facebook piksel profilu firmy atmoterm

Usługa konsultingowa wspomagająca uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, regulującego funkcjonowanie instalacji, określającego zasady wprowadzania energii oraz substancji powodujących zanieczyszczenie do wszystkich komponentów środowiska, a także ustalającego pozostałe oddziaływania instalacji na środowisko oraz ich wzajemne powiązania.

Zakres wsparcia przez Atmoterm w uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego

 • wsparcie lub przygotowanie wniosku bądź fragmentu wniosku o wydanie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego zgodnie z wymaganiami prawa oraz wieloletnim doświadczeniem;
 • analiza danych i zaproponowanie optymalnej ścieżki postępowania zmierzającego do uzyskania bądź aktualizacji pozwolenia zintegrowanego;
 • analiza akustyczna oddziaływania instalacji na środowisko;
 • analiza rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu;
 • analiza gospodarki wodno-ściekowej;
 • analiza gospodarki odpadami;
 • analiza konkluzji BAT;
 • analiza wymagalności sporządzenia raportu początkowego lub raport początkowy;
 • analiza ilości oraz rodzajów substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładzie, decydujących o jego zaliczeniu do kategorii zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
 • badania geologiczne;
 • gwarancja w uzupełnianiu wniosku o udzielenie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego bądź prowadzenie procesu administracyjnego, po otrzymaniu stosownego pełnomocnictwa, do uzyskania decyzji organu pierwszej instancji;
 • możliwość wsparcia lub uczestnictwa w prowadzeniu procesu przed organem drugiej instancji.

 

W ramach prowadzenia procesu administracyjnego oferujemy:

 • uczestnictwo w bieżących uzgodnieniach z technologami oraz specjalistami ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 • konsultacje w zakresie przekazywanych informacji oraz danych niezbędnych do uwzględnienia w opracowaniu wniosku o wydanie bądź aktualizację pozwolenia zintegrowanego;
 • informowanie o bieżących zmianach w prawie i konsekwencjach z nich wynikających;
 • wsparcie w administracyjnej procedurze udzielenia lub zmiany pozwolenia zintegrowanego, co wpływa na skrócenie czasu uzyskania pozwolenia;
 • konsultacje z zakresu formalności niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie bądź aktualizację pozwolenia zintegrowanego w organie (pismo przewodnie, uiszczenie opłat itp.);
 • udzielanie odpowiedzi na uwagi społeczeństwa, organizacji ekologicznych oraz pozostałych stron postępowania;
 • monitoring procedury administracyjnej;
 • uczestnictwo w oględzinach prowadzonych przez organ wydający decyzję udzielającą pozwolenia zintegrowanego lub jego zmiany;
 • weryfikację uzyskanej decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego bądź jego aktualizacji.

Zalety wsparcia przez Atmoterm w uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego

 • oszczędność czasu oraz profesjonalne przygotowanie wniosku o wydanie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego poprzez powierzenie opracowania dokumentacji zespołowi z wieloletnim doświadczeniem, popartym referencjami;
 • doradztwo i komplementarne podejście do opracowań wniosków o udzielenie bądź aktualizację pozwoleń zintegrowanych dzięki specjalistycznej wiedzy konsultantów tworzących zespół autorów opracowania;
 • szerokie, wieloperspektywiczne spojrzenie na działalność zakładu, umożliwiające znalezienie najlepszych rozwiązań i uwzględniające dbałość o sytuację przedsiębiorstwa;
 • stały kontakt w zakresie przygotowania wniosku o wydanie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego, omawianie na bieżąco zaistniałych problemów;
 • kompleksowe usługi opracowania wniosków o udzielenie bądź aktualizację pozwolenia zintegrowanego dzięki współpracy ze sprawdzonymi podwykonawcami;
 • autorska metoda przeprowadzenia analizy wymagalności sporządzenia raportu początkowego pozwalająca na bardzo dokładne określenie listy substancji podlegających ocenie ryzyka zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, przy jednoczesnym zapewnieniu bardzo wysokiego standardu wykonywanego opracowania;
 • wsparcie w przeprowadzeniu odpowiedniej procedury administracyjnej poprzez uczestnictwo lub prowadzenie, na podstawie pełnomocnictwa, procedury w organie pierwszej instancji, w oparciu o indywidualne ustalenia;
 • przygotowanie zapytań oraz procedowanie w uzyskaniu odpowiedzi z właściwego ministerstwa w indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa.

 

Przeczytaj także: Kto wydaje pozwolenia środowiskowe?

 

Więcej informacji:

Bartosz Ochocki
+48 696 403 891
ochocki@atmoterm.pl