facebook piksel profilu firmy atmoterm

Rejestr podmiotów w ramach BDO

rejestr podmiotów w ramach bazy danych odpadowych

Rejestr podmiotów, które wprowadzają produkty lub produkty w opakowaniach, wytwarzają odpady czy gospodarują odpadami, został uruchomiony 24 stycznia 2018 r. na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Jakie informacje gromadzone są w rejestrze Bazy danych odpadowych?

Rejestr Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) jest publicznie dostępny. Każdy może sprawdzić zakres oraz legalność prowadzonej działalności. Poprzez rejestr BDO mamy dostęp m.in. do:

 • danych identyfikacyjnych podmiotu;
 • adresu siedziby podmiotu lub miejsca zamieszkania;
 • informacji o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku;
 • danych osoby wypełniającej wniosek – głównego użytkownika do konta w systemie Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami;
 • miejsca prowadzenia działalności;
 • informacji o wydanych decyzjach;
 • podglądu wpisu rejestracyjnego.

Kto musi się zarejestrować w Bazie danych o odpadach?

Zarejestrować się w systemie BDO muszą podmioty wskazane w art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy od odpadach. Podmioty prowadzące rodzaje działalności wymienione w art. 50 ww. ustawy wpisywane są do rejestru Bazy danych odpadowych na swój wniosek.

Wpis do rejestru BDO dotyczy nie tylko posiadających odpowiedniego rodzaju decyzje na wytwarzanie, zbieranie czy przetwarzanie odpadów (Ci są wpisywani do rejestru z urzędu na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach), ale również m.in. wprowadzających na terytorium kraju baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, produkty w opakowaniach, opony, oleje oraz preparaty smarowe czy też podmiotów wytwarzających odpady, niezobowiązane do posiadania pozwolenia zintegrowanego lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów, ale zobligowane do prowadzenia ewidencji odpadów.

Szczegółowo, o tym jakie działalności wymagają wpisu do rejestru Bazy danych o odpadach w artykule: Czy musisz zarejestrować się w BDO?

Jak złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO?

Wniosek o wpis do rejestru Bazy danych odpadowych składa się w formie elektronicznej. Po zalogowaniu się do systemu Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami na stronie www.bdo.mos.gov.pl podmiot może wypełnić wniosek i przesłać go do marszałka województwa (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania czy siedzibę podmiotu), który na tej podstawie założy indywidualne konto w systemie.

Należy również pamiętać o załącznikach do wniosku o wpis do rejestru Bazy danych o odpadach oraz o wniesieniu opłaty rejestrowej (o ile jest wymagana). W zależności od rodzaju prowadzonej działalności liczba i rodzaj załączników różni się.

Kto jest zwolniony z wpisu do rejestru Bazy danych o odpadach?

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy o odpadach wpisowi do rejestru BDO nie podlegają:

 • osoby fizyczne, a także jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami (wykorzystujące odpady na potrzeby własne zgodnie z rozporządzeniem – Dz. U. z 2016 r. poz. 93);
 • podmioty władające powierzchnią ziemi, na której stosuje się komunalne osady ściekowe do uprawy roślin;
 • podmioty, które prowadzą nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych oraz zużytych artykułów konsumpcyjnych, np. leków i opakowań po nich;
 • podmioty, które transportują wytworzone przez siebie odpady;
 • wytwórcy odpadów będący rolnikami, którzy gospodarują na powierzchni poniżej 75 ha (jeżeli nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1 ww. ustawy).

Więcej na ten temat w artykule: Rodzaje działalności niewymagające ewidencji i rejestracji w BDO.

Kiedy należy się zarejestrować w Bazie danych odpadowych?

Podmiot rozpoczynający działalność wymagającą wpisu do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zobowiązany jest złożyć wniosek o wpis do rejestru przed rozpoczęciem działalności. Z kolei gdy prowadzi działalność bez wpisu do rejestru Bazy danych odpadowych – wniosek rejestracyjny należy złożyć niezwłocznie.

Autorzy: Katarzyna Drabek, Małgorzata Piwowarska

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł