facebook pixel

Rejestr podmiotów w ramach BDO

rejestr podmiotów w ramach bazy danych odpadowych

24 stycznia 2018 r. uruchomiono rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 oraz z 2017 r. poz. 2422). Rejestr ten ma stanowić integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Na chwilę obecną w ramach Bazy Danych Odpadowych funkcjonuje jedynie rejestr podmiotów prowadzących określone rodzaje działalności związane z gospodarką odpadami, natomiast docelowo BDO będzie gromadzić wszystkie istotne informacje dla tej dziedziny gospodarki w skali całego kraju.

Kiedy i w jakiej formie należy wypełnić wniosek rejestracyjny BDO?

W terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru Bazy Danych o Odpadach, podmioty obowiązane muszą wypełnić wniosek rejestracyjny w formie papierowej (!) i przesłać go tradycyjną pocztą do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, który na tej podstawie założy indywidualne konto w BDO. Wpis do rejestru BDO będzie dotyczył nie tylko posiadających odpowiedniego rodzaju decyzje na wytwarzanie, zbieranie czy przetwarzanie odpadów (ci będą wpisani do rejestru BDO z urzędu), ale również m.in. wprowadzających baterie lub akumulatory, wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny, producentów oraz wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje i preparaty smarowe czy też podmioty wytwarzające odpady, niezobowiązane do posiadania pozwolenia zintegrowanego czy pozwolenia na wytwarzanie odpadów ale zobligowane do prowadzenia ewidencji odpadów.

Szacuje się, że w rejestrze Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami będzie ok. 89 tys. podmiotów. Podmioty będące w dotychczasowym rejestrze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (sprzęt elektr., baterie i akumulatory) będą w terminie 6 miesięcy przeniesione do nowego rejestru.

Jakie informacje gromadzone będą w Bazie Danych Odpadowych?

Docelowo w Bazie Danych o Odpadach oprócz rejestru podmiotów, tworzone będą kolejne moduły umożliwiające m.in. prowadzenie ewidencji (od 2019 r.) czy składanie sprawozdań. I tak pierwszy raz sprawozdania poprzez Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami będą składane w 2020 r. za rok 2019 r. Do tego czasu utrzymane są w mocy dotychczasowe przepisy z drobnymi zmianami.

Podstawy prawne rejestru Bazy danych o odpadach

W związku z uruchomieniem rejestru w Bazie Danych Odpadowych dotychczas ogłoszono:

  • Komunikat Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (M.P. poz. 118).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. poz. 184).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. poz. 2377).

Więcej informacji znajdziesz po zalogowaniu do serwisu EKOwiedza.

Autor: Katarzyna Dumana

Zobacz również:

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł