facebook piksel profilu firmy atmoterm

Publikacja raportu dotyczącego elektromobilności

samochód elektryczny w punkcie ładowania

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii opublikowało, opracowany przez Atmoterm SA wraz z Forum Elektromobilności, raportAnaliza stanu rozwoju oraz aktualnych trendów rozwojowych w obszarze elektromobilności w Polsce“. Raport ten powstał w związku z pilną potrzebą aktualizacji informacji nt. obecnej sytuacji na rynku elektromobilności w Polsce (związanych z tym szans i barier) oraz perspektyw jej rozwoju do 2050 r. Wyniki raportu zostaną wykorzystane w pracach Grupy Roboczej ds. rozwiązań transportowych przyjaznych środowisku, w ramach Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, a także posłużą do aktualizacji założeń Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce, opracowanego w 2016 r. przez Ministerstwo Energii.

Zakres raportu dotyczącego elektromobilności w Polsce

Raport przedstawia aktualną sytuację na rynku elektromobilności w Polsce, a także przewidywane kierunki rozwoju tego nowego i konkurencyjnego sektora. Przedstawiliśmy 4 możliwe scenariusze prognozowanego stanu floty pojazdów elektrycznych w Polsce, w latach 2020-2050, a także związanego z tym zapotrzebowania na energię elektryczną.

Obszary, do jakich odnoszą się zawarte w raporcie dotyczącym elektromobilności w Polsce wnioski oraz rekomendacje:

  • potencjał innowacyjny i produkcyjny pod względem rozwiązań innowacyjnych oraz pożądanych kierunków rozwoju polskiej branży motoryzacyjnej, w kontekście rozwoju elektromobilności w Polsce i na świecie;
  • możliwa dynamika elektryfikacji sektora transportu w odniesieniu do stanu przygotowania systemu elektroenergetycznego w Polsce;
  • możliwości opracowania krajowej technologii recyklingu baterii litowo-jonowych oraz innych, wykorzystywanych w pojazdach elektrycznych;
  • potencjał jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju elektromobilności w polskich miastach.

Szanse i zagrożenia dla rozwoju elektromobilności – badanie rynku

Obok szans, jakie upatruje się w elektromobilności, związanych z rozwojem gospodarczym kraju oraz poprawą jakości powietrza, zidentyfikowaliśmy również główne bariery (techniczne, ekonomiczne, społeczne i organizacyjne), utrudniające realizację działań wynikających z Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce. Warto podkreślić, że przy opracowaniu raportu wykorzystano wyniki wywiadów i ankiet przeprowadzonych wśród kluczowych dla obszaru elektromobilności interesariuszy, w tym producentów z branży motoryzacyjnej, a także instytucji oraz jednostek odpowiedzialnych za stymulowanie rozwoju, innowacji oraz wdrażanie elektromobilności w Polsce.

Plan Rozwoju Elektromobilości

Wnioski końcowe z analizy i rekomendacje stanowią wartościowy materiał, który może być wykorzystany w dalszym planowaniu działań zmierzających do systematycznego rozwoju rynku elektromobilności w Polsce, w tym może posłużyć do aktualizacji Planu Rozwoju Elektromobilności.

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł