facebook pixel
Istotne wydarzenia

Uchwalono WPGO dla województwa mazowieckiego 2024

plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024

22 stycznia 2019 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą 3/19 przyjął Wojewódzki plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz załącznikami:

  • planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego;
  • programem zapobiegania powstawaniu odpadów;
  • programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego;
  • prognozą oddziaływania na środowisko planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego;
  • podsumowaniem przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W Wojewódzkim planie gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 określono najważniejsze elementy gospodarki odpadowej, w tym podział na regiony gospodarowania odpadami, instalacje zastępcze do obsługi tych regionów w przypadku awarii, a także wskazano regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych. Ponadto wskazano potrzeby inwestycyjne w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dostosowanie regulaminu UCziP do WPGO

Zgodnie z art. 4 ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy obowiązana jest dostosować regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (WPGO). Dokonać tego należy w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia WPGO.

Poprzedni artykułNastępny artykuł