facebook piksel profilu firmy atmoterm

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest jednym z elementów tzw. procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, na którą składa się:

 • weryfikacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dostarczonego przez inwestora);
 • uzyskanie wymaganych prawnie uzgodnień i opinii dotyczących raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
 • zapewnienie udziału społeczeństwa.

Przygotowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wiąże się z zebraniem wielu danych dotyczących środowiska w lokalizacji inwestycji (bardziej szczegółowych niż na etapie karty informacyjnej przedsięwzięcia). Po zebraniu tych danych należy wykonać analizę przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz zaprezentować ją w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W niektórych sytuacjach przy opracowywaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagane może być również wykonanie prac terenowych związanych z inwentaryzacją gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych, a także innych dodatkowych analiz.

Zakres wykonania przez Atmoterm raportu o oddziaływaniu na środowisko

 • uczestnictwo w spotkaniach z projektantami oraz technologami, a także bieżących uzgodnieniach dotyczących raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
 • analiza danych oraz zaproponowanie optymalnej ścieżki postępowania zmierzającego do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DoŚU);
 • opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z wymaganym prawem;
 • wsparcie w procesie administracyjnym, co przekłada się na zminimalizowanie czasu potrzebnego na uzyskanie DoŚU;
 • monitoring procedury administracyjnej – prowadzenie spraw do momentu uzyskania decyzji środowiskowej;
 • ułatwienie realizacji inwestycji w zakładanym czasie, a więc ograniczenie ryzyka opóźnień i strat z tym związanych;
 • uczestnictwo w postępowaniach odwoławczych przed samorządowymi kolegiami oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi;
 • przeprowadzanie konsultacji społecznych oraz mediacji dotyczących raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także: Wydanie DoŚU a raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Więcej informacji:

Bartosz Ochocki: +48 696 403 891
E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl