facebook piksel profilu firmy atmoterm

Analiza lokalizacji inwestycji pod kątem ryzyk środowiskowych obejmuje wykonanie i dostarczenie (w postaci raportu) informacji dotyczącej warunków środowiskowych wybranej przez inwestora lokalizacji oraz potencjalnych ryzyk wynikających z lokalizacji przedsięwzięcia na wybranym terenie. Analiza przedinwestycyjna ocenia warunki środowiskowe działki i pomaga zdefiniować wstępne założenia projektu, co pozwoli inwestorowi zarządzać ryzykami i uzyskać maksymalny zwrot z inwestycji.

Kluczowy jest wybór lokalizacji przedsięwzięcia

Właściwy wybór lokalizacji inwestycji jest związany z analizą szczegółowych kryteriów (np. lokalizacji planowanego przedsięwzięcia względem innych obiektów i najbliższej zabudowy mieszkaniowej, lokalizacji przedsięwzięcia na tle zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ustaleń wynikających z planów gospodarowania wodami, lokalizacji przedsięwzięcia względem obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów chronionych, stref jakości powietrza oraz najbliższych terenów chronionych akustycznie).

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także: Analiza przedinwestycyjna w celu identyfikacji ryzyk środowiskowych.

 

Więcej informacji:

Bartosz Ochocki
+48 696 403 891
ochocki@atmoterm.pl