facebook piksel profilu firmy atmoterm

Bank Zanieczyszczeń Środowiska to system, który służy do gromadzenia, przetwarzania i raportowania danych o źródłach zanieczyszczeń oraz emisji w zakładach. Bank Zanieczyszczeń Środowiska umożliwia szybkie naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska oraz szacowanie opłat za usługi wodne, automatyczne generowanie niezbędnej ewidencji oraz tworzenie dowolnych raportów środowiskowych w obrębie danych wprowadzonych do programu.

Bank Zanieczyszczeń Środowiska dostarcza

 • wsparcia w realizacji opłat za korzystanie ze środowiska;
 • wsparcia w szacowaniu opłat za usługi wodne;
 • pomocy w tworzeniu zgodnych z wymaganiami prawnymi formularzy do prowadzenia ewidencji emisji zanieczyszczeń i wytwarzanych odpadów;
 • wsparcia w realizacji obowiązków z tytułu korzystania ze środowiska – Bank Zanieczyszczeń Środowiska jest na bieżąco aktualizowany stosownie do zachodzących zmian prawnych.

Bank Zanieczyszczeń Środowiska umożliwia

 • prowadzenie bazy danych o środowisku;
 • pracę wielostanowiskową użytkowników w sieci, równolegle na jednej, spójnej bazie danych;
 • tworzenie niezbędnych oraz zgodnych z wymaganiami prawnymi raportów w postaci tabeli, wykresów i tekstu wg własnych potrzeb, na podstawie wcześniej wprowadzonych danych, wraz z możliwością wyeksportowania ich do arkusza Excel.

Moduły Banku Zanieczyszczeń Środowiska

W ramach użytkowania Banku Zanieczyszczeń Środowiska, możliwe jest dostosowanie struktury aplikacji do indywidualnych potrzeb zakładu. Poszczególne moduły Banku Zanieczyszczeń Środowiska mogą funkcjonować odrębnie lub współpracować ze sobą kompleksowo.

 

Moduł Powietrze umożliwia m.in.:

 • określanie emisji zanieczyszczeń i kontrolę przekroczeń dopuszczalnych ładunków zanieczyszczeń;
 • inwentaryzację źródeł emisji w zakładzie;
 • rejestrację i archiwizację wyników pomiarów, które mogą być podstawą do obliczenia korzystnych wskaźników unosu lub emisji;
 • naliczanie opłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza dla poszczególnych emitorów i obiektów, całego przedsiębiorstwa;
 • rejestrowanie i kontrolę stanu decyzji administracyjnych z zakresu ochrony powietrza;
 • raportowanie danych, wpisanych w module Powietrze, na różnych poziomach szczegółowości;
 • uzyskiwanie wydruków ewidencji emisji, ewidencji opłatowej, raportu opłatowego oraz wykazów niezbędnych w prowadzeniu ewidencji.

 

Moduł Odpady umożliwia m.in.:

 • prowadzenie zgodnej z przepisami ewidencji odpadów oraz przetwarzanie danych o ilościach wytwarzanych, przekazanych do odzysku, unieszkodliwienia oraz składowanych odpadów;
 • generowanie wydruków kart ewidencyjnych;
 • inwentaryzację obrotów odpadami;
 • inwentaryzację danych o dostawcach i odbiorcach odpadów;
 • rejestrowanie oraz kontrolę warunków decyzji i pozwoleń z zakresu gospodarki odpadami (np. limity, terminy, zadania, treść);
 • prowadzenie ewidencji składowisk;
 • raportowanie wprowadzonych danych na różnych poziomach szczegółowości;
 • obliczanie opłaty za składowanie odpadów i czasu ich składowania z uwzględnieniem opłat podwyższonych.

 

Moduł Woda umożliwia m.in.:

 • określanie parametrów fizykochemicznych wody;
 • monitoring i kontrolę wyników pomiarów parametrów fizykochemicznych wody;
 • inwentaryzację ujęć wody;
 • tworzenie bazy danych zawierającej informacje o dystrybucji wody oraz generowanie graficznych bilansów wody;
 • kontrolę stanu formalno-prawnego zakładu;
 • wykonywanie różnego rodzaju raportów, zestawień i analiz wg dowolnie wybranych kryteriów;
 • szacowanie opłat stałych i zmiennych z tytułu usług wodnych;
 • generowanie formularzy, na wzorach udostępnianych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP), zawierających dane niezbędne do naliczenia wysokości opłat za usługi wodne.

 

Moduł Ścieki umożliwia m.in.:

 • określanie parametrów fizykochemicznych ścieków;
 • monitoring i kontrolę wyników pomiarów parametrów fizykochemicznych ścieków;
 • inwentaryzację obiektów gospodarki ściekowej;
 • dokonanie analizy substancji w ściekach na podstawie ich ilości w pobranej wodzie;
 • tworzenie bazy danych zawierającej informacje o przepływie ścieków od źródła powstania do odbiornika oraz generowanie graficznych bilansów ścieków;
 • kontrolę stanu formalno-prawnego zakładu;
 • wykonywanie różnego rodzaju raportów, zestawień i analiz wg dowolnie wybranych kryteriów;
 • szacowanie opłat stałych i zmiennych z tytułu usług wodnych;
 • generowanie formularzy, na wzorach udostępnianych przez PGW WP, zawierających dane niezbędne do naliczenia wysokości opłat za usługi wodne.

 

Moduł KOBiZE umożliwia m.in.:

 • uporządkowanie danych dotyczących emisji substancji do powietrza gromadzonych w bazie Banku Zanieczyszczeń Środowiska;
 • raportowanie danych w układzie odpowiadającym zapisom rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji;
 • dobór i rozpoznanie substancji opłatowych przypisanych do grup substancji określonych w ustawie;
 • możliwość generowania raportu dla wybranych instalacji, który ułatwi wprowadzenie danych do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

 

Moduł CO2 umożliwia m.in.:

 • wprowadzenie wszystkich wymaganych danych dla dowolnego typu instalacji;
 • gromadzenie danych z rozdzielczością roczną, kwartalną lub miesięczną i wykazywanie emisji dwutlenku węgla zarówno z całej instalacji, jak i z poszczególnych źródeł;
 • stworzenie kompletnej bazy danych, zawierającej informacje o wszystkich aspektach działalności instalacji w kontekście wymogów unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji, takich jak: podział administracyjny, metodologie monitoringu, wskaźniki emisji, klasyfikacja działalności instalacji, klasyfikacja IPPC oraz IPCC etc.;
 • zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu podczas wprowadzania danych dzięki wstępnemu definiowaniu przez Bank Zanieczyszczeń Środowiska zestawów danych dotyczących metodologii monitoringu emisji dwutlenku węgla i parametrów uwzględnianych;
 • obliczanie emisji dwutlenku węgla w sposób tradycyjny – ze spalania paliw lub z procesów technologicznych (z uwzględnieniem wskaźników emisji), albo metodą bilansu masowego, zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej monitorowania i raportowania emisji dwutlenku węgla;
 • generowanie rocznego raportu emisji dwutlenku węgla, wymaganego do przedłożenia i zatwierdzenia przez właściwe władze;
 • eksport danych do arkusza Excel.

 

Moduł e-PRTR umożliwia m.in.:

 • przetwarzanie danych wprowadzanych do Banku Zanieczyszczeń Środowiska na cele sprawozdawcze systemu ewidencji i raportowania danych środowiskowych, pochodzących z działalności przemysłowej;
 • generowanie raportów danych wymaganych do sprawozdania Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

 

Moduł Sprawozdawczość GUS: OS-1, OS-3, OS-5, OS-6 umożliwia m.in.:

 • przetworzenie danych wprowadzonych do bazy danych, a następnie sporządzenie sprawozdania na obowiązującym wzorze w formie pozwalającej uzupełnić dane do sprawozdania poprzez portal sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Więcej informacji:

Joachim Wodara
+48 734 211 821
wodara@atmoterm.pl

Waldemar Cebula
+48 661 426 678
cebula@atmoterm.pl