facebook piksel profilu firmy atmoterm

Wydanie DoŚU a raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

procedura wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjnie wymagany, w przypadku gdy planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, czyli przedsięwzięć wymienionych w §2 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może również być wymagany, w przypadku gdy planowane przedsięwzięcie zaliczane będzie do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w §3 rozporządzenia, ale tylko w przypadku gdy w trakcie postępowania taki obowiązek zostanie nałożony na inwestora przez organ prowadzący sprawę.

Co po złożeniu wniosku o wydanie decyzji środowiskowej?

Po złożeniu wniosku wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko organ może wezwać do uzupełnienia braków formalnych (czas na uzupełnienie braków formalnych wynosi 7 dni) oraz braków merytorycznych (czas zgodny z terminem wskazanym przez organ). Następnie organ występuje o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz zasięga opinii trzech (a w niektórych przypadkach czterech) organów współpracujących czyli: regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, organu wydającego pozwolenie zintegrowane, w przypadku przedsięwzięcia kwalifikowanego jako instalacja wymagająca uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Również organy współpracujące mogą wezwać do uzupełnienia w zakresie merytorycznym. Organy współpracujące powinny wydać opinie i uzgodnienia w terminie 30 dni. Jednak do terminów nie wlicza się czasu związanego z opóźnieniami z winy strony (np. inwestora) i z przyczyn niezależnych od organu. W praktyce oznacza to, że czas na przygotowanie i wysłanie uzupełnień do organu nie jest wliczany do terminu, jaki ma organ.

Dodatkowym elementem w procedurze oceny oddziaływania na środowisko (czyli procedurze prowadzonej w oparciu o raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) jest konieczność zapewnienia udziału społeczeństwa w postępowaniu – konsultacje społeczne również trwają 30 dni.

Jeśli raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przeszedł pomyślnie ocenę urząd zawiadamia o zakończeniu postępowania oraz wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w której następuje uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Organ może również w określonych przypadkach odmówić zgody na realizację przedsięwzięcia.

Autor: Anna Honcza

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł