facebook piksel profilu firmy atmoterm

Analiza oddziaływania zakładu na jakość powietrza jest usługą ekspercką, której celem jest zbadanie wpływu instalacji i/lub zakładu na stan powietrza w otoczeniu, w tym uciążliwości odorowe. Zakres i charakter prac jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb związanych z rozwiązywanym problemem, w tym konfliktów społecznych.

Zalety wykonania analizy wpływu zakładu na powietrze przez Atmoterm

  • Uzyskanie odpowiedzi o zakres oddziaływania bieżącej i/lub planowanej działalności zakładu na jakość powietrza, z uwzględnieniem wszystkich źródeł emisji na analizowanym terenie (bez ograniczeń przestrzennych), tj. pozostałych źródeł punktowych, sektora komunalno-bytowego, transportu oraz napływów z innych terenów.
  • Analiza oddziaływania zakładu na jakość powietrza może dotyczyć oceny przeszłości, stanu obecnego lub modelować (prognozować) przyszłość.
  • Wykorzystanie analizy rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu przeprowadzonej w rozdzielczości godzinowej, z wykorzystaniem diagnostycznych danych meteorologicznych, bazy emisyjnej dla ustalonego obszaru oraz profilu emisyjnego zakładu. Umożliwia to dokonanie rzetelnej oceny w odniesieniu do badanego okresu czasu, jak również do konkretnych epizodów historycznych. Pozwala również na ujęcie zmienności działalności zakładu w czasie.
  • Szczegółowa analiza badanego okresu umożliwia wykazanie osiągniętego efektu ekologicznego ze zrealizowanych działań. Może również wesprzeć proces decyzyjny o wyborze optymalnego rozwiązania dzięki badaniu różnych scenariuszy w odniesieniu do warunków w przyszłości.
  • Kompleksowe podejście do analizy oddziaływania zakładu na jakość powietrza: diagnoza stanu, przegląd dostępnych ekspertyz, opinii i interpretacji, przeprowadzenie symulacji wariantów możliwych rozwiązań, wnioski, omówienie wyników analizy z klientem – zapewnia szerokie spektrum spojrzenia na problem oraz dostarcza informacji kluczowych do podejmowania dalszych działań w kierunku rozwiązania danego problemu.
  • Możliwość dynamicznej wizualizacji oddziaływania i/lub graficznej prezentacji informacji w systemie GIS – jako materiału, który może służyć do komunikacji z zainteresowanymi stronami.
  • Możliwość przygotowania pytań do właściwego ministerstwa i procedowanie do momentu uzyskania odpowiedzi.

 

Przeczytaj także: Monitoring emisji rozproszonych LZO i odorów w branży chemicznej.

 

Więcej informacji:

Bartosz Ochocki
+48 696 403 891
konsulting@atmoterm.pl