facebook piksel profilu firmy atmoterm

Celem analizy konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) jest weryfikacja technologii oraz poziomu emisji pod kątem wytycznych przedstawionych w opublikowanych przez Komisję Europejską konkluzjach BAT dla danej działalności. Ponadto analiza konkluzji BAT służy także do weryfikacji zapisów pozwolenia zintegrowanego w kontekście dostosowania do wymogów wg najlepszych dostępnych technik.

Z uwagi na fakt, iż w przypadku instalacji istniejących, do obowiązku przeprowadzenia analizy warunków pozwolenia zintegrowanego zobligowany został organ wydający pozwolenie, analiza konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik (w tym konkluzji BAT CWW) jest różnie opracowywana. Z praktyki wynika, iż najczęściej po wstępnej analizie wykonanej przez organ, prowadzący instalację objętą pozwoleniem zintegrowanym zostaje wezwany do zmiany pozwolenia, a złożenie wniosku o zmianę stosownych zapisów wiąże się z koniecznością przeprowadzenia ponownej, dokładnej analizy konkluzji BAT. Ponadto w przypadku nowej instalacji oddawanej do eksploatacji lub instalacji, w której zachodzą istotne zmiany, analizy konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik należy dokonać na etapie opracowywania dokumentacji do wniosku o wydanie lub aktualizację pozwolenia zintegrowanego.

Zalety wykonania analizy konkluzji BAT przez Atmoterm

    • pełne wsparcie merytoryczne doświadczonych konsultantów;
    • wnikliwa analiza, które zapisy konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik obowiązują instalację eksploatowaną w zakładzie;
  • informacja o potrzebie dostosowania instalacji do wymogów konkluzji BAT w zakresie rozwiązań organizacyjnych i/lub technicznych;
  • weryfikacja pozwolenia zintegrowanego pod kątem konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik;
  • informacja o konieczności zmiany lub rekomendacji do zmiany zapisów pozwolenia zintegrowanego.

 

Przeczytaj także:

 

Więcej informacji:

Bartosz Ochocki
+48 696 403 891
ochocki@atmoterm.pl