facebook piksel profilu firmy atmoterm

Opłaty środowiskowe i sprawozdawczość to kompleksowa usługa w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, oświadczeń w zakresie usług wodnych, opłat produktowych, sprawozdań PRTR, raportu KOBiZE, zbiorczych zestawień danych o rodzajach oraz ilości odpadów, a także środowiskowych sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), adresowana głównie do podmiotów zainteresowanych outsourcingiem i co-sourcingiem obowiązków środowiskowych wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz pochodnych aktów prawnych.

Zakres usługi opłaty środowiskowe i sprawozdawczość

 • w temacie opłat za korzystanie ze środowiska oraz oświadczeń za usługi wodne:
  • co-sourcing naliczania opłat środowiskowych oraz sporządzania wymaganych wykazów w terminach wymaganych prawem – pomoc przy ustaleniu zakresu, wskazania właściwych urzędów i rachunków bankowych (usługa wykonywana jest w oparciu o dostarczone przez klienta dane dotyczące przydzielonych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, wprowadzania gazów oraz pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzania wód opadowych czy roztopowych do wód, poboru wód, składowania odpadów),
  • oprogramowanie do samodzielnego wypełnienia obowiązków dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska oraz oświadczeń za usługi wodne,
  • szkolenia otwarte i zamknięte, w trakcie których przekazana zostanie niezbędna wiedza umożliwiająca samodzielne naliczenie opłat środowiskowych oraz wypełnienie wykazów;
 • w temacie Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE):
  • pomoc w wypełnieniu formularza rejestracji podmiotu lub formularza uzyskania dostępu do danych podmiotu w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji prowadzonej przez KOBiZE,
  • pomoc we wprowadzeniu raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji – wizyta eksperta, szkolenie, wprowadzenie raportu w imieniu podmiotu (usługa wykonywana jest w oparciu o dane dostarczone przez klienta, przede wszystkim wykazy z opłatami za wprowadzanie substancji do powietrza),
  • dodatkowy raport w oprogramowaniu do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska, ułatwiający zebranie danych o emisjach substancji w układzie dostosowanym do listy substancji w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji;
 • w temacie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR):
  • opracowanie danych oraz wyliczenie wielkości uwalnianych i transferowanych zanieczyszczeń objętych sprawozdawczością PRTR,
  • pomoc w przygotowaniu sprawozdania wg obowiązującego wzoru, w formie umożliwiającej proste wprowadzenie danych poprzez stronę internetową do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń,
  • dodatkowy raport w oprogramowaniu do naliczania opłat środowiskowych oraz prowadzenia ewidencji odpadów, ułatwiający zebranie danych o uwalnianych i transferowanych zanieczyszczeniach wg obowiązującej listy zanieczyszczeń;
 • w temacie opłat produktowych – gospodarki opakowaniami:
  • przygotowanie zawiadomienia do marszałka województwa o rozpoczęciu działalności polegającej na wytwarzaniu, imporcie czy wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach, odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych, działalności w zakresie eksportu, czy wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, w celu poddania ich odzyskowi bądź recyklingowi,
  • w przypadku wprowadzania produktów w opakowaniach, jeśli łączna masa opakowań w danym roku kalendarzowym nie przekracza 1 Mg, wyliczenie wysokości zwolnienia z opłaty produktowej jako wartości pomocy de minimis,
  • wyliczenie opłaty produktowej,
  • wyliczenie minimalnej wysokości środków, które należy przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne,
  • sporządzenie rocznego sprawozdania o opakowaniach, produktach w opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi;
 • w temacie opłat produktowych – gospodarowania odpadami poużytkowymi:
  • przygotowanie zawiadomienia do marszałka województwa o rozpoczęciu działalności polegającej na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów odzysku czy recyklingu odpadów powstałych z produktów, działalności w zakresie eksportu, lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi bądź recyklingowi,
  • wyliczenie opłaty produktowej, w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu czy nie wykonywania obowiązku zapewnienia odzysku oraz recyklingu odpadów poużytkowych,
  • sporządzenie rocznego sprawozdania wymaganego przepisami, w tym sprawozdania o opłacie produktowej;
 • w temacie zbiorczego zestawienia danych o ilości oraz rodzajach odpadów:
  • sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o ilości oraz rodzajach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi, a także instalacjach i urządzeniach służących do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (po udzieleniu konsultantowi Atmoterm SA pełnomocnictwa przez podmiot zlecający);
 • w temacie sprawozdawczości GUS OS-1, OS-3, OS-5, OS-6:
  • sporządzenie sprawozdania na obowiązującym wzorze, w formie pozwalającej następnie wprowadzić dane do sprawozdania poprzez portal sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego tym klientom, którym świadczymy usługi naliczania opłat za korzystanie ze środowiska,
  • oprogramowanie do naliczania opłat środowiskowych, które pozwoli przygotować wypełnione sprawozdania statystyczne wg obowiązujących wzorów i następnie wprowadzić dane poprzez portal sprawozdawczy GUS.

 

Przeczytaj także: Jak wyliczyć opłaty środowiskowe?

 

Więcej informacji:

Waldemar Cebula: +48 661 426 678
E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl