facebook piksel profilu firmy atmoterm

Wpływ zmian w planie monitorowania na plan metodyki monitorowania

monitorowanie emisji gazów cieplarnianych z instalacji

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 (rozporządzenie MRR) oraz dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (dyrektywa EU ETS) prowadzący instalację objętą przez EU ETS ma obowiązek monitorowania i raportowania danych w zakresie emisji gazów cieplarnianych, a cały ten proces prowadzi się w sposób:

 • Kompletny – biorący pod uwagę każdą emisję pochodzącą z procesów technologicznych, procesów spalania, uwzględniając emisje i strumienie materiałów wsadowych, wskazanych w złączniku I do dyrektywy EU ETS, oraz emisje gazów cieplarnianych przypisanych do konkretnych działań.
 • Spójny – spójny i porównywalny na przestrzeni czasu, stosując jednakową metodykę monitorowania oraz zbiory danych.
 • Dokładny – zapewniający najwyższe osiągalne poziomy dokładności dla obliczeń i pomiarów emisji wynikających z prowadzonych działań.
 • Rzetelny – umożliwiający uzyskanie wystarczającej pewności w odniesieniu do rzetelności zgłaszanych danych, dotyczących emisji. Dane powinny być wiarygodne i wyważone. W rzetelności metodyki monitorowania należy uwzględnić racjonalność kosztów i techniczną wykonalność.
 • Stale doskonalony – wdrażając w praktyce zalecenia weryfikatora, aby udoskonalić procesy monitorowania i raportowania emisji z instalacji.

Jak zmiany planu monitorowania wpływają na plan metodyki monitorowania

Zmiany w planie monitorowania, z ang. monitoring plan, i w planie metodyki monitorowania, z ang. monitoring methodology plan (MMP), przeplatają się ze sobą oraz są od siebie zależne. Aby uzmysłowić sobie, jakie zmiany istotne pojawiają się w MMP warto przeczytać artykuł: Plan metodyki monitorowania – jak wykonać go prawidłowo?

Jeżeli raportowanie i monitorowanie w zakresie emisji gazów cieplarnianych przestaje być kompletne, spójne, dokładne, rzetelne oraz doskonalone, znika harmonia. Czy to oznacza, że dane zmiany wprowadzone w planie monitorowania wpływają na inne dokumenty? Na to pytanie odpowie poniższa analiza istotnych zmian planu monitorowania.

Zmiany mające charakter zmiany istotnej, zgodnie z rozporządzeniem MRR, to zmiany dotyczące:

 • kategorii instalacji, jeśli zmiany te wymagają zmiany metodyki monitorowania lub prowadzą do zmiany mającego zastosowanie poziomu istotności;
 • statusu instalacji jako “instalacji o niskim poziomie emisji”;
 • źródeł emisji;
 • metodyki wyznaczania wielkości emisji;
 • poziomu dokładności;
 • nowych strumieni materiałów wsadowych;
 • kategoryzacji strumieni materiałów wsadowych;
 • wartości współczynnika obliczeniowego;
 • nowych metod lub zmian w istniejących metodach dotyczących pobierania próbek, analizy lub kalibracji;
 • metodyki określania ilościowego w odniesieniu do emisji z wycieku w składowiskach CO2.

W przypadku zgłoszenia którejkolwiek z tych istotnych zmian, wymagana jest zmiana przez właściwy organ decyzji zezwalającej na emisję gazów cieplarnianych z instalacji. Przy zmianie głównych procesów w instalacji zmienia się opis, schemat oraz metodyka monitorowania w MMP. Zmiany ilości czy rodzaju materiałów wsadowych lub charakteru podinstalacji też mają wpływ na zmianę planu metodyki monitorowania. Często przy kategoryzacji strumieni czy zmianie wielkości emisji należy też zaktualizować plan monitorowania, gdyż przy tego typu zmianach niejednokrotnie zmieniają się poziomy dokładności i odwrotnie.

Zmiany w planie monitorowania mają wpływ na zmianę MMP. Należy uzmysłowić sobie, że cały proces zachodzący w instalacji jest ze sobą powiązany, powiązane ze sobą są też dokumenty. Jeżeli udoskonalamy plan monitorowania ma to swoje konsekwencje w MMP. Często bez względu na to czy następuje istotna czy nieistotna zmiana w planie monitorowania, pojawiają się jej odzwierciedlenia w MMP. Natomiast jeżeli modyfikacje związane są ze zmianą MMP, to niekoniecznie wpływają na potrzebę zmiany planu monitorowania.

schemat powiązania między planem monitorowania a planem metodyki monitorowania

Autor: Justyna Poźniak

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł