facebook pixel

Co czeka przedsiębiorcę prowadzącego instalację objętą EU ETS

instalacja objęta systemem handlu uprawnieniami do emisji

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt zmiany ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw. Celem zmiany jest dostosowanie krajowych przepisów dotyczących unijnego systemu handlu uprawnień do emisji (EU ETS) do panujących warunków gospodarczo-społecznych po dwóch latach stosowania ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Aktualne przepisy wymagają ułatwienia ich interpretacji, dostosowania terminów ustawowych do obecnych realiów, zwiększenia wsparcia działalności Ministra Środowiska przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) oraz ułatwienia przepływu informacji pomiędzy prowadzącym instalację a organami oraz pomiędzy samymi organami.

Nowa definicja eksploatacji instalacji

Dodana brakująca definicja eksploatacji instalacji jednoznacznie będzie określać moment, od którego zależy obowiązek uzyskania zezwolenia i monitorowania wielkości emisji w ramach EU ETS. Prowadzący instalację zostanie zwolniony z obowiązku wnoszenia opłaty rocznej za prowadzenie rachunku w rejestrze Unii Europejskiej (z uprawnieniami do emisji CO2) od roku następującego po roku, w którym złożył wniosek o zamknięcie rachunku, ponieważ faktyczne zamknięcie rachunku często następuje później.

Planowana jest większa dowolność przy podejmowaniu decyzji strategicznych przez inwestorów, np. w zakresie rozliczania kosztów inwestycyjnych poszczególnych zadań ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym. Korzystną zmianą będzie możliwość bilansowania wydanych uprawnień do emisji kosztami innych zadań inwestycyjnych (w przypadku zaprzestania realizacji zadania lub nieosiągnięcia zatwierdzonych wskaźników zgodności przez inwestora). Zaproponowano jednak zablokowanie możliwości przekraczania limitu kosztów inwestycyjnych określonego dla zadań w Krajowym Planie Inwestycyjnym.

Ułatwienia dla przedsiębiorców instalacji objętych EU ETS

Wzory formularzy wniosków dotyczących obowiązków inwestorów (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o zatwierdzenie odpowiedniego dla realizacji danego zadania inwestycyjnego wskaźnika lub wskaźników zgodności, wzoru formularza sprawozdania rzeczowo-finansowego, wzoru formularza opinii biegłego rewidenta, wzoru formularza informacji o nieponiesieniu kosztów inwestycyjnych) będą ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej zamiast w rozporządzeniu, co ułatwi ich szybkie dostosowywanie do zmian prawnych, ułatwi ich wyszukiwanie oraz korzystanie z nich.

Wprowadzone mają być ułatwienia dla przedsiębiorców związane ze składaniem wyjaśnień oraz poprawianiem wniosku o przydział uprawnień do emisji z rezerwy i dostosowanie do realiów terminu dla KOBiZE na wydanie opinii pod względem kompletności danych zawartych we wniosku oraz poprawności przeprowadzonych obliczeń. Do tej pory wyjaśnienia składane do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami można było zgłosić w ciągu 14 dni, teraz termin ten wydłużono o 90 dni. Natomiast termin na złożenie poprawionego wniosku nie będzie mógł być krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania przez Ministra Środowiska. Obecnie termin ten może być krótszy, a po upływie tego terminu wniosek pozostawiany jest bez rozpatrzenia, jeżeli nie jest odpowiednio poprawiony. Tak więc po zmianie przepisów przedsiębiorca będzie miał więcej czasu na poprawki i uzupełnienia, a tym samym na rozpatrzenie wniosku oraz uzyskanie uprawnień do emisji. Ponadto planowane jest, że w przypadku niedotrzymania terminów na poprawienie wniosku wydana będzie decyzja o nieprzydzieleniu uprawnień do emisji z rezerwy, a więc od decyzji będzie można się odwołać.

Zasady naliczania opłat za emisję z biomasy

Doprecyzowane zostaną zasady naliczania opłat środowiskowych za emisję CO2 ze spalania tzw. biomasy zero emisyjnej w rozumieniu EU ETS, czyli będzie określone jednoznacznie, że za tę emisję opłatę należy ponosić wg zasad ustawy Prawo ochrony środowiska. Ponadto w terminie roku trzeba będzie wnieść zaległą opłatę i skorygować wykaz opłatowy, a że opłaty za korzystanie ze środowiska podlegają Ordynacji podatkowej, to istnieje ryzyko, że przedsiębiorca spalający biomasę będzie musiał je skorygować do 5 lat wstecz. Wysokość opłaty za przydzielone uprawnienia do emisji nadal będzie uzależniona od liczby wydanych uprawnień, ale stawkę jednostkowej opłaty będzie należało przyjąć za rok, w którym uprawnienia zostały wydane, a nie na który zostały przydzielone.

KOBiZE będzie miał więcej obowiązków powiększonych m.in. o monitorowanie działań w zakresie polityki ochrony powietrza, przygotowywanie analiz, przeglądów i ocen jej funkcjonowania, co ułatwi Ministrowi Środowiska realizację licznych zadań związanych z ochroną powietrza. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami będzie zobowiązany do zbierania oraz przetwarzania niektórych danych osobowych przekazywanych w tzw. raportach KOBiZE i informacji o oddziaływaniu na środowisko instalacji oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów. Zmiany te na szczęście nie powinny pociągnąć za sobą zmiany w szablonie samego raportu, ponieważ zakres tych danych jest już określony w przepisach.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Krótki okres vacatio legis jest korzystny dla prowadzących instalacje, w szczególności podmiotów realizujących inwestycje w ramach Krajowego Planu Inwestycyjnego, ponieważ zyskają one szybciej możliwość bilansowania wydanych uprawnień do emisji kosztami innych zadań inwestycyjnych.

Autor: Aleksandra Banaś

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł