facebook piksel profilu firmy atmoterm

Od kiedy obowiązują nowe rozporządzenia MRR i AVR?

instalacje uczestniczące w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji

Komisja Europejska (KE) pod koniec 2018 r. opublikowała nowe wersje rozporządzeń:

 • w sprawie monitorowania i raportowania wielkości emisji gazów cieplarnianych (rozporządzenie MRR);
 • w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów (rozporządzenie AVR).

Mają one znaczenie dla podmiotów uczestniczących w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS), jak i dla weryfikatorów.

Rozporządzenie MRR

Rozporządzenie 2018/2066 ustanawia zasady monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz danych dotyczących działalności zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE, w okresie rozliczeniowym, rozpoczynającym się 1 stycznia 2021 r., i w kolejnych okresach rozliczeniowych. Dane te są określone dla rodzajów działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE oraz danych dotyczących działalności pochodzących z instalacji i działań lotniczych oraz do monitorowania i raportowania w zakresie danych dotyczących tonokilometrów pochodzących z działań lotniczych.

Działania wymienione w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE dotyczą:

 • prowadzonej w instalacjach (o określonej zdolności produkcyjnej) produkcji m.in.:
  • energii,
  • metali oraz ich obróbki,
  • w przemyśle mineralnym: klinkieru cementowego, wapna, wyrobów gipsowych, szkła, wyrobów ceramicznych, materiałów izolacyjnych,
  • pulpy drzewnej lub innych materiałów włóknistych, papieru i tektury,
  • niektórych chemikaliów;
 • wychwytywania, przesyłania lub składowania dwutlenku węgla;
 • operacji lotniczych.

Przepisy te nie obejmują instalacji lub części instalacji wykorzystywanych do badań, rozwoju i testowania nowych produktów, procesów oraz instalacji wykorzystujących wyłącznie biomasę. Zmiany powyższych rozporządzeń, dyrektyw unijnych oraz polskich przepisów dotyczących ochrony środowiska szerzej opisano w serwisie Ekowiedza.

Monitorowanie i raportowanie z zakresu emisji gazów cieplarnianych

Monitorowanie i raportowanie wielkości emisji gazów cieplarnianych należy prowadzić w sposób kompletny. Dane obejmują wszystkie emisje gazów cieplarnianych pochodzące z procesów technologicznych oraz ze spalania, ze wszystkich źródeł emisji i strumieni materiałów wsadowych. Uwzględniane są też dane o innych stosowanych działaniach, a także emisje wszystkich gazów cieplarnianych określonych w odniesieniu do tych rodzajów działań. Trzeba zwrócić uwagę, by nie liczyć podwójnie tych samych danych.

Monitoring z zakresu emisji gazów cieplarnianych powinien być spójny i porównywalny w czasie. Prowadzący instalację i operatorzy statków powietrznych powinni stosować tą samą metodykę monitorowania emisji gazów cieplarnianych oraz zbiory danych, z zastrzeżeniem zmian i odstępstw potwierdzonych przez właściwy organ.

Dane z monitorowania emisji gazów cieplarnianych (w tym założenia, dane referencyjne, dane dotyczące działalności i współczynniki obliczeniowe) powinny być gromadzone, zapisywane, zestawiane, analizowane oraz dokumentowane w sposób przejrzysty. Mają umożliwić weryfikatorowi EU ETS i właściwym organom odtworzenie sposobu określenia wielkości emisji gazów cieplarnianych.

Zgłaszane dane dotyczące emisji gazów cieplarnianych oraz inne przedstawiane w związku z nimi dane powinny być dokładne i poprawne oraz dobrane i zaprezentowane niestronniczo. Muszą zapewniać wiarygodny i realny wykaz emisji gazów cieplarnianych z danej instalacji lub pochodzących od danego operatora statku powietrznego.

Monitorowanie i raportowanie w zakresie emisji gazów cieplarnianych powinno być wykonane jak najdokładniej, chyba że nie jest to technicznie wykonalne lub jest zbyt kosztowne. Prowadzący instalację oraz operatorzy statków powietrznych muszą uwzględnić w dalszym monitorowaniu i raportowaniu z zakresu emisji gazów cieplarnianych zalecenia ze sprawozdania sporządzonego przez akredytowanego weryfikatora EU ETS po weryfikacji raportu.

Plan monitorowania wielkości emisji gazów cieplarnianych

Ogólne przepisy odnośnie planu monitorowania wielkości emisji gazów cieplarnianych dotyczą:

 • zawartości planu monitorowania wielkości emisji gazów cieplarnianych i jego przedłożenia;
 • znormalizowanego i uproszczonego planu monitorowania wielkości emisji gazów cieplarnianych;
 • zmian i zatwierdzania zmian planu monitorowania wielkości emisji gazów cieplarnianych;
 • wdrażania i rejestracji zmian planu monitorowania wielkości emisji gazów cieplarnianych.

Pozostałe wymagania z zakresu emisji gazów cieplarnianych

Pozostałe wymogi z zakresu emisji gazów cieplarnianych dotyczące prowadzących instalację i operatorów statków powietrznych:

 • techniczna wykonalność określonej metodyki monitorowania wielkości emisji gazów cieplarnianych i nieracjonalne koszty jej stosowania;
 • w przypadku monitorowania emisji gazów cieplarnianych z instalacji:
  • kategoryzacja instalacji, strumieni materiałów wsadowych i źródeł emisji gazów cieplarnianych,
  • granice monitorowania emisji gazów cieplarnianych,
  • wybór metodyki monitorowania (metodyka oparta na obliczeniach, metodyka oparta na pomiarach, metodyka rezerwowa – przepisy szczególne, związane z instalacjami, które mają małą emisję);
 • monitorowanie emisji gazów cieplarnianych i danych dotyczących tonokilometrów z działań lotniczych, np. przedkładanie planów monitorowania;
 • zarządzanie danymi i ich kontrola, np. działania w zakresie przepływu danych, system kontroli, zapewnienie jakości danych oraz technologii informacyjnych, podział obowiązków;
 • wymagania dotyczące raportowania, np. terminy i obowiązki, udoskonalenia w metodyce monitorowania, wyznaczanie przez organ wielkości emisji gazów cieplarnianych, spójność z innymi sprawozdaniami;
 • wymogi dotyczące technologii informacyjnych, np. formaty elektronicznej wymiany danych i wykorzystanie systemów zautomatyzowanych.

Rozporządzenie AVR

Rozporządzenie 2018/2067 ustanawia przepisy dotyczące weryfikacji raportów składanych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE, przez prowadzących instalację i operatorów statków powietrznych, oraz dotyczące akredytacji weryfikatorów i nadzoru nad nimi. Precyzuje wymagania wzajemnego uznawania weryfikatorów unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i oceny wzajemnej krajowych jednostek akredytujących.

Przepisy te stosowane są do weryfikacji danych o emisji gazów cieplarnianych i danych dotyczących tonokilometrów, począwszy od 1 stycznia 2019 r., do weryfikacji danych istotnych dla aktualizacji wskaźników ex ante oraz do celów ustalenia przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych dla instalacji.

Wymogi weryfikacji raportów z zakresu emisji gazów cieplarnianych

Weryfikacji przez akredytowanych weryfikatorów unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wymaga:

 • raport na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych;
 • raport dotyczący danych podstawowych;
 • raport dotyczący danych nowej instalacji.

Jakie są wymagania wobec weryfikatorów EU ETS?

Wymogi odnośnie weryfikatorów unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych:

 • sektorowe zakresy akredytacji;
 • procedura zachowania kompetencji;
 • zespoły weryfikacyjne;
 • wymagania w zakresie kompetencji dotyczące audytorów unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i audytorów wiodących EU ETS;
 • wymogi w zakresie kompetencji, dotyczące osób dokonujących niezależnego przeglądu;
 • korzystanie z pomocy ekspertów technicznych;
 • procedury odnoszące się do czynności weryfikacyjnych;
 • dokumentacja i komunikacja;
 • bezstronność i niezależność.

Wymogi dla jednostek akredytujących weryfikatorów EU ETS

Przepisy odnośnie jednostek akredytujących w zakresie akredytacji weryfikatorów unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych dotyczą:

 • krajowej jednostki akredytującej;
 • akredytacji transgranicznej;
 • niezależności i bezstronności;
 • zespołu oceniającego;
 • wymagań w zakresie kompetencji asesorów;
 • ekspertów technicznych;
 • procedur;
 • skarg;
 • zapisów i dokumentacji;
 • dostępu do informacji i poufności;
 • oceny wzajemnej;
 • działań naprawczych;
 • wzajemnego uznawania weryfikatorów EU ETS;
 • monitorowania świadczonych usług;
 • elektronicznej wymiany danych oraz wykorzystania systemów automatycznych.

Wymiana informacji między państwami członkowskimi

Wymiana informacji między państwami członkowskimi jest związana z:

 • punktami kontaktowymi;
 • programem prac akredytacyjnych i sprawozdaniem z wykonywanych zadań;
 • wymianą informacji (o środkach administracyjnych, z właściwym organem, o nadzorze, z państwem członkowskim, w którym ma siedzibę weryfikator unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych);
 • bazą danych akredytowanych weryfikatorów EU ETS;
 • przekazywaniem informacji przez weryfikatorów unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Od kiedy stosowane są nowe rozporządzenia MRR i AVR, co z poprzednimi?

Rozporządzenie (UE) 2018/2066 stosuje się od 1 stycznia 2021 r. Natomiast poprzednie, tj. rozporządzenie (UE) nr 601/2012, traci moc z tym dniem, ale jego przepisy mają w dalszym ciągu zastosowanie do monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji gazów cieplarnianych, mających miejsce przed dniem 1 stycznia 2021 r.

Rozporządzenie (UE) 2018/2067 stosuje się od 1 stycznia 2019 r. Natomiast poprzednie, tj. rozporządzenie (UE) nr 600/2012, straciło moc z tym dniem, ale jego przepisy mają w dalszym ciągu zastosowanie do weryfikacji emisji gazów cieplarnianych, mających miejsce przed dniem 1 stycznia 2019 r.

Planowane zmiany przepisów z zakresu emisji gazów cieplarnianych

Zgodnie z informacją Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Komitet ds. Zmian Klimatu ukończył prace nad zmianą rozporządzeń KE 2018/2066 oraz 2018/2067. Oba zmienione rozporządzenia czekają na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Dodatkowo Komisja Europejska przygotowuje nową wersję formularza planu monitorowania wielkości emisji gazów cieplarnianych uwzględniającą rozporządzenie KE nr 2018/2066 z ww. zmianami. Wzór nowego formularza ma się ukazać w styczniu 2021 r.

Autorzy: Aleksandra Banaś, Anna Justyńska

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł