Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (ROŚ) jest jednym z elementów tzw. procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, na którą składa się: weryfikacja ROŚ (dostarczonego przez Inwestora przedsięwzięcia) i uzyskanie wymaganych prawnie opinii i uzgodnień, a także zapewnienie udziału społeczeństwa. Przygotowanie raportu wiąże się z zebraniem wielu (bardziej szczegółowych niż na etapie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia) danych dotyczących środowiska w lokalizacji inwestycji. Po zebraniu tych danych należy wykonać analizę przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz zaprezentować ją w raporcie w formie pozwalającej organom na ich ocenę. W niektórych sytuacjach wymagane może być również prowadzenie prac terenowych związanych z inwentaryzacją gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych oraz innych dodatkowych analiz.

Zakres usług:

  • uczestnicnictwo w bieżących uzgodnieniach, spotkaniach z projektantami i technologami;
  • analiza danych i zaproponowanie optymalnej ścieżki postępowania zmierzającego do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DoŚU);
  • opracowanie ROŚ;
  • wsparcie w procesie administracyjnym, co przekłada się na wymierne efekty w postaci zminimalizowania czasu potrzebnego na uzyskanie DoŚU;
  • monitoring procedury administracyjnej (prowadzenie spraw do momentu uzyskania ostatecznej decyzji);
  • ułatwienie realizacji przedsięwzięcia w zakładanym czasie, a więc ograniczenie ryzyka opóźnień oraz strat z tym związanych.

Dodatkowo:

  • postępowania odwoławcze przed Samorządowymi Kolegiami i Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi;
  • konsultacje społeczne, mediacje.

Zobacz również:

Loading

Więcej informacji:

Monika Patoła
+48 728 970 794
patola@atmoterm.pl

FreshMail.pl