facebook pixel

Opłaty środowiskowe i sprawozdawczość to kompleksowa usługa konsultingowa i usługa IT dla podmiotów w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, oświadczeń w zakresie usług wodnych, opłat produktowych, sprawozdań PRTR, raportu KOBiZE oraz środowiskowych sprawozdań GUS, adresowana głównie do podmiotów zainteresowanych outsourcingiem obowiązków środowiskowych, wynikających z Prawa ochrony środowiska i pochodnych aktów prawnych.

Zalety usługi opłaty środowiskowe i sprawozdawczość

 • w temacie opłat środowiskowych oraz oświadczeń za usługi wodne:
  • outsourcing naliczania opłat oraz sporządzania wymaganych wykazów w zakresie opłat środowiskowych oraz oświadczeń w zakresie usług wodnych w terminach wymaganych prawem (pomoc przy ustaleniu zakresu, wskazania właściwych urzędów i rachunków bankowych; usługa wykonywana jest w oparciu o dane dostarczone przez klienta dotyczące wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, przydzielone uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, pobór wód, składowanie odpadów),
  • oprogramowania, które pozwoli samodzielnie wypełnić obowiązki,
  • szkoleń otwartych i zamkniętych, w trakcie których przekazana zostanie niezbędna wiedza umożliwiająca samodzielne naliczenie opłat i wypełnienie wykazów;
 • w temacie KOBiZE:
  • pomoc w wypełnieniu formularza rejestracji podmiotu lub formularza uzyskania dostępu do danych podmiotu w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji prowadzonej przez KOBiZE,
  • pomoc we wprowadzeniu raportu do Krajowej bazy (wizyta eksperta, szkolenie, wprowadzenie raportu w imieniu podmiotu); usługa wykonywana jest w oparciu o dane dostarczone przez klienta, przede wszystkim wykazy z opłatami za wprowadzanie substancji do powietrza,
  • dodatkowy raport w oprogramowaniu do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska, ułatwiający zebranie danych o emisjach substancji w układzie dostosowanym do listy substancji w krajowej bazie;
 • w temacie PRTR:
  • opracowanie danych i wyliczenie wielkości uwalnianych oraz transferowanych zanieczyszczeń objętych sprawozdawczością PRTR,
  • pomoc w przygotowaniu sprawozdania wg obowiązującego wzoru w formie umożliwiającej proste wprowadzenie danych poprzez stronę internetową do Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń,
  • dodatkowy raport w oprogramowaniu do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska i prowadzenia ewidencji odpadów, ułatwiający zebranie danych o uwalnianych i transferowanych zanieczyszczeniach wg obowiązującej listy zanieczyszczeń;
 • w temacie opłata produktowa – gospodarka opakowaniami:
  • przygotowaniu zawiadomienia do marszałka województwa o rozpoczęciu działalności polegającej na: wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach, odzysku lub recyklingu odpadów opakowaniowych, działalności w zakresie eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi,
  • w przypadku wprowadzania produktów w opakowaniach, jeśli łączna masa opakowań w danym roku kalendarzowym nie przekracza 1 Mg – wyliczeniu wysokości zwolnienia z opłaty produktowej, jako wartości pomocy de minimis,
  • wyliczeniu opłaty produktowej,
  • wyliczeniu minimalnej wysokości środków, które należy przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne,
  • sporządzeniu rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi;
 • w temacie opłata produktowa – gospodarowanie odpadami poużytkowymi:
  • przygotowaniu zawiadomienia do marszałka województwa o rozpoczęciu działalności polegającej na: wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów odzysku lub recyklingu odpadów powstałych z produktów, działalności w zakresie eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi,
  • wyliczeniu opłaty produktowej w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu lub nie wykonywania obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych,
  • sporządzenia rocznego sprawozdania wymaganego przepisami, w tym sprawozdania o opłacie produktowej;
 • w temacie sprawozdawczość GUS: OS-1, OS-3, OS-5, OS-6:
  • sporządzenie sprawozdania na obowiązującym wzorze w formie pozwalającej następnie wprowadzić dane do sprawozdania poprzez portal sprawozdawczy GUS tym klientom, którym świadczymy usługi naliczania opłat,
  • oprogramowanie do naliczania opłat (BZŚ), które pozwoli przygotować wypełnione sprawozdania statystyczne według obowiązujących wzorów i następnie wprowadzić dane poprzez portal sprawozdawczy GUS.

Przeczytaj także: Jak wyliczyć opłaty środowiskowe?

Więcej informacji:

Joanna Gierdal
+48 539 907 163
gierdal@atmoterm.pl