facebook piksel profilu firmy atmoterm

Perspektywa planów gospodarki niskoemisyjnej zakończyła się, co dalej?

środki przeznaczone na gospodarkę niskoemisyjną

Pakiet klimatyczno-energetyczny stanowi zbiór wiążących przepisów, które mają zagwarantować, że Unia Europejska (UE) osiągnie swoje cele z zakresu klimatu i energii do 2020 r. Określone w pakiecie trzy główne cele:

  • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20%,
  • zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) o 20%,
  • zwiększenie efektywności energetycznej również o 20%,

miały przyczynić się do przeciwdziałania zmianom klimatycznym, a dodatkowo wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa energetycznego, stworzenie nowych miejsc pracy oraz wsparcie ekologicznego wzrostu gospodarczego.

Jak wykorzystujemy możliwości?

Wsparciem w tym zakresie są środki UE z perspektywy finansowej 2014-2020. Na stronie Portalu Funduszy Europejskich dnia 01.03.2021 r. został opublikowany raport dotyczący realizacji programów na lata 2014-2020. W raporcie znajdziemy m.in. informacje nt. wydatków (wynikających z podpisanych umów) przeznaczonych na wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. Kwota wydatków w tym zakresie wyniosła przeszło 71118 mln zł.

Wiele zrealizowanych inwestycji miało swoje odzwierciedlenie w planach gospodarki niskoemisyjnej (PGN). W ramach PGN, w harmonogramach rzeczowo-finansowych uwzględniono m.in. termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w tym placówek oświatowych i rekreacyjnych, przyłączenia obiektów do sieci ciepłowniczej, zwiększenie produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej z OZE, budowę infrastruktury na potrzeby czystego transportu miejskiego, rozbudowę ścieżek rowerowych i pieszych, wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz przeprowadzenie szeregu działań mających na celu edukację z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. Część przedsięwzięć jest w trakcie realizacji, natomiast wiele z nich udało się już zrealizować.

Co dalej z wdrażaniem gospodarki niskoemisyjnej?

W dokumencie “Założenia do umowy partnerstwa na lata 2021-2027“, wydanym w lipcu 2019 r. przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (Departament Strategii Rozwoju), wskazano, że poziom wydatków planowanych na cele środowiskowe oraz klimatyczne ma osiągnąć pułap 25% środków budżetu Unii Europejskiej dedykowanych działaniom środowiskowym i klimatycznym. W zakresie rozwoju przyjaznego dla środowiska, polityka kraju jest zorientowana na zrównoważenie systemu energetycznego, ograniczanie emisji zanieczyszczeń i przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej, w tym rozproszonych systemów wytwarzania i dystrybucji energii w oparciu o źródła niskoemisyjne, przede wszystkim OZE, przyczyni się dodatkowo do poprawy stabilności dostaw paliw oraz energii.

Dodatkowo Komisja Europejska określiła ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030. Wyznaczone zostały ponownie trzy główne cele:

  • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40%;
  • zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o minimum 32%;
  • zwiększenie efektywności energetycznej o nie mniej niż 32,5%.

Jeszcze bardziej ambitne cele prezentowane są w zakresie długoterminowej strategii do roku 2050, wg której dobrze prosperująca, nowoczesna i konkurencyjna gospodarka ma być neutralna dla klimatu.

Pomimo wielu działań konieczne są dalsze starania, które mają ograniczyć wpływ gospodarki na zmiany klimatu. Określone ramy, poza głównym celem, mają w dalszym ciągu przyczyniać się do zapewnienia wszystkim użytkownikom energii po przystępnych cenach, zwiększać bezpieczeństwo dostaw energii w UE, jak również tworzyć nowe miejsca pracy.

cele polityki klimatyczno energetycznej unii europejskiej

Jak przygotować się do nowych wyzwań?

Przygotowując się do nowej perspektywy finansowej warto zadbać o aktualność opracowanych PGN. Dokument w przeszłości warunkował pozyskanie zewnętrznych środków finansowych w ramach programów wspierających działania niskoemisyjne. Dobrze przygotowany oraz aktualny plan gospodarki niskoemisyjnej może w przyszłości być skutecznym wsparciem w staraniach miasta lub gminy o środki finansowe na realizację ujętych w nim inwestycji.

Obecnie istnieje możliwość dofinansowania opracowania PGN przez gminy z województwa śląskiego, o czym informuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Szczegóły znajdują się na stronie: www.wfosigw.katowice.pl/zs/2388-zs-2-2.html.

Autor: Katarzyna Kusz

 

Przeczytaj także: Obserwuj i zarządzaj planem gospodarki niskoemisyjnej.

Poprzedni artykułNastępny artykuł