facebook pixel

Powołanie Pełnomocnika Prezesa RM ds. programu Czyste Powietrze

czyste powietrze efektem działań na rzecz energii i klimatu

Z dużym zainteresowaniem przyjęliśmy informację o powołaniu Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze. Zakres działania Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze daje duże możliwości i perspektywy realizacji istotnych spraw związanych z poprawą jakości powietrza oraz działań na rzecz energii i klimatu, w których także jako eksperci uczestniczymy od wielu lat, na różnych poziomach administracji (lokalnym, regionalnym, centralnym), jako wykonawca setek programów ochrony powietrza oraz narzędzi IT do monitorowania ich efektów. Obecnie tworzone są w kraju dwa bardzo istotne dla Polski dokumenty strategiczne w obszarze powietrza oraz energii i klimatu: Krajowy Program Ograniczania Zanieczyszczenia Powietrza (KPOZP), wynikający z zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (dyrektywa NEC) oraz Krajowy Plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, wynikający z rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną.

Powołanie zespołu do spraw opracowania KPOZP

W opracowanej przez Atmoterm SA koncepcji planu implementacyjnego nowego pakietu Unii Europejskiej (UE) “The Clean Air Policy Package“, w tym wynikających z niego nowych regulacji prawnych dla Ministra Środowiska, w 2017 r. wskazano wśród propozycji kierunków działań potrzebę powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania KPOZP, będącego organem pomocniczym Rady Ministrów. Głównym zadaniem Zespołu powinno być opracowanie propozycji Krajowego Programu Ograniczania Zanieczyszczenia Powietrza, mającego na celu: ograniczenie rocznych emisji antropogenicznych, zanieczyszczeń objętych dyrektywą, zgodnie z krajowymi zobowiązaniami w zakresie redukcji, wynikającymi z dyrektywy NEC oraz jednoczesne przyczynienie się do osiągnięcia:

  • celów dotyczących jakości powietrza zawartych w ustawodawstwie UE (dyrektywa w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz dyrektywa w sprawie metali i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych), a także dążenie do osiągnięcia poziomów jakości powietrza zgodnych z wytycznymi opracowanymi przez Światową Organizację Zdrowia;
  • celów w dziedzinie bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów, zgodnych z siódmym programem działań z zakresu środowiska;
  • synergii z polityką klimatyczno-energetyczną, co w szczególności powinno być realizowane poprzez zapewnienie spójności Krajowego Programu Ograniczania Zanieczyszczeń Powietrza z opracowywanym Krajowym planem na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030.

Jako konsorcjum uczestniczymy w pracach nad tworzonym obecnie przez Ministerstwo Energii Krajowym planem na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030, stanowiącym instrument niezbędny do strategicznego planowania polityki energetycznej i klimatycznej, mającej również bezpośredni wpływ na jakości powietrza.

W świetle powyższych racji, doceniamy bardzo pozytywnie fakt powołania Pana Piotra Woźnego na Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze. Liczymy też, że wypracowany zostanie optymalny, ekonomicznie i technicznie uzasadniony, model redukcji emisji dla Polski na lata 2020-2025-2030.

Autorzy: Elżbieta Płuska, Iwona Rackiewicz

Przeczytaj także: Nowe zarządzenia odnośnie realizacji programu Czyste Powietrze.

Poprzedni artykułNastępny artykuł