facebook pixel

Projekty unijne w trakcje realizacji

Logo programu Unii Europejskiej Erasmus

Education for Zero Waste and Circular Economy

 

 

W ramach projektu pn. EduZWaCE – Education for Zero Waste and Circular Economy (Edukacja na rzecz gospodarki bezodpadowej i gospodarki o obiegu zamkniętym) dofinansowanego przez program Erasmus+, współpracować będą partnerzy z 9 krajów europejskich, w tym Austrii, Czech, Grecji, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Hiszpanii. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie systemów kształcenia zawodowego oraz programów szkoleń edukacyjnych w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym i redukcji odpadów.

Projekt koncentruje się na dwóch głównych grupach docelowych: trenerach z instytucji kształcenia i szkoleniach zawodowych, a także techników i pracowników z ośrodków ponownego wykorzystania naprawy i recyklingu. Nowe programy szkoleniowe, w tym na przykład darmowe oprogramowanie edukacyjne o otwartym kodzie źródłowym, ma na celu rozwijać nowe interdyscyplinarne umiejętności i kompetencje, istotne dla osiągnięcia celów gospodarki bezodpadowej i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zgodnie z podejściem opartym na współpracy, projekt będzie wspierał współpracę, wymianę i transfer wiedzy pomiędzy partnerami projektu i innymi interesariuszami na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Wartość projektu całkowicie: 240 340,00 Euro

Partnerzy projektu Education for Zero Waste and Circular Economy

Firma Atmoterm SA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. “Inteligentne Sieci Sensorowe w Ochronie Powietrza (ISSOP)“. Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczych związanych z zaprojektowaniem, budową i testowaniem inteligentnego systemu monitorowania jakości powietrza opartego na sieci autonomicznych czujników. Rezultatem badań prowadzonych w ramach niniejszego projektu ma być autonomiczny inteligentny system monitoringu jakości powietrza oparty na sieci sensorów.

Wartość projektu: 2 133 435,52 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 434 920,08 zł

Fundusze Europejskie

Firma Atmoterm SA realizuje projekt pn. “Opracowanie innowacyjnej platformy do zarządzania ochroną środowiska umożliwiającej analizę danych wielowymiarowych, ich modelowanie i predykcję przez Atmoterm S.A. z siedzibą w Opolu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach: Osi priorytetowej I Innowacje w gospodarce Działania 1.1. Innowacje w przedsiębiorstwach. Celem projektu jest opracowanie prototypu innowacyjnej platformy do zarządzania ochroną środowiska umożliwiającej analizę danych wielowymiarowych, ich modelowanie i predykcję (docelowo umożliwiające efektywne monitorowanie i prognozowanie stanu środowiska). Dzięki opracowaniu innowacyjnych algorytmów bazujących na wynikach badań przeprowadzonych w ramach przedmiotowego projektu, będzie możliwa analiza wielowymiarowa, której efektem będzie szczegółowa informacja o wpływie konkretnych zanieczyszczeń na wybrany aspekt ochrony środowiska wraz z modelowaniem tych danych i ich predykcją.

Wartość projektu: 2 280 970,82 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 450 968,89 zł

Fundusze europejskie

Atmoterm S.A. realizuje projekt pn. “Opracowanie Systemu ewaluacji usług ekosystemowych zieleni miejskiej” (SekoZ).

Projekt nr POIR.04.01.04-00-0023/18 dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa “Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”, Działanie “Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 “Projekty aplikacyjne”.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 782 087,88 zł

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Politechniką Wrocławską (Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego) oraz firmą SHH Sp. z o.o.

Fundusze Europejskie, RP, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, UE

Przedmiotem projektu “Realizacja prac B+R przez jednostkę naukowo-badawczą w zakresie zastosowania symulacji wielkowirowych (LES) do analizy stanu przewietrzenia miasta” jest opracowanie znacząco udoskonalonej technologii w zakresie innowacyjnego systemu IT do sporządzania analiz stanu przewietrzenia miasta. Firma Atmoterm zleci prace B+R Politechnice Opolskiej w zakresie wykonania zadania pod nazwą zastosowanie symulacji wielkowirowych (LES) do analizy stanu przewietrzenia miasta.

Wyniki badań zostaną wdrożone w system służący do precyzyjnej analizy kształtowania tkanki urbanistycznej miast w zakresie ich optymalnego przewietrzania, co będzie stanowiło rezultat projektu.

Wartość projektu: 183 851,05 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 104 630,68 zł (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, umowa POIR.02.03.02-16-0001/17-00)

Fundusze Europejskie, Inteligentny rozwój, PARP

Atmoterm S.A. realizuje projekt pn. “System ekonomizacji przedsięwzięć ograniczających występowanie sytuacji smogowych” (SEPOSS).

Projekt nr POIR.04.01.01-00-0074/18 dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa “Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”, Działanie “Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie “Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 282 377,50 zł

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla.

Fundusze Europejskie, RP, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, UE

Zakończone projekty unijne

Atmoterm SA realizował od stycznia 2011 r. projekt pn. “CHANGEHABITATS 2 – Network for Habitat Modelling and Monitoring by Airborne-supported Field work – An innovative and effective process in implementation of the Habitat Directive” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Ramowego Programu 7 (Akcja “Marie Curie”, Działanie “Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP)”). Celem projektu było wypracowanie metodologii pół-automatycznego monitoringu siedlisk przyrodniczych w oparciu o zaawansowane zdjęcia lotnicze. Metoda zakładała wspomaganie metod zdalnych (obróbka laserowych zdjęć lotniczych) poprzez zastosowanie elementów tradycyjnej inwentaryzacji przyrodniczej.

Zadaniem firmy Atmoterm SA było stworzenie, a następnie utrzymywanie strony internetowej obsługującej projekt oraz wsparcie techniczne we wdrożeniu pół automatycznego monitoringu siedlisk przyrodniczych.

Logo Marie Skłodowska-Curie Actions

Logo przedstawiające flagę Unii Europejskiej

Atmoterm SA realizował od listopada 2010 r. do października 2012 r. projekt pn. “Corporate Sustainability Information and Training in Europe” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu “Uczę się przez całe życie” (Działanie “Leonardo da Vinci”, akcja “Transfer Innowacji”).

Celem projektu było:

 • doskonalenie procesu wdrożenia społecznej odpowiedzialności biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach;
 • opracowanie platformy e-learningowej, wspierającej firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw we wdrożeniu zasad ISO 26000.

Projekt badał:

 • w jaki sposób można efektywniej wdrażać zasady społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw;
 • jak norma ISO 26000 może służyć jako katalizator procesów wdrożenia społecznej odpowiedzialności biznesu;
 • rozwój praktycznych zaleceń i szkoleń dla MŚP w celu implementacji ISO 26000.

W ramach projektu Atmoterm SA współtworzył internetową platformę szkoleniową, której celem była poprawa jakości, wydajności i efektywności edukacji i kształcenia zawodowego w Europie, wpływając tym samym na globalną konkurencyjność europejskiego sektora przedsiębiorstw.

Atmoterm SA we współpracy z firmą Orinoko Szkolenia & Doradztwo realizował projekt pn. “Ekoakademia“. Projekt skierowany był do firm z sektora MMŚP, tj. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sześciu województw Polski:

 • województwa opolskiego;
 • województwa śląskiego;
 • województwa dolnośląskiego;
 • województwa mazowieckiego;
 • województwa małopolskiego;
 • województwa wielkopolskiego.

Jego głównym celem było wypracowanie efektywnych sposobów zarządzania ryzykami środowiskowymi w przedsiębiorstwach, które zostały beneficjentami projektu. W ramach wsparcia poszczególnych przedsiębiorstw:

 • określone zostały obszary wymagające podniesienia kompetencji z zakresu ochrony środowiska;
 • odbyły się bezpłatne szkolenia w obszarze rozwiązań proekologicznych i zarządzania środowiskowego;
 • opracowane zostały plany działań proekologicznych dla każdej z firm.

PARP

Atmoterm SA realizował od czerwca 2007 r. do czerwca 2008 r. projekt pn. “Badania przedkonkurencyjne nad systemem modelowania emisji zanieczyszczeń do powietrza MOD-EM“.

Celem projektu było stworzenie prototypu systemu eksperckiego modelowania emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego MOD-EM na podstawie danych produkcyjnych i technologicznych przekazywanych przez zakład. Istotą projektu było zastosowanie:

 • systemu eksperckiego – do analizy danych zakładu oraz
 • aplikacji internetowej (webowej) – do komunikacji z użytkownikiem.

System może być wykorzystywany do zadań związanych z raportowaniem wewnętrznym i zewnętrznym. Referencyjnym układem raportowania w projekcie był układ PRTR. Projekt obejmował dwa etapy działań: badawcze oraz wdrożeniowo-inwestycyjne.

Realizacja projektu była dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 • Priorytet I Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu;
 • Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką;
 • Poddziałanie 1.4.1 Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R.

Unia dla przedsiębiorczych, Program Konkurencyjność

Atmoterm SA realizował projekt typu zaprojektuj-wybuduj pn. “Budowa obiektu instytucji otoczenia biznesu – Opolskie Centrum Wysokich Technologii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 • Oś priorytetowa 1 – Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu;
 • Działania 1.1 – Rozwój przedsiębiorczości;
 • Poddziałania 1.1.1 – Wsparcie instytucji otoczenia biznesu.

Celem projektu było wzmocnienie sektora otoczenia biznesu i ułatwienie firmom dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw województwa opolskiego. Centrum Wysokich Technologii ma charakter strefy biznesu. Stanowi także najlepsze miejsce dla innowacyjnych firm, poszukujących nowych rozwiązań w ochronie środowiska i tworzy doskonałe warunki do realizacji pomysłów opartych o wysokozaawansowane technologie, głównie w dziedzinie ochrony środowiska i informatyki.

Ideą Centrum jest skoncentrowanie w jednym miejscu wielu czynników związanych z rozwojem przedsiębiorstw.

Program regionalny

Opolskie EkoforumAtmoterm SA realizował od września 2009 r. do grudnia 2010 r. projekt pn. “Opolskie Ekoforum“. Celem projektu było utworzenie sieci współpracy i wymiany informacji w dziedzinie ochrony środowiska między naukowcami a przedsiębiorcami regionu opolskiego. W ramach projektu odbyły się seminaria nawiązujące do strategii tematycznych Unii Europejskiej w obszarze ochrony środowiska i obejmujące następujące zagadnienia:

 • jakość powietrza;
 • emisje przemysłowe;
 • zapobieganie powstawaniu odpadów;
 • recykling;
 • substancje chemiczne w środowisku wodnym i glebowym;
 • bioróżnorodność;
 • zintegrowane zarządzanie środowiskiem miejskim.

Do udziału w seminariach firma Atmoterm SA zaprosiła:

 • Pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni województwa opolskiego;
 • Pracowników jednostek naukowych i badawczo-wdrożeniowych;
 • Doktorantów;
 • Przedsiębiorców;
 • Pracowników przedsiębiorstw, w których wykorzystywana jest wiedza z zakresu ochrony środowiska.

Podczas spotkań seminaryjnych odbyły się:

 • referaty wprowadzające;
 • prezentacje wyników badań;
 • prezentacje technologii środowiskowych oraz ich wykorzystania w praktyce;
 • panele dyskusyjne;
 • grupy robocze;
 • sesje posterowe.

Projekt Opolskie Ekoforum wspierał zwiększenie użyteczności rozwiązań w zakresie ochrony środowiska proponowanych przez przedstawicieli sfery nauki poprzez ich skonfrontowanie z realnymi potrzebami rynku. Z drugiej strony projekt przyczynił się do zwiększenia zainteresowania przedsiębiorców podejmowaniem działalności badawczo-naukowej.
VIII. Regionalne kadry gospodarki
8.2 Transfer wiedzy
8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Kapitał ludzki

Logo projektu Opolskie Ekoforum 2

Atmoterm SA realizował od lipca 2011 r. do października 2012 r. projekt pn. “Opolskie Ekoforum 2“. Celem projektu było utworzenie sieci współpracy i wymiany informacji w dziedzinie ochrony środowiska między naukowcami a przedsiębiorcami regionu opolskiego. W ramach projektu odbyły się seminaria nawiązujące do strategii tematycznych Unii Europejskiej w obszarze ochrony środowiska i obejmujące następujące zagadnienia:

 • jakość powietrza;
 • emisje przemysłowe;
 • zapobieganie powstawaniu odpadów;
 • recykling;
 • substancje chemiczne w środowisku wodnym i glebowym;
 • bioróżnorodność;
 • zintegrowane zarządzanie środowiskiem miejskim.

Do udziału w seminariach firma Atmoterm SA zaprosiła:

 • Pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni województwa opolskiego;
 • Pracowników jednostek naukowych i badawczo-wdrożeniowych;
 • Doktorantów;
 • Przedsiębiorców;
 • Pracowników przedsiębiorstw, w których wykorzystywana jest wiedza z zakresu ochrony środowiska.

Podczas spotkań seminaryjnych odbyły się:

 • referaty wprowadzające;
 • prezentacje wyników badań;
 • prezentacje technologii środowiskowych oraz ich wykorzystania w praktyce;
 • panele dyskusyjne;
 • grupy robocze;
 • sesje posterowe.

Projekt Opolskie Ekoforum 2 wspierał zwiększenie użyteczności rozwiązań w zakresie ochrony środowiska proponowanych przez przedstawicieli sfery nauki poprzez ich skonfrontowanie z realnymi potrzebami rynku. Z drugiej strony projekt przyczynił się do zwiększenia zainteresowania przedsiębiorców podejmowaniem działalności badawczo-naukowej.
VIII. Regionalne kadry gospodarki
8.2 Transfer wiedzy
8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Kapitał ludzki

Atmoterm SA realizował od czerwca 2009 r. do marca 2010 r. projekt pn. “Przygotowanie planu rozwoju eksportu w Atmoterm SA na rynkach azjatyckich” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (6 Oś Priorytetowa – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1 Paszport do eksportu, Etap I – Przygotowanie Planu rozwoju eksportu).

Innowacyjna gospodarka

Aglomeracja Wałbrzyska przystąpiła do opracowania “Zbiorczego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych planu oraz promocją prowadzonych działań“. Opracowanie obejmuje 15 gmin wchodzących w skład Aglomeracji, tj.: Gminę Wałbrzych, Gminę Boguszów-Gorce, Gminę Czarny Bór, Gminę Głuszyca, Gminę Jedlina-Zdrój, Gminę miejską Kamienna Góra, Gminę Kamienna Góra, Gminę Lubawka, Gminę Mieroszów, Gminę miejską Nowa Ruda, Gminę Nowa Ruda, Gminę Stare Bogaczowice, Gminę Szczawno-Zdrój, Gminę Świebodzice, Gminę Walim.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument o znaczeniu strategicznym. Wskazuje się w nim działania prowadzące do transformacji wszystkich sektorów gospodarki, której efektami będą: redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Na opracowanie “Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Aglomeracji Wałbrzyskiej” Gmina Wałbrzych pozyskała środki w ramach projektu nr 45/MOF/2/2013 pod tytułem “Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jednostek samorządu terytorialnego: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego”. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach “Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych”, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, którego źródłem jest Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013.

Wykonawcą opracowania była firma Atmoterm SA z siedzibą w Opolu.

Pomoc techniczna

Kapitał ludzkiFirma Atmoterm SA w partnerstwie z firmami zrzeszonymi w Loży Opolskiej BCC: MONIER Sp. z o.o., JAL s.j., PPHU FILPLAST Głogówek Sp. z o.o. oraz PPHU FILPLAST Beata Filipowsky zrealizowała projekt szkoleniowy dla własnych pracowników pn. “Profesjonalizacja Kadr Opolskiego Biznesu – akademia kompetencji miękkich i zarządzania“.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

 • Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki;
 • Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie;
 • Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Profesjonalizacja Kadr Opolskiego Biznesu – akademia kompetencji miękkich i zarządzania

Kapitał ludzkiAtmoterm SA realizował od lipca 2010 r. do sierpnia 2011 r. projekt będący kontynuacją projektu pn. “Profesjonalizacja Kadr Opolskiego Biznesu – akademia kompetencji miękkich i zarządzania“. Głównym celem projektu było podniesienie konkurencyjności firmy poprzez podwyższenie potencjału kadrowego dzięki szkoleniom 65 pracowników, w tym kadry zarządzającej.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

VIII. Regionalne kadry gospodarki.
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

PO KL2

Firma Atmoterm SA zrealizowała projekt “TREO – Training on Resource Efficiency and Optimization (Szkolenie z zakresu efektywności i optymalizacji wykorzystania zasobów)“. Cele szczegółowe projektu koncentrowały się na opracowaniu kursu dotyczącego efektywnego wykorzystania zasobów dla zdefiniowanych sektorów: budownictwa, spożywczego, turystyki, odnawialnych źródeł energii oraz sektora efektywności energetycznej.

Działania skupiały się na serii spotkań i warsztatach roboczych Partnerów projektu, z dobrze określonym podziałem zadań i odpowiedzialności pomiędzy Partnerami. Przewidywało się także udział głównych interesariuszy projektu w spotkaniach i warsztatach. Partnerzy projektu mają duże doświadczenie w zakresie współpracy z instytucjami, firmami i samorządami w temacie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), jak również sami uczestniczą w procesach edukacji i szkoleń dotyczących efektywnego wykorzystania zasobów oraz zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Takie doświadczenie i zakres działalności Partnerów umożliwiało zastosowanie projektu i jego rezultatów w ich bieżących i przyszłych działaniach związanych ze szkoleniem i edukacją. Dodatkowo rezultaty projektu yły rozpowszechnione na poziomie europejskim, co umożliwiało innym instytucjom związanym ze szkolnictwem i kształceniem zawodowym (VET) ich zastosowania w ramach swoich działań i kursów szkoleniowych.

Rezultatem współpracy było dzielenie się wiedzą i związane z tym rozszerzenie programów szkoleń i edukacji zawodowej w zakresie efektywnego korzystania z zasobów z uwzględnieniem tematu zrównoważonej innowacji dla zdefiniowanych sektorów: budownictwa, spożywczego, turystyki, odnawialnych źródeł energii oraz sektora efektywności energetycznej. Rezultatem projektu było również odpowiedni wzrost kompetencji osób z sektora przedsiębiorstw oraz z sektora edukacji oraz rozwój zdolności do pracy i kształtowania kariery.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu “Uczenie się przez całe życie”.

Uczenie się przez całe życie

Atmoterm SA realizował od sierpnia 2010 r. do lipca 2012 r. projekt pn. “Partnerstwo w zakresie szkolenia europejskiego w temacie innowacji zrównoważonego rozwoju” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu “Uczę się przez całe życie” (Działanie “Leonardo da Vinci”, akcja “Projekty Partnerskie”).

Celami partnerstwa były:

 • wymiana doświadczeń i sformułowanie zaleceń dla VET (Vocational Education & Training – kształcenia i szkolenia zawodowego) w zakresie innowacji zrównoważonego rozwoju, odnoszącej się do potrzeb i realiów różnych państw europejskich;
 • zdefiniowanie koncepcji Europejskiego Kursu Szkoleniowego w zakresie Eko-efektywności;
 • zdefiniowanie koncepcji kursów szkoleniowych dotyczących istotnych zagadnień z obszaru innowacji zrównoważonego rozwoju, odnoszącej się do sektorów i obszarów krytycznych, które zostaną zdefiniowane na drodze partnerstwa w świetle wspomnianej wymiany i debat.

W ramach partnerstwa organizowane były regularne spotkania, które pozwalały na osiągnięcie powyższych celów. Uczestnikami spotkań byli nie tylko partnerzy, ale i znaczący gracze rynkowi z obszaru systemu VET, pochodzący z kraju będącego gospodarzem. Ponadto w celu optymalizacji wyników wykorzystane zostały procesy konsultacji eksperckich. Niektóre spotkania były organizowane w połączeniu z istotnymi konferencjami z obszaru zrównoważonego rozwoju: w szczególności Europejski Okrągły Stół na rzecz Zrównoważonej Konsumpcji i Produkcji (European Roundtable of Sustainable Consumption and Production – ERSCP), który odbył się w 2010 r. (Holandia) i 2012 r. (Austria), a w który niektórzy partnerzy byli zaangażowani w charakterze organizatorów. Koncepcja Europejskiego Kursu Szkoleniowego w zakresie eko-efektywności zawiera koncepcję szkolenia, zawartość merytoryczną i program. Jest ona dostępna pod adresem: http://prepare-net.com/sites/default/files/trust_in_final_report_0.pdf.

Leonardo da Vinci, Education and Culture

Atmoterm SA realizował od kwietnia 2009 r. do marca 2010 r. projekt pn. “Wdrożenie innowacyjnego teleinformatycznego systemu zarządzania firmą zwiększającego efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa“.

W wyniku realizacji projektu zostały zakupione, wdrożone i zintegrowane następujące systemy:

 • System CRM Customer Relationship Management;
 • System CEM Customer Experience Management;
 • System PM Project Management;
 • System HR Human Resources;
 • System elektronicznej listy obecności;
 • Baza zasobów firmowych wraz z systemem rezerwacji tych zasobów;
 • System Rozliczeń;
 • System SWP Serwer Wersjonowania Plików;
 • System Zakupy;
 • System EBP (Elektroniczna Baza Produktów);
 • zakup 3 serwerów;
 • w wyniku realizacji projektu zatrudniono 5 nowych pracowników.

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

OŚ 1. Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu
Działanie 1.3 Innowacje, badanie, rozwój technologiczny
Poddziałanie 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach

Program regionalny