facebook piksel profilu firmy atmoterm

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu projektu planu remediacji i uzyskaniu decyzji zatwierdzającej ten plan przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ). Projekt planu remediacji wykonywany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (ustawy POŚ).

Zakres usług wykonania projektu planu remediacji przez Atmoterm

 • Przygotowanie projektu planu remediacji wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie przez RDOŚ. Projekt planu remediacji zgodnie z art. 101 l ust. 3 ustawy POŚ będzie zawierał informacje o:
  • terenie wymagającym przeprowadzenia remediacji, poprzez wskazanie adresu i numerów działek ewidencyjnych oraz jego powierzchni;
  • aktualnym i planowanym sposobie użytkowania zanieczyszczonego terenu;
  • właściwościach gleby oraz rodzaju pokrycia terenu, w tym roślinności i zabudowie;
  • nazwach substancji powodujących ryzyko, wraz z wynikami badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami;
  • nazwach substancji powodujących ryzyko oraz ich zawartości w glebie i w ziemi, do jakich doprowadzi remediacja;
  • ocenie występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska;
  • budowie geologicznej i warunkach hydrogeologicznych niezbędnych do dokonania powyższej oceny;
  • planowanym sposobie przeprowadzenia remediacji;
  • planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia remediacji.
 • Uzyskanie nieprawomocnej decyzji zatwierdzającej plan remediacji.
 • Prawomocność decyzji zatwierdzającej plan remediacji.

 

Dodatkowo oferujemy nadzór inwestorski nad realizacją zapisów decyzji zatwierdzającej projekt planu remediacji.

 

Przeczytaj także: Remediacja w procesie inwestycyjnym.

 

Więcej informacji:

Marta Marzysz
+48 532 514 063
marzysz@atmoterm.pl