• (+48) 77 44 26 666
  • @office@atmoterm.pl

arrow down

Klientami Atmoterm SA jest ponad 4,5 tysiąca przedsiębiorstw. Oferowane usługi i produkty bazują na bardzo dobrym rozumieniu zagadnień ochrony środowiska i ich wpływu na praktykę biznesową oraz ogromnym doświadczeniu w pracy dla firm z różnych branż i sektorów. Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą Atmoterm SA skierowaną do Przedsiębiorstw.

Ekostrateg – (www.ekostrateg.com) to zintegrowana platforma branżowa z ochrony środowiska, skupiająca znane i sprawdzone oprogramowanie oraz usługi oferowane przez partnerów platformy.

EDB – (pełna nazwa: Environmental DataBase) to zintegrowana platforma z ochrony środowiska, integrująca narzędzia służące do zarządzania środowiskiem w administracji oraz u klientów biznesowych.

odpady oferta atmoterm

Odpady

BDoŚ GOK (pełna nazwa: Baza Danych o Środowisku Gospodarka Odpadami Komunalnymi)  to system, który służy do gromadzenia, przetwarzania i analiz danych dotyczących odpadów komunalnych. System przeznaczony jest do sporządzania oraz weryfikacji sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przez zobligowane do tego jednostki.

BDoŚ Zestawienie Zbiorcze (Baza Danych o Środowisku w zakresie zbiorczego zestawienia) aplikacja online zawierająca formularze do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych.

BDoŚ Pojazdy wycofane (Baza Danych o Środowisku w zakresie pojazdów wycofanych z eksploatacji) aplikacja online zawierająca formularze do sporządzania i przekazywania rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji. Aplikacja pozwala wypełnić i wydrukować sprawozdanie przez Podmioty, pobrać wypełnione formularze automatycznie przez urząd marszałkowski oraz później zasilić bazę WSO oraz wyeksportować dane do systemu opłatowego SOZAT (WBZŚ).

e-PSZOK to system wspomagający bieżące ewidencjonowanie realnej masy i rodzajów odpadów przekazywanych przez właścicieli nieruchomości do PSZOK, umożliwiający rzetelne rozliczenia finansowe i sprawozdawcze na wszystkich poziomach organizacyjnych – od mieszkańca, przez podmiot prowadzący PSZOK, po gminę.

GOW (pełna nazwa: Giełda Odpadów Wartościowych) jest systemem wspomagającym znalezienie informacji i propozycji działania w zakresie posiadanego odpadu.

PO (pełna nazwa: Pozwolenie Odpadowe) to usługa konsultingowa sporządzenia dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji, w związku z eksploatacją instalacji, udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

atmoterm woda ścieki przedsiębiorstwa

Woda/Ścieki

PWP (pełna nazwa: Pozwolenie Wodnoprawne) to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu operatu wodnoprawnego – załącznika do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej.

OW (pełna nazwa: Ocena Wodnoprawna) to kompleksowa usługa konsultingowa opracowania dokumentu „Ocena wodnoprawna wpływu planowanej inwestycji lub działania na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych” i przeprowadzenia procedury uzyskania decyzji administracyjnej, poprzedzona analizą i oceną wpływu planowanej inwestycji lub działania na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód (JCW) i obszarów ochronnych.

energia oferta atmoterm

Energia

Wniosek BC (pełna nazwa: Wniosek o przyznanie białego certyfikatu) to usługa konsultingowa obejmująca obsługę procesu ubiegania się o świadectwo efektywności energetycznej (mechanizm rynkowy, tzw. białe certyfikaty (BC)) poczynając od przeprowadzenia audytu efektywności energetycznej (AEE), przez przygotowanie wniosku/ów o pozyskanie świadectwa/świadectw efektywności energetycznej (BC), aż po złożenie wniosku/ów do Prezesa URE.

AEE (pełna nazwa: Audyt Efektywności Energetycznej) to usługa konsultingowa polegająca na wykonaniu audytu efektywności energetycznej i wykazaniu możliwej do uzyskania oszczędności energii finalnej, zgodnie z obowiązującym prawem.

AEP (pełna nazwa: Audyt energetyczny przedsiębiorstwa) to usługa konsultingowa, ekspertyza, polegająca na wykonaniu audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej.

Outsourcing CO2 to usługa konsultingowa, polegająca na realizacji obowiązków związanych z uczestnictwem przedsiębiorstwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji – EU ETS, zawierająca kompleksową obsługę zgodnie z listą potrzeb określonych indywidualnie z klientem wykonywana w formie outsourcingu.

Klastry energii to usługa konsultingowa i usługa IT dla podmiotów działających w ramach jednego klastra energii, wspólnie wytwarzających i gospodarujących energią.

AEB (pełna nazwa: Audyt Energetyczny Budynku) to usługa konsultingowa polegająca na wykonaniu ekspertyzy w celu oceny zapotrzebowania budynku na energię oraz określenia parametrów technicznych i ekonomicznych przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

atmoterm integracja oferta

Integracje

Opłaty i sprawozdawczość to kompleksowa usługa konsultingowa i usługa IT dla podmiotów w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych, sprawozdań PRTR, raportu KOBiZE oraz środowiskowych sprawozdań GUS.

Systemy dedykowane to usługa wdrożenia dopasowanego do indywidualnych potrzeb biznesu narzędzia wspierającego realizację procesów i zadań powiązanych z ochroną środowiska.

PZI (pełna nazwa: Pozwolenia Zintegrowane) to usługa konsultingowa wspomagająca uzyskanie pozwolenia zintegrowanego – decyzji administracyjnej regulującej zasady wprowadzania substancji powodujących zanieczyszczenie i energii do wszystkich komponentów środowiska.

DoŚU (pełna nazwa: Decyzja o Środowiskowych Uwarunkowaniach) to usługa konsultingowa adresowana do inwestora, polegająca na wsparciu klienta w całym procesie administracyjnym prowadzącym do uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach DoŚU.

Analiza przedinwestycyjna lokalizacji przedsięwzięcia to usługa konsultingowa adresowana do inwestora, polegająca na wsparciu klienta w zbadaniu aspektów środowiskowych wskazanej lokalizacji przedsięwzięcia przed podjęciem decyzji o ostatecznym miejscu inwestycji.

EKOwiedza – portal informacji prawnej z zakresu ochrony środowiska, ułatwiający jej wyszukiwanie i zastosowanie oraz śledzenie najistotniejszych zmian.

Szkolenia to usługa edukacyjna z dziedziny prawa ochrony środowiska i tematów pokrewnych.

Ekspertyza dedykowana jest usługą konsultingową związaną z analizą i badaniem problemów prawno-środowiskowych związanych z obecnymi, nowymi lub modyfikowanymi zapisami formalno- prawnymi dotyczącymi obszaru zagadnień związanych z: powietrzem, odpadami, energią, bioróżnorodnością, usługami ekosystemowymi, gospodarką przestrzenną, gospodarką o obiegu zamkniętym na poziomie kraju, regionu, miast/gmin i przedsiębiorstw.

Audyt DD to usługa konsultingowa, polegająca na przeprowadzeniu audytu due diligence i opracowaniu raportu, zawierającego szczegółową ocenę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa w zakresie środowiskowym oraz określenie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z planowaną transakcją kapitałową.

Audyt środowiskowy to usługa konsultingowa polegająca na weryfikacji stanu formalno- prawnego przedsiębiorstwa lub także jego dostawców, podwykonawców oraz zewnętrznych podmiotów działających na terenie przedsiębiorstwa, w zakresie szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska.

Wnioski unijne to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji w zakresie gospodarki i ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, z gwarancją poprawnej oceny wymaganych specjalistycznych kryteriów.