facebook pixel
Ciekawe artykuły

Projekt zmiany ustawy o systemie EU ETS a przydział uprawnień

Zakład emitujący substancje zanieczyszczające powietrze

Dnia 22 października 2018 r. Ministerstwo Środowiska opublikowało drugą wersję projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Zmiany w nim zawarte wynikają m.in. z potrzeby usunięcia wątpliwości interpretacyjnych, dostosowania obowiązków informacyjnych i przepływu informacji pomiędzy prowadzącymi instalację a organami, a także dostosowania terminów przewidzianych ustawą do panujących realiów. Dodatkowo wprowadzono ułatwienia dla podmiotów realizujących zadania wynikające z krajowego planu inwestycyjnego.

Czy po roku 2020 będą przydziały uprawnień?

Do istotnej zmiany jaką wprowadza powyższy projekt jest dodanie rozdziału 5a, określającego zasady przydziału uprawnień do emisji na produkcję inną niż produkcja energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym 2021-2030 oraz kolejnych okresach rozliczeniowych. Uprawnienia do emisji dla instalacji są przydzielane na podstawie wniosku o przydział uprawnień do emisji składanego do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) przez prowadzącego instalację. Wniosek o przydział uprawnień do emisji zawiera informacje o instalacji opracowane zgodnie z przepisami art. 10a („Przejściowe zasady dotyczące zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień w całej Unii”) i art. 10b („Przejściowe środki wsparcia niektórych energochłonnych sektorów w przypadku ucieczki emisji”) dyrektywy EU ETS oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 10a ust. 1 i art. 10b ust. 5 tej dyrektywy.

Które instalacje będą mogły starać się o przydział uprawnień?

Zgodnie z art. 26a ust. 3 przedmiotowego projektu zmian ustawy, uprawnienia do emisji będą przyznawane dla instalacji, która 3 miesiące przed terminem przedłożenia do KE wykazu instalacji, o którym mowa powyżej, posiadała zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych.

Kiedy składać wnioski o przydział uprawnień?

Wyżej wspomniane wnioski należy złożyć do KOBiZE w terminie 19 miesięcy przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego i następnie co 5 lat po tej dacie. W przypadku okresu 5-letniego 2021-2025 prowadzący instalację jest zobowiązany złożyć do KOBiZE zweryfikowany przez uprawnionego weryfikatora wniosek o przydział uprawnień do emisji wraz z dokumentami uzupełniającymi, tj. raportem o metodyce zbierania danych przekazanych we wniosku, protokołem z przeprowadzonej przez weryfikatora weryfikacji oraz opisem i schematem strukturalnym instalacji z podziałem na podinstalacje, w terminie do 30 maja 2019 r.

Harmonogram uzyskania pozwolenia na emisję do powietrza
Przydział uprawnień do emisji dla instalacji objętej EU ETS na lata 2021-2025 w świetle projektu zmiany ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Jak będzie wyglądał proces przyznawania uprawnień?

Na podstawie złożonych wniosków o przydział uprawnień do emisji, KOBiZE przygotowuje projekt wykazu instalacji, dla których planowany jest przydział uprawnień do emisji na produkcję inną niż produkcja energii elektrycznej na okres 5 lat okresu rozliczeniowego, a następnie przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

Na 15 miesięcy przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego i następnie co 5 lat po tej dacie minister właściwy do spraw środowiska przedkłada do Komisji Europejskiej (KE) wykaz instalacji, dla których planowany jest przydział uprawnień do emisji na produkcję inną niż produkcja energii elektrycznej (termin 30 września 2019 r. na okres 2021-2025). Wykaz ten zawiera informacje na temat działalności produkcyjnej, transferów ciepła i gazów, wytwarzania energii elektrycznej oraz emisji na poziomie podinstalacji w ciągu pięciu lat kalendarzowych poprzedzających jego przedłożenie do KE.

Jeżeli KE nie zaakceptuje wykazu instalacji w części (lub w całości), minister właściwy do spraw środowiska sporządza wykaz poprawiony w zakresie wskazanym w decyzji KE (lub nowy wykaz). Po zaakceptowaniu wykazu instalacji przez KE, minister właściwy do spraw środowiska publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej listę instalacji, której przydzielono uprawnienia do emisji na produkcję inną niż produkcja energii elektrycznej na okres 5 lat okresu rozliczeniowego.

Co w przypadku zmian w wykazie sektorów narażonych na ucieczkę emisji?

Roczna liczba uprawnień do emisji przydzielona dla danej instalacji podlega dostosowaniu do zmian w wykazie sektorów lub podsektorów narażonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 10b ust. 5 dyrektywy EU ETS. Prowadzący instalację należącą do sektora lub podsektora objętego zmianami przedkłada do KOBiZE zaktualizowany wniosek o przydział uprawnień do emisji, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany w wykazie sektorów lub podsektorów narażonych na znaczące ryzyko ucieczki emisji.

Regulacje na szczeblu międzynarodowym

Aby prowadzący instalację mógł ubiegać się o przydział uprawnień do emisji konieczne jest wprowadzenie do prawa krajowego regulacji związanych z procesem zbierania danych na potrzeby ustalenia wysokości przydziału. W związku z tym, na stronach KE pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień. Wiosną 2018 r. wprowadzono także wiele zmian regulacji na poziomie wspólnotowym, które zostały opisane w artykule: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 zmieniająca dyrektywę dotyczącą EU ETS.

Autor: Anna Justyńska

Źródło:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw;
  • Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE – wersja skonsolidowana 08.04.2018 r.

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł