facebook piksel profilu firmy atmoterm

Rodzaje działalności niewymagające ewidencji i rejestracji w BDO

działalność niewymagająca ewidencji i rejestracji w bazie danych odpadowych

Minister Klimatu przychylił się do głosów płynących z wielu stron i złagodził obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów elektronicznie przez Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Od początku 2020 r. podmiot wytwarzający rodzaje oraz ilości odpadów określone w załączniku do rozporządzenia w sprawie rodzajów odpadów i ilości opadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, nie musi prowadzić ich ewidencji – jednocześnie nie ma obowiązku rejestracji w BDO.

Kto nie musi rejestrować się w BDO i prowadzić ewidencji

Rozporządzeniem tym zwiększono w stosunku do poprzednio obowiązującego rozporządzenia limity ilości odpadów zwolnionych z prowadzenia ewidencji, m.in. dla odpadów innych niż niebezpieczne: zużytych tonerów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii itp. Pojawiły się w nim nowe rodzaje odpadów w tym niebezpieczne oznaczone “*” (odpady z gospodarki leśnej i metalowe, opakowania z różnego rodzaju materiałów, płyty CD, DVD, dyski komputerowe, zużyte świetlówki, baterie zawierające rtęć oraz inne).

Podwyższenie limitów ilości wytwarzanych odpadów zwolniło w praktyce małe przedsiębiorstwa z konieczności rejestracji w Bazie danych odpadowych i prowadzenia ewidencji poprzez BDO. Przedsiębiorcy ci wytwarzają najczęściej odpady opakowaniowe, nieuznane za odpady komunalne.

Omawiane rozporządzenie dotyczy też przeterminowanej żywności, nieprzydatnej do spożycia, partii produktów gorszej jakości i produktów z wadami produkcyjnymi. Rejestracji w BDO nie muszą też dokonywać podmioty prowadzące działalność budowlano-remontową, wytwarzające w małych ilościach zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych itp.

Przykłady wytwarzanych rodzajów odpadów (w nawiasach kody wg katalogu odpadów) i rocznych ich ilości zwolnionych z prowadzenia ewidencji w Bazie danych odpadowych, a tym samym z obowiązku rejestru w BDO (w Mg/rok):

 • zużyte oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (13 02 08*) – do 0,02;
 • odpady opakowaniowe:
  • z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, wielomateriałowe (15 01 01, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 07) – do 0,5,
  • z drewna, metali (15 01 03, 15 01 04) – do 1,
  • z tekstyliów, niebezpieczne (15 01 09, 15 01 10*) – do 0,2,
  • ciśnieniowe niezawierające azbestu (ex 15 01 11*) – do 0,05;
 • tonery i kartridże do drukarek biurowych oraz inne urządzenia elektryczne i elektroniczne:
  • niebezpieczne (16 02 13*) – do 0,05,
  • inne niż niebezpieczne (16 02 14) – do 0,1;
 • elementy usunięte ze zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych inne niż niebezpieczne (16 02 16) – do 0,05;
 • partie produktów nieodpowiadające wymaganiom lub nieprzydatne do użytku (16 03 04, 16 03 06) – do 0,2;
 • produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia (16 03 80) – do 0,1;
 • baterie zawierające rtęć (16 06 03*) – do 0,005;
 • magnetyczne i optyczne nośniki informacji (16 80 01) – do 0,05;
 • odpady budowlane: beton, gruz betonowy i ceglany, elementy wyposażenia oraz drewno, niesegregowane, materiały zawierające gips (17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 08 02) – do 10;
 • odpady budowlane: tynki, tapety, okleiny, szkło, tworzywo sztuczne, metale (17 01 80, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 01, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07) – do 5.

Kogo jeszcze nie dotyczy obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów (karta ewidencji odpadów i karta przekazania odpadów – tzw. KPO) oraz wpisu do rejestru BDO nie dotyczy również:

 • wytwórców: odpadów komunalnych, pojazdów wycofanych z eksploatacji, odpadów wytwarzanych przez rolników mających gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha (jeżeli rolnik nie musi mieć pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego), odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z robót budowlanych prowadzonych przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami;
 • osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, wykorzystujących odpady na potrzeby własne zgodnie ze stosownym rozporządzeniem;
 • podmiotów zwolnionych z zezwolenia na zbieranie odpadów, tj. prowadzących zbieranie odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków oraz opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów) – pod warunkiem, że mają pisemną umowę z posiadaczem odpadów, mającym zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie takich odpadów.

Kogo obejmuje uproszczona ewidencja odpadów

Uproszczona ewidencja odpadów dotyczy podmiotów stosujących jedynie KPO, a są nimi:

 • wytwarzający odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie;
 • wytwarzający odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 Mg rocznie;
 • transportujący odpady – wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów;
 • władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane do uprawy płodów rolnych przeznaczonych na sprzedaż wraz z uprawami przeznaczonymi do produkcji pasz, do uprawy roślin z przeznaczeniem na kompost, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

W przypadku obowiązku prowadzenia KPO wymagany jest też rejestr w Bazie danych o odpadach. Jednak dopuszcza się niesporządzanie KPO, jeżeli jeden z posiadaczy odpadów nie jest objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów. Wówczas nie trzeba się rejestrować w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Autor: Aleksandra Banaś

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł