facebook piksel profilu firmy atmoterm

Czym jest projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, prąd i gaz?

elektrownia zaopatrująca gminę w energię elektryczną

Co to jest projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe? Jest to dokument strategiczny, sporządzany dla obszaru gminy na okres co najmniej 15 lat i aktualizowany co najmniej raz na 3 lata, co wynika z zapisów art. 19 ustawy – Prawo energetyczne.

Co zawiera projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, prąd i gaz?

Powyższa ustawa określa również zakres projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe:

 • ocena stanu aktualnego oraz przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w związku z przekształceniami, jakie zachodzą w gminie, np. w wyniku rozwoju gospodarki mieszkaniowej lub sektora przemysłowo-usługowego;
 • przedsięwzięcia, jakie mogą zracjonalizować użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;
 • możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek zasobów paliw i energii w kontekście odnawialnych źródeł energii (OZE), kogeneracji oraz innych form odzysku ciepła;
 • środki poprawy efektywności energetycznej;
 • zakres współpracy z sąsiednimi gminami.

W przypadku gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń przygotowanych przez gminę, jednostka samorządu terytorialnego (JST) posiada możliwość uchwalenia planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe to dokument, który w drobiazgowy sposób określa uwarunkowania energetyczne gminy – stan istniejący, a także możliwości zmian w kierunku zrównoważonego rozwoju. Jest to zatem pierwszy krok w stronę przygotowania strategii transformacji energetycznej, której założenia zostały przedstawione w strategicznych opracowaniach na szczeblu krajowym.

Transformacja energetyczna a Krajowa Polityka Miejska 2030

Elementy założeń transformacji energetycznej gmin w Polsce zostały uwzględnione w nowej, obowiązującej od 5 sierpnia 2022 r., Krajowej Polityce Miejskiej 2030 (KPM 2030). Jest to dokument strategiczny, który koncentruje się na koordynacji polityk sektorowych, w tym polityki energetycznej, w skali miast.

Celem KPM 2030 jest:

 • przedstawienie możliwych kierunków rozwoju miast, zgodnych z koncepcją zrównoważonego rozwoju;
 • integracja działań na poziomie krajowym;
 • rozszerzenie współpracy z samorządami;
 • tworzenie sprzyjającego otoczenia prawnego i organizacyjnego.

W Krajowej Polityce Miejskiej 2030 określono, że wyzwaniami, jakie stoją przed miastami, są m.in. działania termomodernizacyjne w sektorze mieszkalnictwa. Przykładem wdrożenia założeń KPM 2030 jest projekt “Miasto z Klimatem“, którego jednym z filarów jest transformacja energetyczna poprzez wykorzystanie potencjału OZE i promowanie energetyki prosumenckiej. Innym dokumentem, w którym zostały przedstawione założenia transformacji energetycznej jest “Podręcznik Transformacji Energetycznej dla Samorządów – Polska net-zero 2050“. Opracowanie to wskazuje, jakie środki i instrumenty mogą być wykorzystane w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, które znajdują się w kompetencji samorządów, na których spoczywa odpowiedzialność zaopatrzenia miast w paliwa oraz energię. Obecnie, wyzwaniami stawianymi przed JST są przede wszystkim:

 • modernizacja źródeł ciepła;
 • rozwój odnawialnych źródeł energii;
 • stosowanie alternatywnych paliw.

 

schemat dokumentów strategicznych dotyczących transformacji energetycznej

Korzyści projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, prąd i gaz

Przygotowując projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gmina w sposób rzeczywisty spełnia założenia krajowych dokumentów strategicznych oraz współuczestniczy w realizacji celów związanych z zarządzaniem, gospodarką i ochroną środowiska. Ponadto aktywna współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi, produkcyjnymi i usługowymi, a także mieszkańcami gminy pozwala na skoordynowanie działań, ustalenie celów i ukierunkowanie rozwoju gminy.

Zalety posiadania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe:

Warto zwrócić uwagę, że przygotowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe nie musi być traktowane jako konieczny do spełnienia ustawowy obowiązek, ale z punktu widzenia gospodarki energetycznej jest to bardzo istotny dokument. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe niesie za sobą szereg korzyści, może również stanowić szansę na wykonanie pierwszego kroku w kierunku przygotowania gminy do określenia celów strategii transformacji energetycznej.

Autor: Amadeusz Walczak

Poprzedni artykułNastępny artykuł