facebook pixel

Konsulting CO2 to usługa polegająca na realizacji obowiązków związanych z uczestnictwem przedsiębiorstwa w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), zawierająca kompleksową obsługę zgodnie z listą potrzeb określonych indywidualnie z klientem.

W ramach usługi konsulting CO2 wykonujemy

 • wniosek o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych (m.in. CO2);
 • plan monitorowania – zawiera procedury i algorytmy, dzięki którym prowadzący instalację objętą EU ETS przygotowuje zestaw informacji wymagany do przeprowadzenia poprawnego procesu obliczenia całkowitej wielkości emisji gazów cieplarnianych wprowadzanych do atmosfery w danym roku kalendarzowym;
 • plan poboru próbek – opisuje ogólne cele i zadania oraz zawiera szczegółowe i praktyczne instrukcje dotyczące materiału, z którego zostanie pobrana próbka, sposobu pobrania próbki, częstotliwości, analizowanych parametrów i osoby wykonującej analizę;
 • ocena ryzyka w kontekście monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych (m.in. CO2);
 • wniosek o zatwierdzenie planu metodyki monitorowania (MMP);
 • MMP – zawiera szczegółowy opis instalacji z uwzględnieniem podinstalacji, opis występujących procesów produkcji oraz zawarte w nim szczegółowe informacje dotyczące stosowanej metodyki monitorowania elementów i działań instalacji oraz źródeł danych dotyczących poziomów działalności;
 • ocena niepewności danych dotyczących działalności w odniesieniu do strumieni danych wsadowych;
 • raport CO2 – prowadzący instalacje jest zobowiązany do przedłożenia go do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami do dnia 31 marca za rok poprzedni;
 • informacja o rzeczywistych lub planowanych zmianach zdolności produkcyjnej, zmianach poziomu działalności oraz zmianach w działaniach w instalacji, w danym roku, w podziale na podinstalacje, albo braku zmian w tym zakresie;
 • formularz NERC – elektroniczny formularz opracowany i udostępniony przez Komisję Europejską, służący do zbierania informacji, zgodnie z art. 24 ust. 2 decyzji Komisji nr 2011/278/UE, dla instalacji w których nastąpiła zmiana zdolności produkcyjnej, poziomu działalności lub działalności instalacji, mająca wpływ na bezpłatny przydział uprawnień do emisji dla tej instalacji;
 • aktualizacja procedur odnośnie m.in. pobierania próbek, prowadzenia monitoringu i raportowania.

Zalety wykonania usługi konsulting CO2 przez Atmoterm

 • przygotowanie dokumentacji w zakresie realizowania obowiązków prowadzącego instalację;
 • rzetelne i zgodne z aktualnymi przepisami opracowywanie wniosków o zmianę w decyzjach, planach monitorowania i innych dokumentach przedkładanych do właściwego organu;
 • udzielanie merytorycznego wsparcia na etapie postępowania administracyjnego;
 • doradztwo w zakresie wykonywanych zadań związanych z funkcjonowaniem i doskonaleniem systemu monitorowania emisji gazów cieplarnianych;
 • wskazywanie szans i ryzyk w odniesieniu do jakości obecnie prowadzonej dokumentacji.

Zobacz również:

Przeczytaj także: Wpływ zmian w planie monitorowania na plan metodyki monitorowania.

Więcej informacji:

Aleksandra Stasiszyn
+48 696 738 777
stasiszyn@atmoterm.pl