facebook pixel

Bank Zanieczyszczeń Środowiska (BZŚ) to system, który służy do gromadzenia, przetwarzania i raportowania danych o źródłach zanieczyszczeń i emisji w zakładach. Umożliwia szybkie naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska oraz szacowanie opłat za usługi wodne, automatyczne generowanie niezbędnej ewidencji oraz tworzenie dowolnych raportów środowiskowych w obrębie danych wprowadzonych do programu.

Bank Zanieczyszczeń Środowiska jest aplikacją, która dostarcza

 • wsparcia w realizacji opłat za korzystanie ze środowiska;
 • wsparcia w szacowaniu opłat za usługi wodne;
 • pomocy w tworzeniu zgodnych z wymaganiami prawnymi formularzy do prowadzenia ewidencji emisji zanieczyszczeń i wytwarzanych odpadów;
 • wsparcia w realizacji obowiązków z tytułu korzystania ze środowiska – program jest na bieżąco aktualizowany stosownie do zachodzących zmian prawnych.

Ponadto aplikacja Bank Zanieczyszczeń Środowiska umożliwia

 • prowadzenie bazy danych o środowisku;
 • pracę wielostanowiskową użytkowników w sieci, równolegle na jednej, spójnej bazie danych;
 • tworzenie niezbędnych i zgodnych z wymaganiami prawnymi raportów;
 • tworzenie raportów w postaci tabeli, wykresów i tekstu wg własnych potrzeb na podstawie wcześniej wprowadzonych danych wraz z możliwością wyeksportowania ich do Excela.

Poszczególne moduły aplikacji Bank Zanieczyszczeń Środowiska

W ramach użytkowania BZŚ, możliwe jest dostosowanie struktury programu do indywidualnych potrzeb zakładu. Poszczególne moduły programu mogą funkcjonować odrębnie lub współpracować ze sobą kompleksowo.

Moduł Powietrze umożliwia m.in.:

 • określanie emisji zanieczyszczeń i kontrolę przekroczeń dopuszczalnych ładunków zanieczyszczeń;
 • inwentaryzację źródeł emisji w zakładzie;
 • rejestrację i archiwizację wyników pomiarów, które mogą być podstawą do obliczenia korzystnych wskaźników unosu lub emisji;
 • naliczanie opłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza dla poszczególnych emitorów i obiektów, całego przedsiębiorstwa;
 • rejestrowanie i kontrolę stanu decyzji administracyjnych z zakresu ochrony powietrza;
 • raportowanie danych wpisanych w module Powietrze, na różnych poziomach szczegółowości;
 • uzyskiwanie wydruków ewidencji emisji, ewidencji opłatowej, raportu opłatowego oraz wykazów niezbędnych w prowadzeniu ewidencji.

Moduł Odpady umożliwia m.in.:

 • prowadzenie zgodnej z przepisami ewidencji odpadów oraz przetwarzanie danych o ilościach wytwarzanych, przekazanych do odzysku, unieszkodliwienia oraz składowanych odpadów;
 • generowanie wydruków kart ewidencyjnych;
 • inwentaryzację obrotów odpadami;
 • inwentaryzację danych o dostawcach i odbiorcach odpadów;
 • rejestrowanie i kontrolę warunków decyzji i pozwoleń z zakresu gospodarki odpadami (np. limity, terminy, zadania, treść);
 • prowadzenie ewidencji składowisk;
 • raportowanie wprowadzonych danych na różnych poziomach szczegółowości;
 • obliczanie opłaty za składowanie odpadów i czasu ich składowania z uwzględnieniem opłat podwyższonych.

Moduł Woda umożliwia m.in.:

 • określanie parametrów fizykochemicznych wody;
 • monitoring i kontrolę wyników pomiarów parametrów fizykochemicznych wody;
 • inwentaryzację ujęć wody;
 • tworzenie bazy danych zawierającej informacje o dystrybucji wody oraz generowanie graficznych bilansów wody;
 • kontrolę stanu formalno-prawnego zakładu;
 • wykonywanie różnego rodzaju raportów, zestawień i analiz wg dowolnie wybranych kryteriów;
 • szacowanie opłat stałych i zmiennych z tytułu usług wodnych;
 • generowanie formularzy (na wzorach udostępnianych przez Wody Polskie) zawierających dane niezbędne do naliczenia wysokości opłat za usługi wodne.

Moduł Ścieki umożliwia m.in.:

 • określanie parametrów fizykochemicznych ścieków;
 • monitoring i kontrolę wyników pomiarów parametrów fizykochemicznych ścieków;
 • inwentaryzację obiektów gospodarki ściekowej;
 • dokonanie analizy substancji w ściekach na podstawie ich ilości w pobranej wodzie;
 • tworzenie bazy danych zawierającej informacje o przepływie ścieków od źródła powstania do odbiornika oraz generowanie graficznych bilansów ścieków;
 • kontrolę stanu formalno-prawnego zakładu;
 • wykonywanie różnego rodzaju raportów, zestawień i analiz wg dowolnie wybranych kryteriów;
 • szacowanie opłat stałych i zmiennych z tytułu usług wodnych;
 • generowanie formularzy (na wzorach udostępnianych przez Wody Polskie) zawierających dane niezbędne do naliczenia wysokości opłat za usługi wodne.

Moduł Opłata Produktowa umożliwia m.in.:

 • prowadzenie ewidencji;
 • przetwarzanie danych o ilościach wprowadzanych na rynek opakowań lub produktów w opakowaniach;
 • naliczanie opłaty produktowej;
 • ilościową i jakościową ewidencję rodzajów opakowań wprowadzonych na rynek;
 • ewidencję danych o produktach objętych opłatą produktową (eksportowanych i importowanych);
 • naliczanie opłat za niedotrzymanie rocznych limitów odzysku i recyklingu produktów oraz opakowań;
 • określenie faktycznego stanu odzysku i recyklingu poszczególnych rodzajów produktów oraz opakowań;
 • wsparcie użytkownika poprzez dostarczenie i aktualizację katalogów poziomów odzysku i recyklingu właściwych na dany rok;
 • tworzenie dowolnych raportów środowiskowych z danych zgromadzonych w zakresie produktów i opakowań oraz opłaty produktowej.

Moduł KOBiZE umożliwia m.in.:

 • uporządkowanie danych dotyczących emisji substancji do powietrza gromadzonych w bazie BZŚ;
 • raportowanie danych w układzie odpowiadającym zapisom rozporządzenia MŚ w sprawie zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji;
 • dobór i rozpoznanie substancji opłatowych przypisanych do grup substancji określonych w ustawie;
 • możliwość generowania raportu dla wybranych instalacji, który ułatwi wprowadzenie danych do Krajowej bazy.

Moduł CO2 umożliwia m.in.:

 • wprowadzenie wszystkich wymaganych danych dla dowolnego typu instalacji;
 • gromadzenie danych z rozdzielczością roczną, kwartalną lub miesięczną i wykazywanie emisji CO2 zarówno z całej instalacji, jak i z poszczególnych źródeł;
 • stworzenie kompletnej bazy danych, zawierającej informacje o wszystkich aspektach działalności instalacji w kontekście wymogów systemu handlu emisjami, takich jak: podział administracyjny, metodologie monitoringu, wskaźniki emisji, klasyfikacja działalności instalacji, klasyfikacja IPPC oraz IPCC etc.;
 • zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu podczas wprowadzania danych dzięki wstępnemu definiowaniu przez program zestawów danych dotyczących metodologii monitoringu emisji CO2 i parametrów uwzględnianych;
 • obliczanie emisji CO2 w sposób tradycyjny – ze spalania paliw lub z procesów technologicznych (z uwzględnieniem wskaźników emisji), albo metodą bilansu masowego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej Monitorowania i Raportowania emisji CO2;
 • generowanie rocznego raportu emisji CO2, wymaganego do przedłożenia i zatwierdzenia przez właściwe władze;
 • eksport danych do Excela.

Moduł e-PRTR umożliwia m.in.:

 • przetwarzanie danych wprowadzanych do programu na cele sprawozdawcze systemu ewidencji i raportowania danych środowiskowych pochodzących z działalności przemysłowej;
 • generowanie raportów danych wymaganych do sprawozdania Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

Moduł Sprawozdawczość GUS: OS-1, OS-3, OS-5, OS-6 umożliwia m.in.:

 • przetworzenie wprowadzonych do bazy danych, a następnie sporządzenie sprawozdania na obowiązującym wzorze w formie pozwalającej uzupełnić dane do sprawozdania poprzez portal sprawozdawczy GUS.

Więcej informacji:

Maciej Kciuk
+48 77 441 15 96
kciuk@atmoterm.pl

Waldemar Cebula
+48 661 426 678
cebula@atmoterm.pl