facebook piksel profilu firmy atmoterm

Co-sourcing środowiskowy to usługa konsultingowa dedykowana dla przedsiębiorstw, które ze względu na skalę działalności mogą posiadać kilka instalacji, których funkcjonowanie regulowane jest różnymi decyzjami (pozwolenia zintegrowane, pozwolenia / zezwolenia sektorowe, zgłoszenia instalacji, dokumenty wynikające z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji), a także dla przedsiębiorstw, które planują, są w trakcie czy mają za sobą wieloetapowe procesy inwestycyjne wymagające uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DoŚU) i/lub mają złożoną sytuację w kontekście wymogów prawa ochrony środowiska.

Zakres usług wykonania co-sourcingu środowiskowego przez Atmoterm

 • uzgodnienie prac związanych z zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska odnośnie do zapisów umowy, np. rozpoczynając od fazy projektowania (w przypadku procesu inwestycyjnego) po etap eksploatacji instalacji;
 • koordynowanie prac, w tym zarzadzanie podwykonawcami, w sposób pozwalający na uzyskanie zaplanowanej strategii rozwoju inwestora;
 • uzgodnienia oraz ciągłe uaktualnienia planów i harmonogramów realizacji pracy z uwzględnieniem zmieniających się okoliczności;
 • organizacja oraz nadzór nad komunikacją, partycypacja w spotkaniach z interesariuszami projektu, m.in. inwestorem, projektantami, organami, stosownie do potrzeb (jako doradca i wykonawca części prac);
 • dostęp do konsultacji, opracowanie ekspertyz, opinii, analiz środowiskowych itp.;
 • nadzór nad kompletnością i spójnością danych środowiskowych oraz ciągła ocena pod kątem ich oddziaływania na proces w rozmaitych jego fazach, np. poprzez analizę zakresu wpływu zakładu, inwestycji czy poszczególnych instalacji na środowisko w odniesieniu do instalacji eksploatowanych na terenie zakładu i w jego sąsiedztwie, planowanych przedsięwzięć, indywidualnych warunków specyficznych dla danego obszaru itp.;
 • przeprowadzenie analizy przedinwestycyjnej, w przypadku greenfield itp.;
 • wspomaganie przedsiębiorstwa w przyjęciu założeń, w sytuacji braku danych, niezbędnych do przygotowania wymaganych dokumentacji środowiskowych, przeprowadzenia wyliczeń i modelowania, np. w zakresie hałasu lub emisji gazów oraz pyłów do powietrza;
 • ciągła ocena ryzyk w zakresie ustalonym z inwestorem wraz z rekomendacją kolejnych kroków, np. odnośnie pozyskanych czy niezbędnych do pozyskania pozwoleń / decyzji środowiskowych;
 • uczestniczenie w fazie projektowania przedsięwzięcia w celu uwzględnienia oddziaływania środowiskowego we wstępnych planach inwestycji, informowanie o danych, które trzeba wziąć pod uwagę w projektach koniecznych do pozyskania decyzji;
 • wyznaczenie kluczowych (środowiskowo) obszarów projektu i sugerowanie możliwych do podjęcia działań celem minimalizowania lub eliminacji zdiagnozowanych ryzyk (z wyłączeniem projektowania rozwiązań technicznych);
 • sugerowanie strategii działania w zakresie procesu pozyskiwania decyzji eksploatacyjnych oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwzględniając cele inwestora i najlepsze rozwiązania, by te cele zrealizować;
 • przygotowanie dokumentacji koniecznych do zmiany czy wydania decyzji, np. pozwoleń zintegrowanych, zezwoleń / pozwoleń sektorowych, DoŚU, zgłoszeń instalacji;
 • sprawdzenie treści pozyskanych decyzji w odniesieniu do złożonej dokumentacji oraz przyszłych działań przedsiębiorstwa;
 • nadzorowanie procesu wydania decyzji przez organ, w tym procedury prowadzenia postępowania wg Kodeksu postępowania administracyjnego w celu wyeliminowania ryzyka nieprawidłowego przeprowadzenia postępowania lub określenia stron postępowania, pominięcia strony opiniującej czy społeczeństwa w procedurze itp.

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

 

Więcej informacji:

Bartosz Ochocki
+48 696 403 891
ochocki@atmoterm.pl