facebook piksel profilu firmy atmoterm

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest jednym z elementów tzw. procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, na którą składa się: weryfikacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dostarczonego przez inwestora przedsięwzięcia), uzyskanie wymaganych prawnie opinii i uzgodnień, a także zapewnienie udziału społeczeństwa. Przygotowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wiąże się z zebraniem wielu (bardziej szczegółowych niż na etapie karty informacyjnej przedsięwzięcia) danych dotyczących środowiska w lokalizacji inwestycji. Po zebraniu tych danych należy wykonać analizę przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz zaprezentować ją w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w formie pozwalającej organom na ich ocenę. W niektórych sytuacjach wymagane może być również prowadzenie prac terenowych związanych z inwentaryzacją gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych oraz innych dodatkowych analiz.

Zakres wykonania przez Atmoterm raportu o oddziaływaniu na środowisko

  • uczestnictwo w bieżących uzgodnieniach, spotkaniach z projektantami i technologami;
  • analiza danych i zaproponowanie optymalnej ścieżki postępowania zmierzającego do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DoŚU);
  • opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
  • wsparcie w procesie administracyjnym, co przekłada się na wymierne efekty w postaci zminimalizowania czasu potrzebnego na uzyskanie decyzji środowiskowej;
  • monitoring procedury administracyjnej (prowadzenie spraw do momentu uzyskania ostatecznej DoŚU);
  • ułatwienie realizacji przedsięwzięcia w zakładanym czasie, a więc ograniczenie ryzyka opóźnień oraz strat z tym związanych;
  • postępowania odwoławcze przed samorządowymi kolegiami i wojewódzkimi sądami administracyjnymi;
  • konsultacje społeczne, mediacje.

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także: Wydanie DoŚU a raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Więcej informacji:

Bartosz Ochocki
+48 696 403 891
ochocki@atmoterm.pl