facebook piksel profilu firmy atmoterm

Opłaty środowiskowe i sprawozdawczość to kompleksowa usługa dla podmiotów w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, oświadczeń w zakresie usług wodnych, opłat produktowych, sprawozdań PRTR, raportu KOBiZE, zbiorczych zestawień danych o rodzajach oraz ilości odpadów, a także środowiskowych sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), adresowana głównie do podmiotów zainteresowanych outsourcingiem i co-sourcingiem obowiązków środowiskowych, wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska i pochodnych aktów prawnych.

Zakres usługi opłaty środowiskowe i sprawozdawczość

 • w temacie opłat za korzystanie ze środowiska oraz oświadczeń za usługi wodne:
  • co-sourcing naliczania opłat środowiskowych i sporządzania wymaganych wykazów w terminach wymaganych prawem (pomoc przy ustaleniu zakresu, wskazania właściwych urzędów i rachunków bankowych; usługa wykonywana jest w oparciu o dane dostarczone przez klienta dotyczące wprowadzanie gazów oraz pyłów do powietrza, przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, pobór wód, składowanie odpadów),
  • oprogramowanie, które pozwoli samodzielnie wypełnić obowiązki,
  • szkolenia otwarte i zamknięte, w trakcie których przekazana zostanie niezbędna wiedza umożliwiająca samodzielne naliczenie opłat za korzystanie ze środowiska oraz wypełnienie wykazów;
 • w temacie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE):
  • pomoc w wypełnieniu formularza rejestracji podmiotu lub formularza uzyskania dostępu do danych podmiotu w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji prowadzonej przez KOBiZE,
  • pomoc we wprowadzeniu raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (wizyta eksperta, szkolenie, wprowadzenie raportu w imieniu podmiotu); usługa wykonywana jest w oparciu o dane dostarczone przez klienta, przede wszystkim wykazy z opłatami za wprowadzanie substancji do powietrza,
  • dodatkowy raport w oprogramowaniu do naliczania opłat środowiskowych, ułatwiający zebranie danych o emisjach substancji w układzie dostosowanym do listy substancji w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji;
 • w temacie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR):
  • opracowanie danych i wyliczenie wielkości uwalnianych oraz transferowanych zanieczyszczeń objętych sprawozdawczością PRTR,
  • pomoc w przygotowaniu sprawozdania wg obowiązującego wzoru w formie umożliwiającej proste wprowadzenie danych poprzez stronę internetową do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń,
  • dodatkowy raport w oprogramowaniu do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz prowadzenia ewidencji odpadów, ułatwiający zebranie danych o uwalnianych i transferowanych zanieczyszczeniach wg obowiązującej listy zanieczyszczeń;
 • w temacie opłat produktowych – gospodarki opakowaniami:
  • przygotowanie zawiadomienia do marszałka województwa o rozpoczęciu działalności polegającej na: wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach, odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych, działalności w zakresie eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi,
  • w przypadku wprowadzania produktów w opakowaniach, jeśli łączna masa opakowań w danym roku kalendarzowym nie przekracza 1 Mg – wyliczenie wysokości zwolnienia z opłaty produktowej jako wartości pomocy de minimis,
  • wyliczenie opłaty produktowej,
  • wyliczenie minimalnej wysokości środków, które należy przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne,
  • sporządzenie rocznego sprawozdania o opakowaniach, produktach w opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi;
 • w temacie opłat produktowych – gospodarowania odpadami poużytkowymi:
  • przygotowanie zawiadomienia do marszałka województwa o rozpoczęciu działalności polegającej na: wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów odzysku lub recyklingu odpadów powstałych z produktów, działalności w zakresie eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi,
  • wyliczenie opłaty produktowej, w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu lub nie wykonywania obowiązku zapewnienia odzysku oraz recyklingu odpadów poużytkowych,
  • sporządzenie rocznego sprawozdania wymaganego przepisami, w tym sprawozdania o opłacie produktowej;
 • w temacie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów:
  • sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – po udzieleniu konsultantowi Atmoterm SA pełnomocnictwa przez podmiot zlecający;
 • w temacie sprawozdawczości GUS: OS-1, OS-3, OS-5, OS-6:
  • sporządzenie sprawozdania na obowiązującym wzorze, w formie pozwalającej następnie wprowadzić dane do sprawozdania poprzez portal sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego tym klientom, którym świadczymy usługi naliczania opłat środowiskowych,
  • oprogramowanie do naliczania opłat (Bank Zanieczyszczeń Środowiska), które pozwoli przygotować wypełnione sprawozdania statystyczne wg obowiązujących wzorów i następnie wprowadzić dane poprzez portal sprawozdawczy GUS.

 

Przeczytaj także: Jak wyliczyć opłaty środowiskowe?

 

Więcej informacji:

Joanna Gierdal
+48 539 907 163
gierdal@atmoterm.pl