facebook piksel profilu firmy atmoterm

Rodzaje działalności niewymagające ewidencji oraz rejestracji w BDO

działalność niewymagająca ewidencji i rejestracji w bazie danych odpadowych

Minister Klimatu przychylił się do głosów płynących z wielu stron łagodząc obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów elektronicznie przez Bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Od początku 2020 r. podmiot wytwarzający rodzaje oraz ilości odpadów określone w załączniku do rozporządzenia w sprawie rodzajów odpadów i ilości opadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, nie musi prowadzić ich ewidencji – jednocześnie nie ma obowiązku rejestracji w BDO.

Kto nie musi rejestrować się w BDO i prowadzić ewidencji odpadów

Rozporządzeniem tym zwiększono w stosunku do poprzednio obowiązującego rozporządzenia limity ilości odpadów zwolnionych z prowadzenia ewidencji, m.in. dla odpadów innych niż niebezpieczne: zużytych tonerów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii itp. W przedmiotowym rozporządzeniu pojawiły się nowe rodzaje odpadów, w tym niebezpieczne, oznaczone “*” (odpady z gospodarki leśnej i metalowe, opakowania z różnego rodzaju materiałów, płyty CD, DVD, dyski komputerowe, zużyte świetlówki, baterie zawierające rtęć oraz inne).

Podwyższenie limitów ilości wytwarzanych odpadów zwolniło w praktyce małe przedsiębiorstwa z konieczności rejestracji oraz prowadzenia ewidencji poprzez BDO. Przedsiębiorcy ci wytwarzają najczęściej odpady opakowaniowe, nieuznane za odpady komunalne.

Powyższe rozporządzenie dotyczy także przeterminowanej żywności, nieprzydatnej do spożycia, partii produktów gorszej jakości oraz produktów z wadami produkcyjnymi. Wpisu do rejestru BDO nie muszą również dokonywać podmioty prowadzące działalność budowlano-remontową, wytwarzające w małych ilościach zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych itp.

Przykłady wytwarzanych rodzajów odpadów, a także ich rocznych ilości zwolnionych z konieczności rejestracji oraz prowadzenia ewidencji poprzez Bazę danych odpadowych:

 • zużyte oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe (13 02 08*) – do 0,02 Mg/rok;
 • odpady opakowaniowe:
  • z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, wielomateriałowe (15 01 01, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 07) – do 0,5 Mg/rok,
  • z drewna, metali (15 01 03, 15 01 04) – do 1 Mg/rok,
  • z tekstyliów, niebezpieczne (15 01 09, 15 01 10*) – do 0,2 Mg/rok,
  • ciśnieniowe niezawierające azbestu (ex 15 01 11*) – do 0,05 Mg/rok;
 • tonery i kartridże do drukarek biurowych oraz inne urządzenia elektryczne i elektroniczne:
  • niebezpieczne (16 02 13*) – do 0,05 Mg/rok,
  • inne niż niebezpieczne (16 02 14) – do 0,1 Mg/rok;
 • elementy usunięte ze zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych inne niż niebezpieczne (16 02 16) – do 0,05 Mg/rok;
 • partie produktów nieodpowiadające wymaganiom lub nieprzydatne do użytku (16 03 04, 16 03 06) – do 0,2 Mg/rok;
 • produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia (16 03 80) – do 0,1 Mg/rok;
 • baterie zawierające rtęć (16 06 03*) – do 0,005 Mg/rok;
 • magnetyczne i optyczne nośniki informacji (16 80 01) – do 0,05 Mg/rok;
 • odpady budowlane: beton, gruz betonowy i ceglany, elementy wyposażenia oraz drewno, niesegregowane, materiały zawierające gips (17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 08 02) – do 10 Mg/rok;
 • odpady budowlane: tynki, tapety, okleiny, szkło, tworzywo sztuczne, metale (17 01 80, 17 02 02, 17 02 03, 17 04 01, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07) – do 5 Mg/rok.

Kogo jeszcze nie dotyczy obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów

Dodatkowo obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów i wpisu do rejestru BDO nie dotyczy:

 • wytwórców: odpadów komunalnych, pojazdów wycofanych z eksploatacji, odpadów wytwarzanych przez rolników mających gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha (jeżeli rolnik nie musi mieć pozwolenia na wytwarzanie odpadów czy pozwolenia zintegrowanego), odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które pochodzą z robót budowlanych, prowadzonych przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami;
 • osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, niebędących przedsiębiorcami, którzy wykorzystują odpady na potrzeby własne zgodnie ze stosownym rozporządzeniem;
 • podmiotów zwolnionych z zezwolenia na zbieranie odpadów, tj. prowadzących zbieranie odpadów opakowaniowych oraz odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach oraz instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów) – pod warunkiem, że mają pisemną umowę z posiadaczem odpadów, mającym zezwolenie na zbieranie odpadów lub przetwarzanie takich odpadów.

Ponadto od 6 stycznia 2023 r. z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, prowadzenia ich ewidencji oraz wpisu do rejestru BDO zwolnione są podmioty:

 • zajmujące się wytwarzaniem, przechowywaniem, transportem czy wprowadzaniem na rynek pasz leczniczych lub produktów pośrednich,
 • które jedynie transportują czy przechowują pasze lecznicze lub produkty pośrednie wyłącznie w zaplombowanych opakowaniach bądź pojemnikach,
 • prowadzące handel detaliczny paszami leczniczymi dla zwierząt domowych,

zbierające niezużyte czy przeterminowane pasze lecznicze lub produkty pośrednie od podmiotów, które jedynie kupują, przechowują bądź transportują pasze lecznicze do stosowania wyłącznie w swoim gospodarstwie, od posiadaczy zwierząt futerkowych i domowych. Podmioty te jednak są obowiązane posiadać umowę, zawartą w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z posiadaczem odpadów posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów czy przetwarzanie ww. odpadów.

Kogo obejmuje uproszczona ewidencja odpadów

Uproszczona ewidencja odpadów dotyczy podmiotów stosujących jedynie karty przekazania odpadów (KPO), czyli:

 • wytwarzających odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie;
 • wytwarzających odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 Mg rocznie;
 • transportujących odpady – wykonujących wyłącznie usługę transportu odpadów;
 • władających powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane do uprawy płodów rolnych, przeznaczonych na sprzedaż, w tym przeznaczonych do produkcji pasz, uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

W przypadku obowiązku prowadzenia KPO wymagany jest również wpis do rejestru Bazy danych o odpadach. Jednak dopuszcza się niesporządzanie KPO, jeżeli jeden z posiadaczy odpadów nie jest objęty obowiązkiem prowadzenia ich ewidencji. Wówczas nie trzeba się rejestrować w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Autor: Aleksandra Banaś

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł