facebook pixel
Ciekawe artykuły

Postępowania z zakresu ochrony środowiska – terminy ponownie biegną

odmierzanie terminów wznowienia postępowań z zakresu ochrony środowiska

Wprowadzony w Polsce stan epidemii oraz szereg ogłaszanych w ostatnim czasie aktów prawnych, mających na celu zwalczanie, zapobieganie i przeciwdziałanie jej skutkom, wpływa nie tylko na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz organów administracji, ale również na postępowania administracyjne prowadzone w oparciu o przepisy ochrony środowiska. W efekcie na mocy wprowadzanych przepisów w okresie od 31 marca do 15 maja 2020 r. obowiązywały przepisy, w wyniku których terminy procesowe w postępowaniach, m.in. administracyjnych, przestawały biec, a terminy nierozpoczęte nie zaczynały swojego biegu. O wpływie wprowadzanych zmian na postępowania dotyczące decyzji z zakresu ochrony środowiska oraz o tym, w jaki sposób przywrócony zostanie bieg terminów procesowych, przeczytasz w poniższym artykule.

Kiedy terminy procesowe w postępowaniach środowiskowych przestały biec

Od 31 marca 2020 r., za sprawą zmiany ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), zwanej potocznie ustawą koronawirusową, a dokładnie poprzez dodanie art. 15zzr i 15zzs, bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Sformułowanie zastosowane w dodanych artykułach, odnoszące się do okresu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przysporzyło szeregu niejasności w interpretowaniu, od kiedy tak naprawdę należałoby uznać, że terminy przestały biec – czy od momentu wejścia w życie tych przepisów 31 marca 2020 r. czy też od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, czyli od 14 marca 2020 r., co z kolei byłoby sprzeczne z zasadą niedziałania prawa wstecz. Głos w tej sprawie zabrało Ministerstwo Sprawiedliwości. W opublikowanej na swojej stronie internetowej informacji, Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawia stanowisko, zgodnie z którym wprowadzone przepisy nie powinny mieć mocy wstecznej i należy je stosować od 31 marca 2020 r.

Warto również podkreślić, że omawiane zmiany nie spowodowały zawieszenia biegu całych postępowań administracyjnych, lecz zatrzymanie biegu terminów procesowych. Niemniej jednak skutek dla podmiotów, które z różnych przyczyn pilnie potrzebowały uzyskać jakiegoś rodzaju decyzję administracyjną, był bardzo podobny, gdyż w praktyce w dużej części przypadków stawało się to niemożliwe.

Co oznaczało zatrzymanie biegu terminów dla postępowań środowiskowych?

Przepis art. 15zzt ustawy koronawirusowej stanowił, że art. 15zzr i 15zzs nie stosuje się do terminów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Nie wyłączał więc stosowania art. 15zzr i 15zzs do postępowań z obszaru ochrony środowiska.

Jednak w tym samym czasie, bo dnia 31 marca 2020 r., weszło w życie rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które zostało wydane na podstawie art. 46a 46b dodanych przez ustawę koronawirusową do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Obecnie, od 30 maja 2020 r., obowiązuje kolejne (szóste) rozporządzenie, które podobnie jak poprzednie stanowi m.in., że urzędy administracji publicznej mogą ograniczyć wykonywanie swoich zadań, ale muszą wykonywać zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom. Rozporządzenie to podaje przy tym przykładowy niezamknięty katalog zadań z zakresu ochrony środowiska, których organ nie może ograniczyć – dotyczą one:

Mimo, że teoretycznie postępowania z zakresu ochrony środowiska nie były zawieszone (a wręcz na mocy ww. rozporządzenia wskazane było, że nie mogą zostać ograniczone), to wydanie decyzji w tym okresie, z uwagi na zatrzymanie biegu terminów procesowych, było znacznie utrudnione, a w niektórych przypadkach niemożliwe. Przykładowo, jeśli wydanie decyzji związane było z obowiązkiem zapewnienia udziału społeczeństwa, na zasadach określonych w ustawie o ocenach, okazywało się to niemożliwe z uwagi na wprowadzone przepisy – nie mógł rozpocząć biegu 30-dniowy termin na składanie uwag i wniosków, a jeśli rozpoczął się on przed wprowadzeniem zmian, to uległ zawieszeniu. Tym samym niemożliwe było dalsze procedowanie sprawy z uwagi na niezakończenie etapu udziału społeczeństwa.

Trudnością, z którą musieli borykać się posiadacze decyzji, które zostały wydane do dwóch tygodni przed wstrzymaniem biegu terminów procesowych, lub w trakcie obowiązywania omawianych przepisów, był fakt, iż posiadane przez nich decyzje nie mogły stać się ostateczne. Spowodowane było to tym, że 14-dniowy termin na wniesienie odwołania od wydanej decyzji również nie biegł na mocy wprowadzonych przepisów. Warto zauważyć, że strony postępowania mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania, co w takim przypadku pozwoliłoby na uzyskanie decyzji ostatecznej. Jednak w przypadku skomplikowanych postępowań z dużą ilością stron (np. decyzji środowiskowej) dotarcie do wszystkich stron postępowania niejednokrotnie mogło okazać się niemożliwe.

Kiedy nastąpi przywrócenie biegu terminów postępowań środowiskowych?

Przywrócenie biegu terminom w postępowaniach administracyjnych nastąpiło za sprawą art. 68 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875, z późn. zm.), zwanej potocznie Tarczą antykryzysową 3.0, która uchyliła wspomniane art. 15zzr i 15zzs ustawy koronawirusowej. Zmiana ta weszła w życie 16 maja 2020 r., a więc wszystkie terminy procesowe w postępowaniach administracyjnych, które miałyby się zaczynać od tego dnia, rozpoczynają się i biegną tak jakby wspomnianych art. 15zzr oraz 15zzs ustawy koronawirusowej nigdy nie było. Natomiast jeśli chodzi o bieg terminów procesowych, które zostały wstrzymane lub nie rozpoczęły swojego biegu w okresie od 31 marca do 15 maja 2020 r., to kontynuują one swój bieg lub go rozpoczynają po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy Tarcza antykryzysowa 3.0, a więc w dniu 24.05.2020 r.

Należy zauważyć, że przywrócenie biegu terminów procesowych nastąpiło wcześniej niż pierwotnie przewidziane było to w przepisach, gdyż stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 nadal obowiązuje na terytorium naszego kraju. Warto pamiętać również o tym, że organy administracji nie mają obowiązku zawiadamiać stron postępowania o przywróceniu biegu terminom, tak samo jak niemiały obowiązku zawiadamiać o ich wstrzymaniu, z uwagi na fakt, iż zmiany te mają swoje umocowanie w ustawach.

Można spodziewać się, że prawie dwumiesięczne spowolnienie, a niejednokrotnie wstrzymanie procedur wydawania decyzji, będzie miało swoje skutki po powrocie do normalnego biegu terminów oraz że przez kilka najbliższych miesięcy nadal będziemy odczuwać skutki wprowadzonych regulacji.

Autor: Katarzyna Drabek

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł