facebook pixel
Ciekawe artykuły

Perspektywa planów gospodarki niskoemisyjnej kończy się, co dalej?

środki przeznaczone na gospodarkę niskoemisyjną

Przyjęty pakiet klimatyczno-energetyczny stanowi zbiór wiążących przepisów, które mają zagwarantować, że Unia Europejska (UE) osiągnie swoje cele w zakresie klimatu i energii do 2020 r. Określone w pakiecie trzy główne cele, tj.: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20%, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) o 20% oraz zwiększenie efektywności energetycznej również o 20%, mają przyczynić się do przeciwdziałania zmianom klimatycznym, a dodatkowo wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa energetycznego, stworzenie nowych miejsc pracy oraz wsparcie ekologicznego wzrostu gospodarczego.

Jak wykorzystujemy możliwości?

Wsparciem w tym zakresie są środki UE z perspektywy 2014-2020. Na stronie Portalu Funduszy Europejskich dnia 01.04.2020 r. został opublikowany raport dotyczący realizacji programów na lata 2014-2020. W raporcie znajdziemy m.in. informacje nt. wydatków (wynikających z podpisanych umów) przeznaczonych na wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. Kwota wydatków na przedsięwzięcia w tym zakresie wyniosła przeszło 63640 mln zł.

Wiele z tych zadań miało swoje odzwierciedlenie w planach gospodarki niskoemisyjnej (PGN). W harmonogramach rzeczowo-finansowych, przygotowanych przez gminy, czytamy o niejednej inwestycji. W ramach prac zaplanowano m.in. termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w tym placówek oświatowych i rekreacyjnych, przyłączenia obiektów do sieci ciepłowniczej, zwiększenie produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej z OZE, budowę infrastruktury na potrzeby czystego transportu miejskiego, rozbudowę ścieżek rowerowych i pieszych, wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz przeprowadzenie szeregu działań mających na celu edukację w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Część przedsięwzięć jest w tracie realizacji, natomiast wiele z nich udało się już zrealizować.

Co dalej z wdrażaniem gospodarki niskoemisyjnej?

W dokumencie “Założenia do umowy partnerstwa na lata 2021-2027” wydanym w lipcu 2019 r. przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (Departament Strategii Rozwoju) czytamy, że poziom wydatków planowanych na cele środowiskowe oraz klimatyczne, w ramach projektu rozporządzenia ogólnego, ma osiągnąć pułap 25% środków budżetu Unii Europejskiej dedykowanych działaniom środowiskowym i klimatycznym. W zakresie rozwoju przyjaznego dla środowiska, polityka kraju jest zorientowana na zrównoważenie systemu energetycznego, ograniczanie emisji zanieczyszczeń i przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej, w tym rozproszonych systemów wytwarzania i dystrybucji energii w oparciu o źródła niskoemisyjne, przede wszystkim OZE, przyczyni się dodatkowo do poprawy stabilności dostaw paliw oraz energii.

Komisja Europejska określiła ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030. Wyznaczone zostały ponownie trzy główne cele – tym razem ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40%, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o minimum 32% oraz zwiększenie efektywności energetycznej o nie mniej niż 32,5%. Jeszcze bardziej ambitne cele prezentowane są w zakresie długoterminowej strategii do roku 2050, wg której dobrze prosperująca, nowoczesna i konkurencyjna gospodarka ma być neutralna dla klimatu.

Pomimo wielu działań konieczne są dalsze starania, które mają ograniczyć wpływ gospodarki na zmiany klimatu. Określone ramy, poza głównym celem, mają w dalszym ciągu przyczyniać się do zapewnienia wszystkim użytkownikom energii po przystępnych cenach, zwiększać bezpieczeństwo dostaw energii w UE, jak również tworzyć nowe miejsca pracy.

cele polityki klimatyczno energetycznej unii europejskiej

Jak przygotować się do nowych wyzwań?

Aby jak najlepiej przygotować się do nowej perspektywy finansowej, warto zrealizować raport podsumowujący dotychczasowe działania. Dokument zobrazuje, które projekty udało się zrealizować, jak wypłynęły one na realizację pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, jak również wskaże inwestycje będące w trakcie realizacji oraz te, których nie udało się zrealizować i być może warto wziąć je pod uwagę w kolejnych latach. Takie działanie pozwoli na ocenę podjętych w ubiegłych latach inwestycji, dokonanie analizy i ukierunkowanie działań w kontekście nowej perspektywy do roku 2030. Raport będzie również odpowiedzą na zaplanowane w samym PGN procedury monitoringu, które zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW musiały się w nim znaleźć.

Autor: Katarzyna Kusz

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł