facebook pixel

Analiza lokalizacji inwestycji pod kątem ryzyk środowiskowych obejmuje wykonanie i dostarczenie (w postaci raportu) informacji dotyczącej warunków środowiskowych wybranej przez Inwestora lokalizacji oraz potencjalnych ryzyk wynikających z lokalizacji przedsięwzięcia na wybranym terenie. Raport ocenia warunki środowiskowe działki i pomaga zdefiniować wstępne założenia projektu, co pozwoli Inwestorowi zarządzać ryzykami i uzyskać maksymalny zwrot z inwestycji.

Kluczowy jest wybór lokalizacji przedsięwzięcia

Właściwy wybór lokalizacji jest związany z analizą szczegółowych kryteriów (np. lokalizacji planowanego przedsięwzięcia względem innych obiektów i najbliższej zabudowy mieszkaniowej, lokalizacji przedsięwzięcia na tle zapisów w MPZP, ustaleń wynikających z Planów Gospodarowania Wodami, lokalizacji przedsięwzięcia względem obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów chronionych, stref jakości powietrza oraz najbliższych terenów chronionych akustycznie).

Zobacz również:

Więcej informacji:

Bartosz Ochocki
+48 696 403 891
ochocki@atmoterm.pl