facebook piksel profilu firmy atmoterm

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu projektu planu remediacji oraz uzyskaniu decyzji zatwierdzającej ten plan przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ). Projekt planu remediacji wykonywany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (ustawy POŚ).

Zakres usług wykonania projektu planu remediacji przez Atmoterm

 • Przygotowanie projektu planu remediacji wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie przez RDOŚ. Projekt planu remediacji zgodnie z art. 101 l ust. 3 ustawy POŚ będzie zawierał informacje o:
  • terenie wymagającym przeprowadzenia remediacji, poprzez wskazanie adresu i numerów działek ewidencyjnych oraz jego powierzchni;
  • aktualnym i planowanym sposobie użytkowania zanieczyszczonego terenu;
  • właściwościach gleby oraz rodzaju pokrycia terenu, w tym zabudowie i roślinności;
  • nazwach substancji powodujących ryzyko, wraz z wynikami badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami;
  • nazwach substancji powodujących ryzyko oraz ich zawartości w glebie i w ziemi, do jakich doprowadzi remediacja;
  • ocenie występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska;
  • budowie geologicznej i warunkach hydrogeologicznych niezbędnych do dokonania powyższej oceny;
  • planowanym sposobie przeprowadzenia remediacji;
  • planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia remediacji.
 • Uzyskanie nieprawomocnej decyzji zatwierdzającej plan remediacji.
 • Prawomocność decyzji zatwierdzającej plan remediacji.

 

Dodatkowo oferujemy nadzór inwestorski nad realizacją zapisów decyzji zatwierdzającej projekt planu remediacji.

 

Przeczytaj także: Remediacja w procesie inwestycyjnym.

 

Więcej informacji:

Marta Marzysz
+48 532 514 063
marzysz@atmoterm.pl