facebook piksel profilu firmy atmoterm

Analiza oddziaływania zakładu na jakość powietrza jest usługą ekspercką, której celem jest zbadanie wpływu instalacji i/lub zakładu na stan powietrza w otoczeniu, w tym uciążliwości odorowe. Zakres i charakter prac wykonywanych w ramach analizy oddziaływania zakładu na jakość powietrza jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb związanych z rozwiązywanym problemem, w tym konfliktów społecznych.

Zalety wykonania analizy wpływu zakładu na powietrze przez Atmoterm

  • uzyskanie odpowiedzi o zakresie oddziaływania bieżącej i/lub planowanej działalności zakładu na jakość powietrza, z uwzględnieniem wszystkich źródeł emisji na analizowanym terenie (bez ograniczeń przestrzennych), tj. źródeł punktowych, sektora komunalno-bytowego, transportu oraz napływów z innych terenów;
  • analiza oddziaływania zakładu na jakość powietrza może dotyczyć oceny stanu przeszłego, obecnego lub modelować (prognozować) stan przyszły;
  • wykorzystanie analizy rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu, przeprowadzonej w rozdzielczości godzinowej, przy użyciu diagnostycznych danych meteorologicznych, bazy emisyjnej dla ustalonego obszaru oraz profilu emisyjnego zakładu, co umożliwia wykonanie rzetelnej oceny w odniesieniu do badanego okresu czasu, jak również do konkretnych epizodów historycznych, a także ujęcie zmienności funkcjonowania zakładu w czasie;
  • szczegółowa analiza badanego okresu umożliwia wykazanie osiągniętego efektu ekologicznego ze zrealizowanych działań, a także wsparcie procesu decyzyjnego dotyczącego wyboru optymalnego rozwiązania dzięki badaniu różnych scenariuszy w odniesieniu do przyszłych warunków;
  • kompleksowe podejście do analizy oddziaływania zakładu na jakość powietrza: diagnoza stanu, przegląd dostępnych ekspertyz, opinii oraz interpretacji, przeprowadzenie symulacji wariantów możliwych rozwiązań, opracowanie wniosków, omówienie wyników analizy z klientem – zapewnia szerokie spektrum spojrzenia na problem, a także dostarcza informacji kluczowych do podejmowania dalszych działań w kierunku rozwiązania danego problemu;
  • możliwość dynamicznej wizualizacji oddziaływania zakładu na jakość powietrza i/lub graficznej prezentacji informacji w systemie GIS jako materiału, który może służyć do komunikacji z zainteresowanymi stronami.
  • możliwość przygotowania pytań do właściwego ministerstwa i procedowanie do momentu uzyskania odpowiedzi.

 

Przeczytaj także: Monitoring emisji rozproszonych LZO i odorów w branży chemicznej.

 

Więcej informacji:

Bartosz Ochocki: +48 696 403 891
E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl