facebook piksel profilu firmy atmoterm

Nowe zarządzenia odnośnie realizacji programu Czyste Powietrze

firma emitująca substancje zanieczyszczające powietrze

Premier Mateusz Morawiecki ustanowił 16 marca 2018 r. Piotra Woźnego Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze. Jako organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów będzie on odpowiadał za realizację postanowień programu Czyste Powietrze oraz będzie mógł na bieżąco dostosowywać go do pojawiających się potrzeb. Powierzenie tej funkcji Piotrowi Woźnemu ma na celu efektywną realizację jednego z najważniejszych celów określonych w exposé Premiera Morawieckiego, czyli poprawę jakości powietrza w Polsce, również poprzez realizację programu pilotażowego Stop Smog. Działanie to ma na celu uniknięcie płacenia ewentualnych kar związanych z nieustanowieniem przez Polskę w latach 2007-2015 skutecznego systemu ochrony obywateli przed zanieczyszczonym powietrzem, które to zaniedbania Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił w wyroku z 22 lutego 2018 r.

Rola i zadania Pełnomocnika Prezesa RM ds. programu Czyste Powietrze

Zadaniem Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze będzie koordynacja działań administracji rządowej w zakresie realizacji programu Czyste Powietrze oraz współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się poprawą jakości powietrza w Polsce. Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze będzie przewodniczył Komitetowi Sterującemu ds. Krajowego Programu Ochrony Powietrza, który otrzymał nowy obowiązek w postaci monitorowania realizacji rekomendacji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawie działań koniecznych do obniżenia wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza. Utrzymanie działalności Komitetu i jego zespołów roboczych będzie należało do Ministra Gospodarki, a nie jak wcześniej – do Ministra Środowiska. Natomiast obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną oraz kancelaryjno-biurową Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze zapewni urząd obsługujący Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Rolą Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze będzie opracowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych, mających na celu sprawną realizację programu Czyste Powietrze. Na ich podstawie będą kierowane zalecenia w celu ulepszenia działań organów administracji rządowej i samorządowej, jednostek sektora finansów publicznych. Organy te będą miały obowiązek współpracy i udzielania pomocy Pełnomocnikowi Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze przez udostępnianie mu informacji potrzebnych w realizacji jego zadań. Nowy Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze odpowie za współpracę międzynarodową – wymianę informacji z organami państw Unii Europejskiej i spoza niej, w zakresie regulacji prawnych oraz polityk mających na celu walkę z zanieczyszczeniami powietrza.

Pozyskiwanie źródeł finansowania ze środków krajowych i zagranicznych, a także opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów mających wpływ na realizację programu Czyste Powietrze również będą należały do zadań Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. programu Czyste Powietrze. Będzie on miał również możliwość powoływania zespołów o charakterze opiniodawczym lub do opracowania określonych zagadnień, a także zlecania przeprowadzenia badań i ekspertyz do realizacji swoich zadań.

Autorzy: Aleksandra Banaś, Elżbieta Płuska, Iwona Rackiewicz

 

Przeczytaj także: Czyste Powietrze – czas na zmiany.

Poprzedni artykułNastępny artykuł