraz wyeksportować dane do systemu opłatowego SOZAT.

Baza Danych o Środowisku – Zestawienie zbiorcze (BDoŚ – Zestawienie zbiorcze) aplikacja online zawierająca formularze do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych.

e-PSZOK to system wspomagający bieżące ewidencjonowanie realnej masy i rodzajów odpadów przekazywanych przez właścicieli nieruchomości do PSZOK, umożliwiający rzetelne rozliczenia finansowe i sprawozdawcze na wszystkich poziomach organizacyjnych – od mieszkańca, przez podmiot prowadzący PSZOK, po gminę.

Giełda Odpadów Wartościowych (GOW) jest systemem wspomagającym znalezienie informacji i propozycji działania w zakresie posiadanego odpadu.

Pozwolenie Odpadowe to usługa konsultingowa sporządzenia dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji, w związku z eksploatacją instalacji, udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Wpis do Rejestru-BDO to usługa konsultingowa, polegająca na przygotowaniu wniosku o wpis do Rejestru (art. 50 ust. 1 UO2) lub wniosku aktualizacyjnego (art. 59 ust. 1 UO2).

Wsparcie konsultacyjne w związku z najnowszymi zmianami prawnymi ustawy o odpadach to usługa wdrożenia w przedsiębiorstwie zmian wynikających z nowych przepisów ustawy o odpadach.

Atmoterm SA: komponent Woda/Ścieki

Woda/Ścieki

Ocena Wodnoprawna to kompleksowa usługa konsultingowa opracowania dokumentu „Ocena wodnoprawna wpływu planowanej inwestycji lub działania na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych” i przeprowadzenia procedury uzyskania decyzji administracyjnej, poprzedzona analizą i oceną wpływu planowanej inwestycji lub działania na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód i obszarów ochronnych.

Pozwolenie Wodnoprawne to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu operatu wodnoprawnego – załącznika do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej.

Atmoterm SA: Energia

Energia

Audyt Energetyczny Budynku to usługa konsultingowa polegająca na wykonaniu ekspertyzy w celu oceny zapotrzebowania budynku na energię oraz określenia parametrów technicznych i ekonomicznych przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Audyt Efektywności Energetycznej (AEE) to usługa konsultingowa polegająca na wykonaniu AEE i wykazaniu możliwej do uzyskania oszczędności energii finalnej, zgodnie z obowiązującym prawem.

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa (AEP) to usługa konsultingowa, ekspertyza, polegająca na wykonaniu AEP, zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej.

Bezpłatne uprawnienia 2021-2030 to usługa konsultingowa wspomagająca proces ubiegania się przez prowadzących instalacje uczestniczące w EU ETS o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na okres rozliczeniowy 2021-2030.

Klastry energii to usługa konsultingowa i usługa IT dla podmiotów działających w ramach jednego klastra energii, wspólnie wytwarzających i gospodarujących energią.

Konsulting CO2 to usługa konsultingowa polegająca na realizacji obowiązków związanych z uczestnictwem przedsiębiorstwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji – EU ETS, zawierająca kompleksową obsługę zgodnie z listą potrzeb określonych indywidualnie z klientem.

Outsourcing CO2 to usługa konsultingowa, polegająca na realizacji obowiązków związanych z uczestnictwem przedsiębiorstwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji – EU ETS, zawierająca kompleksową obsługę zgodnie z listą potrzeb określonych indywidualnie z klientem wykonywana w formie outsourcingu.

Wniosek o przyznanie białego certyfikatu to usługa konsultingowa obejmująca obsługę procesu ubiegania się o świadectwo efektywności energetycznej (mechanizm rynkowy, tzw. białe certyfikaty) poczynając od przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej, przez przygotowanie wniosku/wniosków o pozyskanie świadectwa/świadectw efektywności energetycznej, aż po złożenie wniosku/wniosków do Prezesa URE.

Atmoterm SA: Integracja

Integracja

Analiza lokalizacji inwestycji pod kątem ryzyk środowiskowych to analiza lokalizacji inwestycji w celu zidentyfikowania i wykluczenia ryzyk środowiskowych dla realizacji przedsięwzięcia.

Audyt Due Diligence (Audyt DD) to usługa konsultingowa, polegająca na przeprowadzeniu Audytu DD i opracowaniu raportu, zawierającego szczegółową ocenę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa w zakresie środowiskowym oraz określenie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z planowaną transakcją kapitałową.

Audyt środowiskowy to usługa konsultingowa polegająca na weryfikacji stanu formalno- prawnego przedsiębiorstwa lub także jego dostawców, podwykonawców oraz zewnętrznych podmiotów działających na terenie przedsiębiorstwa, w zakresie szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska.

Bank Zanieczyszczeń Środowiska (BZŚ) to system, który służy do gromadzenia, przetwarzania i raportowania danych o źródłach zanieczyszczeń i emisji w zakładach. Umożliwia szybkie naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska oraz szacowanie opłat za usługi wodne, automatyczne generowanie niezbędnej ewidencji oraz tworzenie dowolnych raportów środowiskowych w obrębie danych wprowadzonych do programu.

Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DoŚU) to usługa konsultingowa adresowana do inwestora, polegająca na wsparciu klienta w całym procesie administracyjnym prowadzącym do uzyskania ostatecznej DoŚU.

EKOwiedza – portal informacji prawnej z zakresu ochrony środowiska, ułatwiający jej wyszukiwanie i zastosowanie oraz śledzenie najistotniejszych zmian.

Ekspertyza dedykowana jest usługą konsultingową związaną z analizą i badaniem problemów prawno-środowiskowych związanych z obecnymi, nowymi lub modyfikowanymi zapisami formalno- prawnymi dotyczącymi obszaru zagadnień związanych z: powietrzem, odpadami, energią, bioróżnorodnością, usługami ekosystemowymi, gospodarką przestrzenną, gospodarką o obiegu zamkniętym na poziomie kraju, regionu, miast/gmin i przedsiębiorstw.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia to dokument niezbędny do uzyskania decyzji środowiskowej. Przygotowana w wersji podstawowej pozwala złożyć wniosek w krótkim czasie, przygotowana w wersji rozszerzonej o uzgodnione z Inwestorem elementy zwiększa jego szanse na szybkie uzyskanie decyzji środowiskowej.

Kwalifikacja przedsięwzięcia to analiza inwestycji pod kątem wymagalności uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach zgodnie z obowiązującym prawem.

Opłaty środowiskowe i sprawozdawczość to kompleksowa usługa konsultingowa i usługa IT dla podmiotów w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych, sprawozdań PRTR, raportu KOBiZE oraz środowiskowych sprawozdań GUS.

Outsourcing środowiskowy to usługa konsultingowa, polegająca na kompleksowej realizacji obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, zgodnie z listą potrzeb określonych indywidualnie z klientem, wykonywana w formie outsourcingu.

Pozwolenie Zintegrowane to usługa konsultingowa wspomagająca uzyskanie decyzji administracyjnej regulującej zasady wprowadzania substancji powodujących zanieczyszczenie i energii do wszystkich komponentów środowiska.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko to dokument niezbędny do uzyskania decyzji środowiskowej.

Systemy dedykowane to usługa wdrożenia dopasowanego do indywidualnych potrzeb biznesu narzędzia wspierającego realizację procesów i zadań powiązanych z ochroną środowiska.

Szkolenia z ochrony środowiska to usługa edukacyjna z dziedziny prawa ochrony środowiska i tematów pokrewnych.

Wnioski unijne to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji w zakresie gospodarki i ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, z gwarancją poprawnej oceny wymaganych specjalistycznych kryteriów.

FreshMail.pl