facebook piksel profilu firmy atmoterm

Co-sourcing środowiskowy to usługa konsultingowa dedykowana dla przedsiębiorstw, które ze względu na skalę działalności mogą posiadać kilka instalacji, których funkcjonowanie regulowane jest różnymi decyzjami administracyjnymi (pozwolenia zintegrowane, pozwolenia lub zezwolenia sektorowe, zgłoszenia instalacji, dokumenty wynikające z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji), a także dla przedsiębiorstw, które planują, są w trakcie czy mają za sobą wieloetapowe procesy inwestycyjne wymagające uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DoŚU) i/lub mają złożoną sytuację w kontekście wymogów prawa z zakresu ochrony środowiska.

Zakres usług wykonania co-sourcingu środowiskowego przez Atmoterm

 • uzgodnienie prac związanych z ochroną środowiska odnośnie do zapisów umowy, np. rozpoczynając od fazy projektowania (w przypadku procesów inwestycyjnych) po etap eksploatacji instalacji;
 • koordynowanie prac związanych z ochroną środowiska, w tym zarzadzanie podwykonawcami, w sposób pozwalający na uzyskanie zaplanowanej strategii rozwoju przedsiębiorstwa;
 • uzgodnienia oraz ciągłe uaktualnienia planów i harmonogramów realizacji pracy z uwzględnieniem zmieniających się okoliczności;
 • organizacja oraz nadzór nad komunikacją, partycypacja w spotkaniach z interesariuszami projektu, m.in. inwestorem, projektantami, organami, stosownie do potrzeb (jako doradca i wykonawca części prac);
 • dostęp do konsultacji, opracowanie ekspertyz, opinii, analiz środowiskowych itp.;
 • nadzór nad kompletnością i spójnością danych środowiskowych oraz ciągła ocena pod kątem ich oddziaływania na proces w rozmaitych jego fazach, np. poprzez analizę zakresu wpływu zakładu, przedsięwzięć czy poszczególnych instalacji na środowisko w odniesieniu do instalacji eksploatowanych na terenie zakładu i w jego sąsiedztwie, planowanych inwestycji, indywidualnych warunków specyficznych dla danego obszaru itp.;
 • przeprowadzenie analizy przedinwestycyjnej, w przypadku greenfield itp.;
 • wspomaganie przedsiębiorstwa w przyjęciu założeń, w sytuacji braku danych, niezbędnych do przygotowania wymaganych dokumentacji środowiskowych, przeprowadzenia wyliczeń i modelowania, np. w zakresie hałasu lub emisji gazów oraz pyłów do powietrza;
 • ciągła ocena ryzyk w zakresie ustalonym z inwestorem wraz z rekomendacją kolejnych kroków, np. odnośnie pozyskanych czy niezbędnych do pozyskania pozwoleń lub decyzji środowiskowych;
 • uczestniczenie w fazie projektowania inwestycji w celu uwzględnienia oddziaływania środowiskowego we wstępnych planach przedsięwzięć, informowanie o danych, które trzeba wziąć pod uwagę w projektach koniecznych do pozyskania decyzji administracyjnych;
 • wyznaczenie kluczowych środowiskowo obszarów projektu i sugerowanie możliwych do podjęcia działań celem minimalizowania czy eliminacji zdiagnozowanych ryzyk (z wyłączeniem projektowania rozwiązań technicznych);
 • sugerowanie strategii działania w zakresie procesu pozyskiwania decyzji eksploatacyjnych i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwzględniając cele inwestora oraz najlepsze rozwiązania, by te cele zrealizować;
 • przygotowanie dokumentacji koniecznych do zmiany lub wydania decyzji administracyjnych, np. pozwoleń zintegrowanych, zezwoleń czy pozwoleń sektorowych, DoŚU, zgłoszeń instalacji;
 • sprawdzenie treści pozyskanych decyzji administracyjnych w odniesieniu do złożonej dokumentacji oraz przyszłych działań przedsiębiorstwa;
 • nadzorowanie procesu wydania decyzji przez organ, w tym procedury prowadzenia postępowania wg Kodeksu postępowania administracyjnego, w celu wyeliminowania ryzyka nieprawidłowego przeprowadzenia postępowania lub określenia stron postępowania, pominięcia strony opiniującej czy społeczeństwa w procedurze itp.

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

 

Więcej informacji:

Bartosz Ochocki: +48 696 403 891
E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl