facebook piksel profilu firmy atmoterm

Aplikacja Środowiskowe raporty managerskie pomaga podnieść skuteczność działania przedsiębiorstw w obszarze ochrony środowiska, wspierając proces podejmowania decyzji poprzez dostarczenie raportów prezentujących informacje przydatne do dalszych analiz. Aplikacja ta bazuje na danych zgromadzonych w aplikacjach środowiskowych umieszczonych na platformie ekostrateg.com i stanowi zbiór kilku typów raportów.

Zakres aplikacji Środowiskowe raporty managerskie

  • Raport Power BI – graficzna prezentacja danych środowiskowych na zdefiniowanych wykresach ukazujących przekrój najważniejszych informacji tematycznych z wykorzystaniem usług Power BI. Raport składa się z maksymalnie 5 wizualizacji, prezentujących: ładunki emitowanych substancji do powietrza, opłaty za emisję, masę wytworzonych odpadów, pobór wody oraz wytwarzane ścieki. Usługa umożliwia w sposób dynamiczny dostosowywanie danych wyświetlanych na wykresach wg zadanych filtrów.
  • Raport PRTR – zestawienie sumarycznych danych z posiadanych aplikacji środowiskowych (Zarządzanie gospodarką odpadami, Zarządzanie gospodarką wodno-ściekową, Zarządzanie emisją do powietrza) w zakresie zanieczyszczeń uwalnianych do powietrza i wody oraz masy transferowanych odpadów z podziałem na proces odzysku i unieszkodliwiania.
  • Raporty dedykowane – dowolne zestawienia danych przygotowane w formie arkusza obliczeniowego MS Excel, wg szablonu zaproponowanego przez Zamawiającego, który będzie możliwy do wygenerowania z serwisu ekostrateg.com wraz z danymi z aplikacji środowiskowych (Zarządzanie gospodarką odpadami, Zarządzanie gospodarką wodno-ściekową, Zarządzanie emisją do powietrza).

 

Środowiskowe raporty managerskie w formie e-usługi można również zamówić na platformie ekostrateg.com, po uprzednim zarejestrowaniu się.

 

Więcej informacji:

Michał Drabek
+48 734 413 684
drabek@atmoterm.pl