facebook piksel profilu firmy atmoterm

Konsulting CO2 to usługa polegająca na realizacji obowiązków związanych z uczestnictwem przedsiębiorstwa w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), zawierająca kompleksową obsługę zgodnie z listą potrzeb określonych indywidualnie z klientem.

W ramach usługi konsulting CO2 wykonujemy

 • wniosek o wydanie lub zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych;
 • plan monitorowania – zawiera procedury i algorytmy, dzięki którym prowadzący instalację objętą EU ETS przygotowuje zestaw informacji wymagany do przeprowadzenia poprawnego procesu obliczenia całkowitej wielkości emisji gazów cieplarnianych wprowadzanych do atmosfery w danym roku kalendarzowym;
 • plan poboru próbek – opisuje ogólne cele i zadania oraz zawiera szczegółowe i praktyczne instrukcje dotyczące materiału, z którego zostanie pobrana próbka, sposobu pobrania próbki, częstotliwości, analizowanych parametrów oraz osoby wykonującej analizę;
 • wniosek o zatwierdzenie planu metodyki monitorowania, z ang. monitoring methodology plan (MMP);
 • MMP – zawiera szczegółowy opis instalacji z uwzględnieniem podinstalacji, opis występujących procesów produkcji oraz zawarte w nim szczegółowe informacje dotyczące stosowanej metodyki monitorowania elementów i działań instalacji oraz źródeł danych dotyczących poziomów działalności;
 • ocena ryzyka w kontekście monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych oraz poziomów działalności;
 • ocena niepewności pomiarowej w procesie monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych;
 • raport CO2 – zawiera informacje o rocznych wielkościach emisji gazów cieplarnianych z instalacji; prowadzący instalację jest zobowiązany do przedłożenia go do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) do 31 marca za rok poprzedni;
 • raport ALC – zawiera dane dotyczące poziomu działalności każdej podinstalacji w poprzednim roku kalendarzowym; prowadzący instalację jest zobowiązany do przedłożenia go do KOBiZE do 31 marca za rok poprzedni;
 • aktualizacja procedur wdrożonych przez prowadzącego instalację na potrzeby monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych oraz poziomów działalności.

Zalety wykonania usługi konsulting CO2 przez Atmoterm

 • przygotowanie dokumentacji w zakresie realizowania obowiązków prowadzącego instalację;
 • rzetelne i zgodne z aktualnymi przepisami opracowywanie wniosków o zmianę w decyzjach, planach monitorowania oraz innych dokumentach przedkładanych do właściwego organu;
 • udzielanie merytorycznego wsparcia na etapie postępowania administracyjnego;
 • doradztwo w zakresie wykonywanych zadań związanych z funkcjonowaniem i doskonaleniem systemu monitorowania emisji gazów cieplarnianych;
 • wskazywanie szans i ryzyk w odniesieniu do jakości obecnie prowadzonej dokumentacji.

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także: Wpływ zmian w planie monitorowania na plan metodyki monitorowania.

 

Więcej informacji:

Anna Justyńska
+48 661 426 658
justynska@atmoterm.pl