facebook piksel profilu firmy atmoterm

Analiza lokalizacji inwestycji pod kątem ryzyk środowiskowych obejmuje wykonanie i dostarczenie (w postaci raportu) informacji dotyczącej warunków środowiskowych wybranej przez inwestora lokalizacji oraz potencjalnych ryzyk wynikających z lokalizacji przedsięwzięcia na wybranym terenie. Analiza przedrealizacyjna ocenia warunki środowiskowe działki, a także pomaga zdefiniować wstępne założenia projektu przedsięwzięcia, co pozwoli inwestorowi zarządzać ryzykami oraz uzyskać maksymalny zwrot z inwestycji.

Wybór lokalizacji przedsięwzięcia jest kluczowy

Właściwy wybór lokalizacji inwestycji związany jest z analizą szczegółowych kryteriów, takich jak:

  • lokalizacji przedsięwzięcia względem innych obiektów i najbliższej zabudowy mieszkaniowej;
  • lokalizacji przedsięwzięcia na tle zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
  • ustaleń wynikających z planów gospodarowania wodami;
  • lokalizacji przedsięwzięcia względem obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów chronionych, stref jakości powietrza oraz najbliższych terenów chronionych akustycznie.

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także: Analiza przedinwestycyjna w celu identyfikacji ryzyk środowiskowych.

 

Więcej informacji:

Bartosz Ochocki
+48 696 403 891
ochocki@atmoterm.pl