facebook pixel

Usługa konsultingowa polegająca na wykonaniu Audytu Efektywności Energetycznej i wykazaniu możliwej do uzyskania oszczędności energii finalnej, zgodnie z obowiązującym prawem.

W ramach usługi wykonujemy Audyty Efektywności Energetycznej dotyczące

 • kotłów;
 • instalacji sprężonego powietrza;
 • układów napędzanych silnikami elektrycznymi;
 • systemów ogrzewania;
 • odzysku ciepła odpadowego;
 • zastosowania OZE;
 • oświetlenia.

Korzyści dla klienta z audytu uprawniającego do wnioskowania o wydanie świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów:

 • analiza zużycia energii;
 • określenie stanu technicznego obiektów, urządzeń technicznych lub instalacji;
 • wariantowy wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji;
 • oznaczenie przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej oraz miejsca ich lokalizacji;
 • analiza porównawcza zużycia potencjalnej (planowanej) energii finalnej przed i po inwestycji wraz z opisem możliwych rodzajów i wariantów realizacji modernizacji;
 • wskazanie efektów energetycznych, ekonomicznych i ekologicznych planowanych przedsięwzięć w wariantach realizacji modernizacji;
 • przygotowanie do procesu ubiegania się o biały certyfikat dla każdego wybranego proefektywnościowego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej.

Korzyści dla klienta z audytu potwierdzającego uzyskanie planowanej oszczędności energii finalnej, w ilości przekraczającej 100 toe średnio w roku z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć:

 • wymagane prawem potwierdzenie uzyskania planowanej oszczędności zużycia energii po przeprowadzonej inwestycji;
 • opis dokonanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji;
 • analiza porównawcza zużycia energii finalnej przed i po inwestycji potwierdzająca planowaną średnioroczną oszczędność energii wykazaną dla przeprowadzonego wariantu modernizacji;
 • wskazanie efektów energetycznych, ekonomicznych i ekologicznych dokonanego przedsięwzięcia.

Zobacz również:

 

Więcej informacji:

Aleksandra Stasiszyn
+48 696 738 777
stasiszyn@atmoterm.pl