facebook piksel profilu firmy atmoterm

Rejestr podmiotów w ramach BDO

rejestr podmiotów w ramach bazy danych odpadowych

Rejestr podmiotów, które wprowadzają produkty czy produkty w opakowaniach, wytwarzają lub gospodarują odpadami, został uruchomiony 24 stycznia 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Jakie informacje gromadzone są w rejestrze Bazy danych odpadowych?

Rejestr Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) jest publicznie dostępny. Każdy może sprawdzić zakres i legalność prowadzonej działalności.

Rejestr BDO udziela dostępu do:

 • danych identyfikacyjnych podmiotu;
 • adresu siedziby czy miejsca zamieszkania podmiotu;
 • informacji o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku;
 • danych osoby wypełniającej wniosek – głównego użytkownika konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami;
 • informacji o miejscu prowadzenia działalności;
 • informacji o wydanych decyzjach;
 • podglądu wpisu rejestracyjnego.

Kto musi się zarejestrować w Bazie danych o odpadach?

Zarejestrować się w BDO muszą podmioty wskazane w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach. Podmioty prowadzące rodzaje działalności wymienione w art. 50 powyższej ustawy wpisywane są do rejestru Bazy danych odpadowych na swój wniosek.

Wpis do rejestru BDO dotyczy nie tylko posiadających odpowiedniego rodzaju decyzje na wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie odpadów (są oni wpisywani do rejestru z urzędu na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach), ale również m.in. wprowadzających na terytorium kraju baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, produkty w opakowaniach, opony, oleje oraz preparaty smarowe czy podmiotów wytwarzających odpady, niezobowiązanych do posiadania pozwolenia zintegrowanego bądź pozwolenia na wytwarzanie odpadów, ale zobligowanych do prowadzenia ewidencji odpadów.

Szczegółowe informacje o tym, jakie działalności wymagają wpisu do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, znajdują się w artykule: Czy musisz zarejestrować się w BDO?

Jak złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO?

Wniosek o wpis do rejestru Bazy danych odpadowych obecnie składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Po zalogowaniu się do Bazy danych o odpadach na stronie: www.bdo.mos.gov.pl, podmiot może wypełnić wniosek o wpis do rejestru i przesłać go do marszałka województwa (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu), który na tej podstawie założy indywidualne konto w BDO.

Należy również pamiętać o załącznikach do wniosku o wpis do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, a także o wniesieniu opłaty rejestrowej (o ile jest wymagana). W zależności od rodzaju prowadzonej działalności liczba i rodzaj załączników do wniosku o wpis do rejestru Bazy danych odpadowych różni się.

Kto jest zwolniony z wpisu do rejestru Bazy danych o odpadach?

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy o odpadach wpisowi do rejestru BDO nie podlegają:

 • osoby fizyczne, a także jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne zgodnie z rozporządzeniem w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku;
 • podmioty władające powierzchnią ziemi, na której stosuje się komunalne osady ściekowe do uprawy roślin;
 • podmioty, które prowadzą nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych oraz zużytych artykułów konsumpcyjnych, np. leków i opakowań po nich;
 • podmioty, które transportują wytworzone przez siebie odpady;
 • wytwórcy odpadów będący rolnikami, którzy gospodarują na powierzchni poniżej 75 ha (jeżeli nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1 ww. ustawy).

Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule: Rodzaje działalności niewymagające ewidencji oraz rejestracji w BDO.

Kiedy należy się zarejestrować w Bazie danych odpadowych?

Podmiot rozpoczynający działalność wymagającą wpisu do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zobowiązany jest złożyć wniosek rejestracyjny przed rozpoczęciem działalności. Gdy podmiot prowadzi działalność bez wpisu do rejestru Bazy danych o odpadach wniosek rejestracyjny należy złożyć niezwłocznie. Trzeba mieć jednak na uwadze, że marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami na wniosek podmiotu, po stwierdzeniu, że wniosek nie zawiera braków formalnych, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.

Autorzy: Katarzyna Drabek, Małgorzata Piwowarska

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł