facebook pixel

Baza Danych o Środowisku – Zestawienie Zbiorcze (BDoŚ – Zestawienie Zbiorcze) to aplikacja online zawierająca formularze do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz o komunalnych osadach ściekowych. Aplikacja Baza Danych o Środowisku – Zestawienie Zbiorcze pozwala wypełnić i wydrukować sprawozdanie odpadowe przez podmioty.

Zalety BDoŚ – Zestawienie Zbiorcze dla przedsiębiorstw

  • wprowadzenie do systemu Baza Danych o Środowisku – Zestawienie Zbiorcze przez podmioty sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami;
  • wsparcie w weryfikacji wprowadzanych danych pod kątem jakościowym i ilościowym oraz przejrzysty sposób odnalezienia błędów w sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami;
  • wygenerowanie do wydruku gotowego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w formie umożliwiającej jego przesłanie do urzędu marszałkowskiego;
  • elektroniczne przesłanie sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami marszałkowi województwa w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy;
  • szybka wymiana informacji (wysłanie komentarzy do sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami) i otrzymanie odpowiedzi od urzędu marszałkowskiego.

Więcej informacji:

odpady@atmoterm.pl