facebook piksel profilu firmy atmoterm

Usługa konsultingowa opracowania dokumentu “Ocena wodnoprawna wpływu planowanej inwestycji lub działania na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych“, a także przeprowadzenia procedury uzyskania decyzji administracyjnej, poprzedzona analizą i oceną wpływu planowanego przedsięwzięcia czy działania na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód oraz obszarów ochronnych.

Zalety wykonania oceny wodnoprawnej przez Atmoterm

 • spełnienie wymagań ustawowych przy planowaniu realizacji inwestycji lub działań oraz pewność, że nie zostaną one zablokowane;
 • udzielenie pełnomocnictwa dla Atmoterm SA skutkuje wsparciem w procesie uzyskania decyzji administracyjnej oraz zwalnia klienta z bezpośredniego uczestnictwa w tym procesie;
 • wieloletnie doświadczenie gwarantuje wysoką jakość opracowania oceny wodnoprawnej, a także wsparcie klienta na każdym etapie procesu uzyskiwania decyzji administracyjnej;
 • realizacja oceny wodnoprawnej umożliwia analizę wpływu planowanego przedsięwzięcia czy działania w zakresie:
  • korzystania z usług wodnych,
  • długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej,
  • piętrzenia wody podziemnej,
  • rekultywacji wód powierzchniowych lub podziemnych,
  • wprowadzania do śródlądowych wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
  • wykonania urządzeń wodnych,
  • regulacji wód, zabudowy potoków górskich, a także kształtowania nowych koryt cieków naturalnych,
  • zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mające wpływ na warunki ich przepływu,
  • robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,
  • działań dotyczących utrzymywania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz morskich wód wewnętrznych, umożliwiających osiągnięcie celów środowiskowych, które ustanawia się w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza;
 • możliwość prezentacji informacji zawartych w ocenie wodnoprawnej w systemie GIS i miejskich systemach informacji przestrzennej;
 • w przypadkach, gdy decydent wykaże, iż planowana inwestycja czy działanie będzie negatywnie wpływać na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, klient, przy współudziale konsultantów Atmoterm SA, będzie w stanie zaplanować działania oraz przygotować niezbędne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, kiedy dopuszczalne jest nieosiągnięcie wyznaczonych celów środowiskowych, do złożenia których, na etapie prowadzonego postępowania, wezwie organ właściwy w sprawach oceny wodnoprawnej.

 

Przeczytaj także: Zasady uzyskiwania oceny wodnoprawnej.

 

Więcej informacji:

Maciej Kruszka: +48 882 039 856
E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl