• (+48) 77 44 26 666
 • @office@atmoterm.pl

arrow down

Opłaty i sprawozdawczość to kompleksowa usługa konsultingowa i usługa IT dla podmiotów w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych, sprawozdań PRTR, raportu KOBiZE oraz środowiskowych sprawozdań GUS, adresowana głównie do podmiotów zainteresowanych outsourcingiem obowiązków środowiskowych, wynikających z Prawa ochrony środowiska i pochodnych aktów prawnych.

Korzyści dla klienta:

 • w temacie opłaty za korzystanie ze środowiska:
  • outsourcing naliczania opłat oraz sporządzania wymaganych wykazów w terminach wymaganych prawem (pomoc przy ustaleniu zakresu, wskazania właściwych urzędów i rachunków bankowych; usługa wykonywana jest w oparciu o dane dostarczone przez klienta dotyczące wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów);
  • oprogramowania, które pozwoli samodzielnie wypełnić obowiązki;
  • szkoleń otwartych i zamkniętych, w trakcie których przekazana zostanie niezbędna wiedza umożliwiająca samodzielne naliczenie opłat i wypełnienie wykazów;
 • w temacie KOBIZE:
  • pomoc w wypełnieniu formularza rejestracji podmiotu lub formularza uzyskania dostępu do danych podmiotu w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji prowadzonej przez KOBIZE;
  • pomoc we wprowadzeniu raportu do Krajowej bazy (wizyta eksperta, szkolenie, wprowadzenie raportu w imieniu podmiotu); usługa wykonywana jest w oparciu o dane dostarczone przez klienta, przede wszystkim wykazy z opłatami za wprowadzanie substancji do powietrza;
  • dodatkowy raport w oprogramowaniu do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska, ułatwiający zebranie danych o emisjach substancji w układzie dostosowanym do listy substancji w krajowej bazie;
 • w temacie PRTR:
  • opracowanie danych i wyliczenie wielkości uwalnianych oraz transferowanych zanieczyszczeń objętych sprawozdawczością PRTR;
  • pomoc w przygotowaniu sprawozdania wg obowiązującego wzoru w formie umożliwiającej proste wprowadzenie danych poprzez stronę internetową do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń;
  • dodatkowy raport w oprogramowaniu do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska i prowadzenia ewidencji odpadów, ułatwiający zebranie danych o uwalnianych i transferowanych zanieczyszczeniach wg obowiązującej listy
   zanieczyszczeń;
 • w temacie opłata produktowa – gospodarka opakowaniami:
  • przygotowaniu zawiadomienia do marszałka województwa o rozpoczęciu działalności polegającej na: wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach, odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych, działalności w zakresie eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
  • w przypadku wprowadzania produktów w opakowaniach, jeśli łączna masa opakowań w danym roku kalendarzowym nie przekracza 1 Mg – wyliczeniu wysokości zwolnienia z opłaty produktowej, jako wartości pomocy de minimis;
  • wyliczeniu opłaty produktowej;
  • wyliczeniu minimalnej wysokości środków, które należy przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne;
  • sporządzeniu rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi;
 • w temacie opłata produktowa – gospodarowanie odpadami poużytkowymi:
  • przygotowaniu zawiadomienia do marszałka województwa o rozpoczęciu działalności polegającej na: wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów odzysku lub recyklingu odpadów powstałych z produktów, działalności w zakresie eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
  • wyliczeniu opłaty produktowej w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu lub nie wykonywania obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych;
  • sporządzenia rocznego sprawozdania wymaganego przepisami, w tym sprawozdania o opłacie produktowej;
 • w temacie sprawozdawczość GUS: OS-1, OS-3, OS-5, OS-6:
  • sporządzenie sprawozdania na obowiązującym wzorze w formie pozwalającej następnie wprowadzić dane do sprawozdania poprzez portal sprawozdawczy GUS tym klientom, którym świadczymy usługi naliczania opłat;
  • oprogramowanie (ZBZŚ) do naliczania opłat, które pozwoli przygotować wypełnione sprawozdania statystyczne według obowiązujących wzorów i następnie wprowadzić dane poprzez portal sprawozdawczy GUS.

Więcej informacji:

Justyna Plewa
882 037 370
plewa@atmoterm.pl