facebook piksel profilu firmy atmoterm

Bank Zanieczyszczeń Środowiska to system, który służy do gromadzenia, przetwarzania i raportowania danych o źródłach zanieczyszczeń oraz emisji w zakładach. Bank Zanieczyszczeń Środowiska umożliwia szybkie naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, szacowanie opłat za usługi wodne, automatyczne generowanie niezbędnej ewidencji oraz tworzenie dowolnych raportów środowiskowych w obrębie danych wprowadzonych do systemu.

Bank Zanieczyszczeń Środowiska wspomaga

 • w realizacji opłat za korzystanie ze środowiska;
 • w szacowaniu opłat za usługi wodne;
 • w tworzeniu zgodnych z wymaganiami prawnymi formularzy do prowadzenia ewidencji emisji zanieczyszczeń i wytwarzanych odpadów;
 • w realizacji obowiązków z tytułu korzystania ze środowiska – Bank Zanieczyszczeń Środowiska jest na bieżąco aktualizowany, stosownie do zachodzących zmian prawnych.

Bank Zanieczyszczeń Środowiska umożliwia

 • prowadzenie bazy danych środowiskowych;
 • pracę wielostanowiskową użytkowników w sieci, równolegle na jednej, spójnej bazie danych środowiskowych;
 • tworzenie niezbędnych oraz zgodnych z wymaganiami prawnymi raportów w postaci tabeli, wykresów i tekstu wg własnych potrzeb, na podstawie wcześniej wprowadzonych do Banku Zanieczyszczeń Środowiska danych, wraz z możliwością wyeksportowania ich do arkusza Excel.

Moduły systemu Bank Zanieczyszczeń Środowiska

Możliwe jest dostosowanie struktury systemu Bank Zanieczyszczeń Środowiska do indywidualnych potrzeb zakładu. Poszczególne moduły systemu Bank Zanieczyszczeń Środowiska mogą funkcjonować odrębnie lub współpracować ze sobą kompleksowo.

 

Moduł Powietrze umożliwia m.in.:

 • określanie emisji zanieczyszczeń do powietrza i kontrolę przekroczeń dopuszczalnych ładunków zanieczyszczeń;
 • inwentaryzację źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza w zakładzie;
 • rejestrację i archiwizację wyników pomiarów, które mogą być podstawą do obliczenia korzystnych wskaźników unosu czy emisji zanieczyszczeń do powietrza;
 • naliczanie opłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza dla poszczególnych emitorów i obiektów, całego przedsiębiorstwa;
 • rejestrowanie i kontrolę stanu decyzji administracyjnych z zakresu ochrony powietrza;
 • raportowanie danych, wprowadzonych do modułu Powietrze, na różnych poziomach szczegółowości;
 • uzyskiwanie wydruków ewidencji emisji, ewidencji opłatowej, raportu opłatowego oraz wykazów niezbędnych w prowadzeniu ewidencji.

 

Moduł Odpady umożliwia m.in.:

 • prowadzenie zgodnej z przepisami ewidencji, a także przetwarzanie danych o ilościach odpadów wytwarzanych, składowanych, przekazanych do odzysku oraz unieszkodliwienia;
 • generowanie wydruków kart ewidencyjnych odpadów;
 • inwentaryzację obrotów odpadami;
 • inwentaryzację danych o dostawcach i odbiorcach odpadów;
 • rejestrowanie i kontrolę warunków decyzji oraz pozwoleń z zakresu gospodarki odpadami, np. limity, terminy, zadania, treść;
 • prowadzenie ewidencji składowisk odpadów;
 • raportowanie danych, wprowadzonych do modułu Odpady, na różnych poziomach szczegółowości;
 • obliczanie opłaty za składowanie odpadów i czasu ich składowania z uwzględnieniem opłat podwyższonych.

 

Moduł Woda umożliwia m.in.:

 • określanie parametrów fizykochemicznych wody;
 • monitoring i kontrolę wyników pomiarów parametrów fizykochemicznych wody;
 • inwentaryzację ujęć wody;
 • tworzenie bazy danych zawierającej informacje o dystrybucji wody, a także generowanie graficznych bilansów wody;
 • kontrolę stanu formalno-prawnego zakładu;
 • raportowanie danych, wprowadzonych do modułu Woda, na różnych poziomach szczegółowości;
 • szacowanie opłat stałych i zmiennych z tytułu usług wodnych;
 • generowanie formularzy, na wzorach udostępnianych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP), zawierających dane niezbędne do naliczenia wysokości opłat za usługi wodne.

 

Moduł Ścieki umożliwia m.in.:

 • określanie parametrów fizykochemicznych ścieków;
 • monitoring i kontrolę wyników pomiarów parametrów fizykochemicznych ścieków;
 • inwentaryzację obiektów gospodarki ściekowej;
 • dokonanie analizy substancji w ściekach na podstawie ich ilości w pobranej próbce;
 • tworzenie bazy danych zawierającej informacje o przepływie ścieków od źródła powstania do odbiornika, a także generowanie graficznych bilansów ścieków;
 • kontrolę stanu formalno-prawnego zakładu;
 • raportowanie danych, wprowadzonych do modułu Ścieki, na różnych poziomach szczegółowości;
 • szacowanie opłat stałych i zmiennych z tytułu usług wodnych;
 • generowanie formularzy, na wzorach udostępnianych przez PGW WP, zawierających dane niezbędne do naliczenia wysokości opłat za usługi wodne.

 

Moduł KOBiZE umożliwia m.in.:

 • uporządkowanie danych dotyczących emisji substancji do powietrza gromadzonych w bazie systemu Bank Zanieczyszczeń Środowiska;
 • raportowanie danych w układzie odpowiadającym zapisom rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji;
 • dobór i rozpoznanie substancji opłatowych przypisanych do grup substancji określonych w ustawie;
 • możliwość generowania raportu dla wybranych instalacji, ułatwiającego wprowadzenie danych do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

 

Moduł CO2 umożliwia m.in.:

 • wprowadzenie wszystkich wymaganych danych dotyczących dwutlenku węgla dla dowolnego typu instalacji;
 • gromadzenie danych z rozdzielczością roczną, kwartalną lub miesięczną, a także wykazywanie emisji dwutlenku węgla zarówno z całej instalacji, jak i z poszczególnych źródeł;
 • stworzenie kompletnej bazy danych, zawierającej informacje o wszystkich aspektach działalności instalacji w kontekście wymogów unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, m.in.:
  • podział administracyjny,
  • metodologie monitoringu,
  • wskaźniki emisji,
  • klasyfikacja działalności instalacji,
  • klasyfikacja IPPC oraz IPCC;
 • zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu podczas wprowadzania danych dzięki wstępnemu definiowaniu przez system Bank Zanieczyszczeń Środowiska zestawów danych dotyczących metodologii monitoringu emisji dwutlenku węgla i parametrów uwzględnianych;
 • obliczanie emisji dwutlenku węgla w sposób tradycyjny – ze spalania paliw czy z procesów technologicznych (z uwzględnieniem wskaźników emisji) albo metodą bilansu masowego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej monitorowania i raportowania emisji dwutlenku węgla;
 • generowanie rocznego raportu emisji dwutlenku węgla, wymaganego do przedłożenia i zatwierdzenia przez organy właściwe;
 • eksport danych dotyczących dwutlenku węgla do arkusza Excel.

 

Moduł e-PRTR umożliwia m.in.:

 • przetwarzanie danych wprowadzanych do systemu Bank Zanieczyszczeń Środowiska na cele sprawozdawcze systemu ewidencji oraz raportowania danych środowiskowych, pochodzących z działalności przemysłowej;
 • generowanie raportów danych wymaganych do sprawozdania Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

 

Moduł Sprawozdawczość GUS: OS-1, OS-3, OS-5, OS-6 umożliwia m.in.:

 • przetwarzanie danych wprowadzonych do systemu Bank Zanieczyszczeń Środowiska w celu sporządzenia sprawozdania na obowiązującym wzorze w formie pozwalającej uzupełnić dane poprzez portal sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Więcej informacji:

Waldemar Cebula: +48 661 426 678
E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl