Aplikacja Środowiskowe raporty managerskie pomaga podnieść skuteczność działania przedsiębiorstw w obszarze ochrony środowiska, wspierając proces podejmowania decyzji poprzez dostarczenie raportów prezentujących informacje przydatne do dalszych analiz. Rozwiązanie to bazuje na danych zgromadzonych w aplikacjach środowiskowych umieszczonych na platformie ekostrateg.com i stanowi zbiór kilku typów raportów.

Zakres aplikacji Środowiskowe raporty managerskie

 • Raport Power BI – graficzna prezentacja danych z zakresu ochrony środowiska na zdefiniowanych wykresach ukazujących przekrój najważniejszych informacji tematycznych z wykorzystaniem usług Power BI. Raport ten umożliwia w sposób dynamiczny dostosowywanie danych środowiskowych wyświetlanych na wykresach wg zadanych filtrów. Raport Power BI składa się z maksymalnie 5 wizualizacji, prezentujących:
  • ładunki emitowanych substancji do powietrza;
  • opłaty za emisję;
  • masę wytworzonych odpadów;
  • pobór wody;
  • wytwarzane ścieki.
 • Raport PRTR – zestawienie sumarycznych danych z posiadanych aplikacji środowiskowych (Zarządzanie gospodarką odpadami, Zarządzanie gospodarką wodno-ściekową, Zarządzanie emisją do powietrza) w zakresie zanieczyszczeń uwalnianych do powietrza i wody oraz masy transferowanych odpadów z podziałem na proces odzysku i unieszkodliwiania.
 • Raporty dedykowane – dowolne zestawienia danych przygotowane w formie arkusza Excel, wg szablonu zaproponowanego przez zamawiającego, który będzie możliwy do wygenerowania z serwisu ekostrateg.com wraz z danymi z aplikacji środowiskowych (Zarządzanie gospodarką odpadami, Zarządzanie gospodarką wodno-ściekową, Zarządzanie emisją do powietrza).

 

Środowiskowe raporty managerskie w formie e-usługi można również zamówić na platformie ekostrateg.com, po uprzednim zarejestrowaniu się.

 

Więcej informacji:

Waldemar Cebula: +48 661 426 678
E-mail: sprzedaz@atmoterm.pl