facebook pixel

Baza Danych o Środowisku – Zestawienie zbiorcze (BDoŚ – Zestawienie zbiorcze) to aplikacja online zawierająca formularze do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz o komunalnych osadach ściekowych. Aplikacja pozwala wypełnić i wydrukować sprawozdanie przez podmioty.

Zalety BDoŚ – Zestawienie zbiorcze dla przedsiębiorstw

  • wprowadzenie do systemu przez podmioty sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami;
  • wsparcie w weryfikacji wprowadzanych danych pod kątem jakościowym i ilościowym oraz przejrzysty sposób odnalezienia błędów w sprawozdaniu;
  • wygenerowanie do wydruku gotowego sprawozdania w formie umożliwiającej jego przesłanie do urzędu marszałkowskiego;
  • elektroniczne przesłanie sprawozdania marszałkowi województwa w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy;
  • szybka wymiana informacji (wysłanie komentarzy do sprawozdania) i otrzymanie odpowiedzi od urzędu marszałkowskiego.

Więcej informacji:

Joanna Leoniewska-Gogola
+48 784 439 898
leoniewska@atmoterm.pl