facebook pixel

Plan zaopatrzenia w ciepło, elektryczność i gaz, od czego zacząć?

budynki zaopatrywane w energię elektryczną

Po pierwsze, niezbędne jest wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, który wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza dla obszaru gminy na okres co najmniej 15 lat i aktualizuje co 3 lata. Założenia do planu zaopatrzenia muszą uwzględniać możliwe do zrealizowania przedsięwzięcia w zakresie racjonalizacji użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, biorąc pod uwagę również możliwości, które dają instalacje odnawialnych źródeł energii.

Po drugie, niezbędne jest uwzględnienie ewentualnych oczekiwań mieszkańców gminy, np. rozwijanie systemów energetycznych w zakresie ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zwrócić należy uwagę na możliwości finansowe mieszkańców oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu pomocy socjalnej.

Dodatkowo, w swojej strukturze założenia do planu zaopatrzenia określają ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, elektryczność i gaz w związku ze zmianami, jakie zachodzą w gminie, np. w wyniku rozwoju gospodarki mieszkaniowej lub obszarów przemysłowo-usługowych. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe prezentują również środki poprawy efektywności energetycznej oraz możliwy zakres współpracy z innymi gminami.

Przygotowanie założeń do planu stanowi podstawę do opracowania planu zaopatrzenia w ciepło, elektryczność i gaz w przypadku, w którym plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń przygotowanych przez gminę. Ewentualny projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe należy wykonać dla obszaru gminy lub jej części na podstawie uchwalonych przez radę gminy założeń do planu.

Co zawiera plan zaopatrzenia w ciepło, elektryczność i gaz?

Należy mieć na uwadze, że Prawo energetyczne nie podaje definicji planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy, a jedynie podaje jego zakres. Plan zaopatrzenia w ciepło, elektryczność i gaz jest wynikiem procesu planowania, w którym gmina porządkuje sprawy energetyczne dla dobra interesu lokalnej gospodarki i społeczności.

Projekt założeń do planu zawiera m.in. propozycje w zakresie rozwoju oraz modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wraz z uzasadnieniem ekonomicznym, przewidzianymi kosztami, sposobem ich finansowania oraz harmonogramem realizacji zadań.

Korzyści wykonania założeń i planu zaopatrzenia w ciepło, prąd i gaz

Przygotowując założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gmina współuczestniczy, w sposób rzeczywisty, w realizacji celów związanych z zarządzaniem, gospodarką i ochroną środowiska. Ponadto aktywna współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi, produkcyjnymi i usługowymi, a także mieszkańcami gminy, pozwala na skoordynowanie działań, ustalenie celów oraz ukierunkowania rozwoju gminy.

Posiadając założenia do planu oraz plan zaopatrzenia w ciepło, elektryczność i gaz, można skutecznie oddziaływać na zmniejszenie kosztów usług energetycznych, osiągać efekty w odniesieniu do stanu środowiska przyrodniczego, a tym samym wpływać na promocję gminy oraz tworzyć warunki umożliwiające powstawanie nowych miejsc pracy.

Jak osiągnąć cel?

Niezbędne jest stworzenie systemu monitorowania zadań ujętych w założeniach do planu lub planie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy. Monitoring jest niezbędnym elementem systemu zarządzania gospodarką energetyczną gminy. Pozwala na podejmowanie bieżących decyzji w zakresie jej zarządzania, może także być wykorzystany do okresowej weryfikacji działań. Przygotowanie odpowiednich założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, elektryczność i gaz, systematyczne monitorowanie ujętych w nich zadań oraz ich aktualizacja, przyczynią się do podążania gminy w wyznaczonym kierunku, wpłyną na bezpieczeństwo energetyczne, poprawią stan środowiska naturalnego i komfort życia jego mieszkańców.

Autor: Katarzyna Kusz

Poprzedni artykułNastępny artykuł