Aktualności z Ekowiedzy

Poprawi się jakość paliw stałych

Węgiel jako najgorszej jakości paliwo

Rząd przyjął projekt zmiany ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana ta ma na celu ograniczenie wprowadzania do obrotu najgorszej jakości paliwa – mułów węglowych, flotokoncentratów, węgla brunatnego i ich mieszanek (o zawartości poniżej 85% węgla kamiennego), jeżeli paliwa te przeznaczone są do użycia przez gospodarstwa domowe i instalacje o mocy cieplnej poniżej 1 MW. Wprowadzone będą zasady kontrolowania jakości paliw stałych wprowadzanych do obrotu w powyższym celu. Przyczyni się to do poprawy czystości powietrza (zmniejszenie emisji pyłów PM10 i PM2,5 poprzez ograniczenie spalania paliw o zawartości frakcji poniżej 5 mm) w rejonach ogrzewanych paliwami stałymi, gdzie nie ma np. możliwości na podłączenie do miejskiej sieci grzewczej.

Tylko akredytowane laboratoria będą mogły badać jakość paliw stałych. Inspekcja Handlowa będzie pobierała próbki paliw na składach węgla, a pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej będą mogli je pobierać np. z wagonów kolejowych na przejściach granicznych. Sposób pobierania próbek paliw stałych zostanie określony w rozporządzeniu Ministra Energii z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej lub wyznaczonych norm dla metod badawczych.

Pojawi się nowy obowiązek, którym objęci będą sprzedawcy paliw stałych. Świadectwa jakości paliw będą musiały być wystawiane przez sprzedawcę gospodarstwom domowym lub małym instalacjom spalania (poniżej 1 MW). Świadectwa te nie będą podlegały ewidencji, jednak za niewystawienie świadectwa, wystawienie świadectwa niezgodnie ze stanem faktycznym lub jego nieprzekazanie kupującemu będzie groziła kara grzywny do 100 000 zł.

Wprowadzanie do obrotu paliw stałych niezgodnie z przepisami będzie karane grzywną nawet do 500 000 zł lub karą pozbawienia wolności do lat 3. Ustawa ma wejść w życie w ciągu 6 miesięcy od jej ogłoszenia.

Autor: Aleksandra Banaś

Poprzedni artykułNastępny artykuł

FreshMail.pl