facebook piksel profilu firmy atmoterm

Projekty unijne realizowane i zrealizowane przez Atmoterm SA.

Projekty unijne w trakcje realizacji

logo dofinansowania programu unii europejskiej erasmus

projekt crocems realizowany przez atmoterm

 

 

 

Atmoterm SA realizuje projekt pn. “CROCEMS“. W ramach projektu, dofinansowanego przez program Erasmus+, wspólnie współpracować będą partnerzy z 3 krajów europejskich – Niemiec, Polski oraz Hiszpanii, pod koordynacją Centrum Technologicznego Meblarstwa i Drewna Regionu Murcji nad 3 rezultatami projektu:

 • Wspólny program nauczania;
 • treści szkoleniowe z platformą e-learningową;
 • Plan wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorach produkcyjnych.

Zgodnie z podejściem opartym na współpracy, projekt będzie wspierał współpracę, wymianę i transfer wiedzy pomiędzy partnerami projektu oraz innymi interesariuszami na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Czas trwania projektu: 28.02.2022 r. – 28.02.2025 r.

partnerzy współrealizujący projekt unijny crocems

Atmoterm SA realizuje projekt pn. “Opracowanie Systemu ewaluacji usług ekosystemowych zieleni miejskiej“.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Politechniką Wrocławską (Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego) oraz firmą SHH Sp. z o.o.

Projekt nr POIR.04.01.04-00-0023/18 dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, działanie – Badania naukowe i prace rozwojowe, poddziałanie – Projekty aplikacyjne.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1782087,88 zł.

jednostki dofinansowujące projekt systemu ewaluacji usług ekosystemowych zieleni miejskiej

logo dofinansowania programu unii europejskiej erasmus

projekt secure realizowany przez atmoterm

 

 

 

Atmoterm SA realizuje projekt pn. “SECuRe“. Projekt realizowany jest w ramach programu europejskiego Erasmus+.

Celem projektu jest stworzenie nowego kursu edukacyjnego i odpowiadającego mu profilu umiejętności czy kompetencji zawodowych, zgodnego z ECVET, który umożliwi profesjonalnym pracownikom instytucji prywatnych i/lub publicznych oraz nauczycielom VET zostać certyfikowanymi menedżerami SECuRe, czy wyspecjalizowanymi trenerami, zdolnymi do ukształtowania albo utworzenia kompletnego działu zajmującego się strategią zrównoważonego rozwoju, raportowaniem i powiązanymi działaniami.

Czas trwania projektu: 01.05.2022 r. – 30.04.2024 r.

partnerzy współrealizujący projekt unijny secure

logo programu opolskie dla rodziny

Atmoterm SA realizuje projekt pn. “Wdrożenie TIK w przedsiębiorstwie ATMOTERM S.A.“. Celem projektu jest modernizacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy poprzez wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych typu B2B oraz B2E wraz z zakupem niezbędnej infrastruktury technicznej. Realizacja projektu wpłynie na modernizacje procesów biznesowych w przedsiębiorstwie wnioskodawcy w 4 poniższych obszarach:

 • marketing i sprzedaż;
 • produkcja i gospodarka materiałowa;
 • prawo, księgowość i finanse;
 • zasoby ludzkie.

Projekt dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach, oś priorytetowa – Konkurencyjna gospodarka, działanie – Nowe produkty i usługi w MŚP.

Wartość projektu: 400266,04 zł.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 256170,18 zł.

jednostki dofinansowujące projekt wdrożenia tik w przedsiębiorstwie atmoterm

Atmoterm S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. “Zastosowanie dużych zbiorów danych tzw. Big Data w procesach modelowania i zarządzania ruchem“.

Celem projektu jest stworzenie sytemu umożliwiającego budowę multimodalnych modeli ruchu w dedykowanym oprogramowaniu, korzystającym z odpowiednich zbiorów danych Big Data. W ramach prac B+R zweryfikowana zostanie możliwość przeprowadzania badań oraz analiz ruchu bazując na danych geolokalizacyjnych, mających na celu budowę multimodalnego modelu ruchu.

Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa – I Nowoczesna gospodarka, działanie – Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Wartość projektu: 1478231,40 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 902438,57 zł

jednostki dofinansowujące projekt zastosowania big data w procesach modelowania i zarządzania ruchem

Zakończone projekty unijne

Firma Atmoterm SA realizowała od czerwca 2007 r. do czerwca 2008 r. projekt pn. “Badania przedkonkurencyjne nad systemem modelowania emisji zanieczyszczeń do powietrza MOD-EM“. Celem projektu było stworzenie prototypu systemu eksperckiego modelowania emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego MOD-EM na podstawie danych produkcyjnych i technologicznych przekazywanych przez zakład. Istotą projektu było zastosowanie:

 • systemu eksperckiego – do analizy danych zakładu oraz
 • aplikacji internetowej (webowej) – do komunikacji z użytkownikiem.

System może być wykorzystywany do zadań związanych z raportowaniem wewnętrznym i zewnętrznym. Referencyjnym układem raportowania w projekcie był układ PRTR. Projekt obejmował dwa etapy działań: badawcze oraz wdrożeniowo-inwestycyjne.

Realizacja projektu była dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa – Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, działanie – Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką, poddziałanie – Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R.

jednostki dofinansowujące projekt badań przedkonkurencyjnych nad systemem modelowania emisji

Firma Atmoterm SA realizowała projekt typu zaprojektuj-wybuduj pn. “Budowa obiektu instytucji otoczenia biznesu – Opolskie Centrum Wysokich Technologii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju“. Celem projektu było wzmocnienie sektora otoczenia biznesu i ułatwienie firmom dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw województwa opolskiego. Opolskie Centrum Wysokich Technologii ma charakter strefy biznesu. Stanowi także najlepsze miejsce dla innowacyjnych firm, poszukujących nowych rozwiązań w ochronie środowiska, a także tworzy doskonałe warunki do realizacji pomysłów opartych o wysokozaawansowane technologie, głównie w dziedzinie ochrony środowiska i informatyki.

Ideą Opolskiego Centrum Wysokich Technologii jest skoncentrowanie w jednym miejscu wielu czynników związanych z rozwojem przedsiębiorstw.

Projekt dofinansowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa – Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu, działanie – Rozwój przedsiębiorczości, poddziałanie – Wsparcie instytucji otoczenia biznesu.

jednostki dofinansowujące projekt budowa obiektu otoczenia biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju

Firma Atmoterm SA realizowała od stycznia 2011 r. projekt pn. “CHANGEHABITATS 2 – Network for Habitat Modelling and Monitoring by Airborne-supported Field work – An innovative and effective process in implementation of the Habitat Directive“. Celem projektu było wypracowanie metodologii pół-automatycznego monitoringu siedlisk przyrodniczych w oparciu o zaawansowane zdjęcia lotnicze. Metodologia zakładała wspomaganie metod zdalnych (obróbka laserowych zdjęć lotniczych) poprzez zastosowanie elementów tradycyjnej inwentaryzacji przyrodniczej.

Zadaniem Atmoterm SA było stworzenie, a następnie utrzymywanie strony internetowej obsługującej projekt oraz wsparcie techniczne we wdrożeniu pół automatycznego monitoringu siedlisk przyrodniczych.

Projekt dofinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Ramowego Programu 7, akcja Marie Curie, działanie Industry-Academia Partnerships and Pathways.

logo marie skłodowska curie actions

logo przedstawiające flagę unii europejskiej

Firma Atmoterm SA realizowała od listopada 2010 r. do października 2012 r. projekt pn. “Corporate Sustainability Information and Training in Europe“. Celem projektu było:

 • doskonalenie procesu wdrożenia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP);
 • opracowanie platformy e-learningowej, wspierającej firmy z sektora MŚP we wdrożeniu zasad ISO 26000.

Projekt badał:

 • w jaki sposób można efektywniej wdrażać zasady społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw;
 • jak norma ISO 26000 może służyć jako katalizator procesów wdrożenia CSR;
 • rozwój praktycznych zaleceń oraz szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw w celu implementacji ISO 26000.

W ramach projektu firma Atmoterm SA współtworzyła internetową platformę szkoleniową, której celem była poprawa jakości, wydajności oraz efektywności edukacji i kształcenia zawodowego w Europie, wpływając tym samym na globalną konkurencyjność europejskiego sektora przedsiębiorstw.

Projekt dofinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach programu – Uczę się przez całe życie, działanie – Leonardo da Vinci, akcja – Transfer Innowacji.

Atmoterm SA zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. “Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy ATMOTERM S.A.“, projekt nr POIR.03.04.00-16-0057/20.

Projekt zrealizowany był w ramach działania Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1434920,08 zł.

jednostki dofinansowujące projekt dotacji na kapitał obrotowy dla firmy atmoterm

logo programu unii europejskiej erasmus

logo education for zero waste and circular economy

 

 

 

W ramach projektu pn. “EduZWaCE – Education for Zero Waste and Circular Economy” (Edukacja na rzecz gospodarki bezodpadowej i gospodarki o obiegu zamkniętym), współpracowali partnerzy z 9 krajów europejskich, w tym Austrii, Czech, Grecji, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii oraz Hiszpanii. Celem projektu było opracowanie i wdrożenie systemów kształcenia zawodowego oraz programów szkoleń edukacyjnych w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i redukcji odpadów.

Projekt koncentrował się na dwóch głównych grupach docelowych: trenerach z instytucji kształcenia i szkoleniach zawodowych, a także techników oraz pracowników z ośrodków ponownego wykorzystania naprawy i recyklingu. Nowe programy szkoleniowe, w tym np. darmowe oprogramowanie edukacyjne o otwartym kodzie źródłowym, miały na celu rozwijać nowe interdyscyplinarne umiejętności i kompetencje, istotne dla osiągnięcia celów gospodarki bezodpadowej oraz GOZ.

Zgodnie z podejściem opartym na współpracy, projekt wspierał współpracę, wymianę i transfer wiedzy pomiędzy partnerami projektu oraz innymi interesariuszami na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Projekt dofinansowany był przez program Erasmus+.

Wartość projektu: 240340,00 EUR.

partnerzy projektu education for zero waste and circular economy

Firma Atmoterm SA we współpracy z firmą Orinoko Szkolenia & Doradztwo realizowała projekt pn. “Ekoakademia“. Projekt skierowany był do firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sześciu województw Polski:

 • województwa opolskiego;
 • województwa śląskiego;
 • województwa dolnośląskiego;
 • województwa mazowieckiego;
 • województwa małopolskiego;
 • województwa wielkopolskiego.

Jego głównym celem było wypracowanie efektywnych sposobów zarządzania ryzykami środowiskowymi w przedsiębiorstwach, które zostały beneficjentami projektu. W ramach wsparcia poszczególnych przedsiębiorstw:

 • określone zostały obszary wymagające podniesienia kompetencji z zakresu ochrony środowiska;
 • odbyły się bezpłatne szkolenia w obszarze rozwiązań proekologicznych i zarządzania środowiskowego;
 • opracowane zostały plany działań proekologicznych dla każdej z firm.

jednostki dofinansowujące realizację projektu ekoakademia

Atmoterm SA zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. “Inteligentne Sieci Sensorowe w Ochronie Powietrza” (ISSOP). Projekt ten dotyczył opracowania inteligentnego systemu monitorowania jakości powietrza, opartego na sieci autonomicznych czujników. Przedmiotem kilkuletnich prac badawczo-rozwojowych było zaprojektowanie, zbudowanie i przetestowanie innowacyjnego systemu, w tym również stworzenie odpowiedniego oprogramowania, które zapewni jego prawidłowe funkcjonowanie.

Istotną cechą systemu ISSOP jest szerokie zastosowanie mechanizmów łączenia danych pochodzących z czujników autonomicznych z wynikami wysokorozdzielczego matematycznego modelowania jakości powietrza. Zaproponowane algorytmy modelowania umożliwiają prezentację informacji o historycznym, bieżącym i prognozowanym stanie jakości powietrza w układzie przestrzennym, z uwzględnieniem dynamiki zmian zachodzących w atmosferze. System przeznaczony jest przede wszystkim do mapowania jakości powietrza w skali lokalnej.

Celem pierwszej części projektu było opracowanie systemu Inteligentne Sieci Sensorowe w Ochronie Powietrza do monitorowania zanieczyszczeń pyłowych. W drugiej części powstał system do monitorowania zanieczyszczeń gazowych. W końcowej fazie prac połączono oba systemów w jeden.

Rozwiązanie to jest nowością na skalę Polski i Europy, a biorąc pod uwagę problemy z jakością powietrza w polskich oraz zagranicznych miastach, system ISSOP może być pożądanym przez samorządy narzędziem wspomagającym ochronę zdrowia mieszkańców i ochronę środowiska.

Wartość projektu: 2133435,52 zł.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1434920,08 zł.

Zobacz również:

jednostki dofinansowujące projekt inteligentne sieci sensorowe w ochronie powietrza

logo projektu opolskie ekoforum zrealizowanego przez atmotermFirma Atmoterm SA realizowała od września 2009 r. do grudnia 2010 r. projekt pn. “Opolskie Ekoforum“. Celem projektu było utworzenie sieci współpracy i wymiany informacji w dziedzinie ochrony środowiska między naukowcami a przedsiębiorcami regionu opolskiego. W ramach projektu odbyły się seminaria nawiązujące do strategii tematycznych Unii Europejskiej w obszarze ochrony środowiska i obejmujące następujące zagadnienia:

 • jakość powietrza;
 • emisje przemysłowe;
 • zapobieganie powstawaniu odpadów;
 • recykling;
 • substancje chemiczne w środowisku wodnym i glebowym;
 • bioróżnorodność;
 • zintegrowane zarządzanie środowiskiem miejskim.

Do udziału w seminariach firma Atmoterm SA zaprosiła:

 • Pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni województwa opolskiego;
 • Pracowników jednostek naukowych i badawczo-wdrożeniowych;
 • Doktorantów;
 • Przedsiębiorców;
 • Pracowników przedsiębiorstw, w których wykorzystywana jest wiedza z zakresu ochrony środowiska.

Podczas spotkań seminaryjnych odbyły się:

 • referaty wprowadzające;
 • prezentacje wyników badań;
 • prezentacje technologii środowiskowych oraz ich wykorzystania w praktyce;
 • panele dyskusyjne;
 • grupy robocze;
 • sesje posterowe.

Projekt Opolskie Ekoforum wspierał zwiększenie użyteczności rozwiązań z zakresu ochrony środowiska, proponowanych przez przedstawicieli sfery nauki poprzez ich skonfrontowanie z realnymi potrzebami rynku. Z drugiej strony projekt przyczynił się do zwiększenia zainteresowania przedsiębiorców podejmowaniem działalności badawczo-naukowej.

Projekt dofinansowany był przez Unię Europejską, oś priorytetowa – Regionalne kadry gospodarki, działanie – Transfer wiedzy, poddziałanie – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

jednostki dofinansowujące projekt opolskie ekoforum

logo projektu opolskie ekoforum 2

Firma Atmoterm SA realizowała od lipca 2011 r. do października 2012 r. projekt pn. “Opolskie Ekoforum 2“. Celem projektu było utworzenie sieci współpracy i wymiany informacji w dziedzinie ochrony środowiska między naukowcami a przedsiębiorcami regionu opolskiego. W ramach projektu odbyły się seminaria nawiązujące do strategii tematycznych Unii Europejskiej w obszarze ochrony środowiska i obejmujące następujące zagadnienia:

 • jakość powietrza;
 • emisje przemysłowe;
 • zapobieganie powstawaniu odpadów;
 • recykling;
 • substancje chemiczne w środowisku wodnym i glebowym;
 • bioróżnorodność;
 • zintegrowane zarządzanie środowiskiem miejskim.

Do udziału w seminariach firma Atmoterm SA zaprosiła:

 • Pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni województwa opolskiego;
 • Pracowników jednostek naukowych i badawczo-wdrożeniowych;
 • Doktorantów;
 • Przedsiębiorców;
 • Pracowników przedsiębiorstw, w których wykorzystywana jest wiedza z zakresu ochrony środowiska.

Podczas spotkań seminaryjnych odbyły się:

 • referaty wprowadzające;
 • prezentacje wyników badań;
 • prezentacje technologii środowiskowych oraz ich wykorzystania w praktyce;
 • panele dyskusyjne;
 • grupy robocze;
 • sesje posterowe.

Projekt Opolskie Ekoforum 2 wspierał zwiększenie użyteczności rozwiązań z zakresu ochrony środowiska, proponowanych przez przedstawicieli sfery nauki poprzez ich skonfrontowanie z realnymi potrzebami rynku. Z drugiej strony projekt przyczynił się do zwiększenia zainteresowania przedsiębiorców podejmowaniem działalności badawczo-naukowej.

Projekt dofinansowany był przez Unię Europejską, oś priorytetowa – Regionalne kadry gospodarki, działanie – Transfer wiedzy, poddziałanie – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

jednostki dofinansowujące projekt opolskie ekoforum 2

Firma Atmoterm SA zrealizowała projekt pn. “Opracowanie innowacyjnej platformy do zarządzania ochroną środowiska umożliwiającej analizę danych wielowymiarowych, ich modelowanie i predykcję przez Atmoterm S.A. z siedzibą w Opolu“. Celem projektu było opracowanie prototypu innowacyjnej platformy do zarządzania ochroną środowiska umożliwiającej analizę danych wielowymiarowych, ich modelowanie i predykcję (umożliwiające efektywne monitorowanie oraz prognozowanie stanu środowiska). Opracowanie innowacyjnych algorytmów bazujących na wynikach badań przeprowadzonych w ramach przedmiotowego projektu, umożliwia wykonywanie analiz wielowymiarowych, których efektem są szczegółowe informacje o wpływie konkretnych zanieczyszczeń na wybrany aspekt ochrony środowiska wraz z modelowaniem tych danych i ich predykcją.

Projekt dofinansowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa – Innowacje w gospodarce, działanie – Innowacje w przedsiębiorstwach.

Wartość projektu: 2280970,82 zł.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1450968,89 zł.

jednostki dofinansowujące projekt opracowania platformy do zarządzania ochroną środowiska

Firma Atmoterm SA realizowała od sierpnia 2010 r. do lipca 2012 r. projekt pn. “Partnerstwo w zakresie szkolenia europejskiego w temacie innowacji zrównoważonego rozwoju“. Celami partnerstwa były:

 • wymiana doświadczeń oraz sformułowanie zaleceń dla VET (Vocational Education & Training – kształcenia i szkolenia zawodowego) z zakresu innowacji zrównoważonego rozwoju, odnoszącej się do potrzeb oraz realiów różnych państw europejskich;
 • zdefiniowanie koncepcji Europejskiego Kursu Szkoleniowego w zakresie eko-efektywności;
 • zdefiniowanie koncepcji kursów szkoleniowych dotyczących istotnych zagadnień z obszaru innowacji zrównoważonego rozwoju, odnoszącej się do sektorów i obszarów krytycznych, które zostaną zdefiniowane na drodze partnerstwa w świetle wspomnianej wymiany oraz debat.

W ramach partnerstwa organizowane były regularne spotkania, które pozwalały na osiągnięcie powyższych celów. Uczestnikami spotkań byli nie tylko partnerzy, ale i znaczący gracze rynkowi z obszaru systemu VET, pochodzący z kraju będącego gospodarzem. Ponadto w celu optymalizacji wyników wykorzystane zostały procesy konsultacji eksperckich. Niektóre spotkania były organizowane w połączeniu z istotnymi konferencjami z obszaru zrównoważonego rozwoju, w szczególności Europejski Okrągły Stół na rzecz Zrównoważonej Konsumpcji i Produkcji (European Roundtable of Sustainable Consumption and Production – ERSCP), który odbył się w 2010 r. (Holandia) oraz w 2012 r. (Austria), a w który niektórzy partnerzy byli zaangażowani w charakterze organizatorów. Koncepcja Europejskiego Kursu Szkoleniowego w zakresie eko-efektywności zawiera koncepcję szkolenia, zawartość merytoryczną i program.

Projekt dofinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach programu – Uczę się przez całe życie, działanie – Leonardo da Vinci, akcja – Projekty Partnerskie.

jednostki dofinansowujące projekt partnerstwa w zakresie szkolenia europejskiego

logo projektu profesjonalizacja kadr opolskiego biznesu

Firma Atmoterm SA w partnerstwie z firmami zrzeszonymi w Loży Opolskiej BCC: MONIER Sp. z o.o., JAL s.j., PPHU FILPLAST Głogówek Sp. z o.o. oraz PPHU FILPLAST Beata Filipowsky zrealizowała projekt szkoleniowy dla własnych pracowników pn. “Profesjonalizacja Kadr Opolskiego Biznesu – akademia kompetencji miękkich i zarządzania“.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, oś priorytetowa – Regionalne kadry gospodarki, działanie – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

jednostki dofinansowujące projekt profesjonalizacja kadr opolskiego biznesu

logo kontynuacji projektu profesjonalizacja kadr opolskiego biznesu

Firma Atmoterm SA realizowała od lipca 2010 r. do sierpnia 2011 r. projekt będący kontynuacją projektu pn. “Profesjonalizacja Kadr Opolskiego Biznesu – akademia kompetencji miękkich i zarządzania“. Głównym celem projektu było podniesienie konkurencyjności firmy poprzez podwyższenie potencjału kadrowego dzięki szkoleniom 65 pracowników, w tym kadry zarządzającej.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, oś priorytetowa – Regionalne kadry gospodarki, działanie – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

jednostki dofinansowujące kontynuację projektu profesjonalizacja kadr opolskiego biznesu

Firma Atmoterm SA realizowała od czerwca 2009 r. do marca 2010 r. projekt pn. “Przygotowanie planu rozwoju eksportu w Atmoterm SA na rynkach azjatyckich“.

Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, działanie – Paszport do eksportu, etap – Przygotowanie Planu rozwoju eksportu.

jednostki dofinansowujące projekt planu rozwoju eksportu w atmoterm na rynkach azjatyckich

Przedmiotem projektu “Realizacja prac B+R przez jednostkę naukowo-badawczą w zakresie zastosowania symulacji wielkowirowych (LES) do analizy stanu przewietrzenia miasta” było opracowanie znacząco udoskonalonej technologii w dziedzinie innowacyjnego systemu IT do sporządzania analiz stanu przewietrzenia miasta. Wyniki badań zostały wdrożone w system służący do precyzyjnej analizy kształtowania tkanki urbanistycznej miast w zakresie ich optymalnego przewietrzania, co stanowi rezultat projektu.

Atmoterm SA zlecił prace B+R Politechnice Opolskiej w wymiarze wykonania zadania pn. zastosowanie symulacji wielkowirowych (LES) do analizy stanu przewietrzenia miasta.

Projekt dofinansowany był w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, poddziałanie – Bony na innowacje dla MŚP, umowa nr POIR.02.03.02-16-0001/17-00.

Wartość projektu: 183851,05 zł.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 104630,68 zł.

jednostki dofinansowujące projekt symulacji wielkowirowych do analizy stanu przewietrzenia miasta

Atmoterm SA zrealizował projekt pn. “System ekonomizacji przedsięwzięć ograniczających występowanie sytuacji smogowych“.

Projekt zrealizowany był w partnerstwie z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla.

Projekt nr POIR.04.01.01-00-0074/18 dofinansowany był w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa – Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, działanie – Badania naukowe i prace rozwojowe, poddziałanie – Strategiczne programy badawcze dla gospodarki.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1282377,50 zł.

jednostki dofinansowujące projekt systemu ekonomizacji przedsięwzięć ograniczających smog

Firma Atmoterm SA zrealizowała projekt “TREO – Training on Resource Efficiency and Optimization (Szkolenie z zakresu efektywności i optymalizacji wykorzystania zasobów)“. Cele szczegółowe projektu koncentrowały się na opracowaniu kursu dotyczącego efektywnego wykorzystania zasobów dla zdefiniowanych sektorów: budownictwa, spożywczego, turystyki, odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz sektora efektywności energetycznej.

Działania skupiały się na serii spotkań i warsztatach roboczych Partnerów projektu, z dobrze określonym podziałem zadań oraz odpowiedzialności pomiędzy Partnerami. Przewidywało się także udział głównych interesariuszy projektu w spotkaniach i warsztatach. Partnerzy projektu mają duże doświadczenie w zakresie współpracy z instytucjami, firmami oraz samorządami w temacie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), jak również sami uczestniczą w procesach edukacji oraz szkoleń dotyczących efektywnego wykorzystania zasobów i zrównoważonej konsumpcji oraz produkcji. Takie doświadczenie i zakres działalności Partnerów umożliwiało zastosowanie projektu oraz jego rezultatów w ich bieżących i przyszłych działaniach związanych ze szkoleniem oraz edukacją. Dodatkowo rezultaty projektu były rozpowszechnione na poziomie europejskim, co umożliwiało innym instytucjom związanym ze szkolnictwem i kształceniem zawodowym (VET) ich zastosowania w ramach swoich działań oraz kursów szkoleniowych.

Rezultatem współpracy było dzielenie się wiedzą oraz związane z tym rozszerzenie programów szkoleń i edukacji zawodowej z zakresu efektywnego korzystania z zasobów, z uwzględnieniem tematu zrównoważonej innowacji dla zdefiniowanych sektorów: budownictwa, spożywczego, turystyki, OZE oraz sektora efektywności energetycznej. Rezultatem projektu był również odpowiedni wzrost kompetencji osób z sektora przedsiębiorstw i z sektora edukacji oraz rozwój zdolności do pracy i kształtowania kariery.

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu – Uczenie się przez całe życie.

logo programu uczenie się przez całe życie

Firma Atmoterm SA realizowała od kwietnia 2009 r. do marca 2010 r. projekt pn. “Wdrożenie innowacyjnego teleinformatycznego systemu zarządzania firmą zwiększającego efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa“. W wyniku realizacji projektu zostały zakupione, wdrożone i zintegrowane następujące systemy:

 • System CRM Customer Relationship Management;
 • System CEM Customer Experience Management;
 • System PM Project Management;
 • System HR Human Resources;
 • System elektronicznej listy obecności;
 • Baza zasobów firmowych wraz z systemem rezerwacji tych zasobów;
 • System Rozliczeń;
 • System SWP Serwer Wersjonowania Plików;
 • System Zakupy;
 • System EBP (Elektroniczna Baza Produktów);
 • zakup 3 serwerów;
 • w wyniku realizacji projektu zatrudniono 5 nowych pracowników.

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa – Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu, działanie – Innowacje, badanie, rozwój technologiczny, poddziałanie – Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach.

jednostki dofinansowujące projekt wdrożenia teleinformatycznego systemu zarządzania firmą

Firma Atmoterm SA opracowała “Zbiorczy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla 15 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych planu oraz promocją prowadzonych działań“. Opracowanie obejmuje 15 gmin wchodzących w skład Aglomeracji, tj.: gminę Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Kamienna Góra, Lubawka, Mieroszów, Nowa Ruda, Stare Bogaczowice, Szczawno-Zdrój, Świebodzice, Walim oraz gminę miejską Kamienna Góra i Nowa Ruda.

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument o znaczeniu strategicznym. Wskazuje się w nim działania prowadzące do transformacji wszystkich sektorów gospodarki, której efektami będą: redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Na opracowanie “Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Aglomeracji Wałbrzyskiej” gmina Wałbrzych pozyskała środki w ramach projektu nr 45/MOF/2/2013 pt. “Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jednostek samorządu terytorialnego: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego“. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach “Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych“, ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, którego źródłem jest Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013.

jednostki dofinansowujące projekt zbiorczy plan gospodarki niskoemisyjnej