facebook pixel

Wydanie DoŚU a potencjalnie znaczące oddziaływanie na środowisko

decyzje środowiskowe dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

W celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DoŚU) należy złożyć wniosek do właściwego organu (w większości przypadków będzie to wójt/burmistrz/prezydent miasta). Do wniosku należy dołączyć odpowiednie załączniki. Pominięcie któregokolwiek z załączników traktowane jest jako brak formalny i skutkuje pisemnym wezwaniem przez urząd do jego uzupełnienia. Czas na uzupełnienie braków formalnych wynosi 7 dni. Nie zastosowanie się do określonego terminu spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania i skutkuje tym, że inwestor nie otrzymuje decyzji środowiskowej. Dopiero po uzupełnieniu braków formalnych procedura zostaje wszczęta, o czym informowane są strony postępowania. Następnie organ w trakcie analizy złożonych dokumentów może wezwać do ich uzupełnienia w zakresie merytorycznym. W wezwaniu do uzupełnienia organ wskazuje w jakim czasie należy uzupełnić informacje.

Ile trwa wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Istotny jest fakt, że organ jest obowiązany załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, w ciągu maksymalnie 2 miesięcy. Jednak do terminów nie wlicza się czasu związanego z opiniami i uzgodnieniami oraz opóźnieniami z winy strony (np. inwestora) i z przyczyn niezależnych od organu. W praktyce oznacza to, że czas na przygotowanie i wysłanie uzupełnień do organu nie jest wliczany do terminu jaki ma organ. W rezultacie DoŚU może nie zostać wydana w ciągu dwóch miesięcy. W sytuacji kiedy nie jest możliwe wydanie decyzji środowiskowej w ustawowym czasie organ informuje strony podając przyczynę zwłoki i wskazuje nowy termin na załatwienie sprawy.

Kto opiniuje wniosek o wydanie decyzji środowiskowej?

Organ występuje do regionalnego dyrektora ochrony środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, organu wydającego pozwolenie zintegrowane w przypadku przedsięwzięcia kwalifikowanego jako instalacja IPPC oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zaopiniowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Te organy również mogą wezwać do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w zakresie merytorycznym. Organy opiniujące mają 14 dni na wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ).

Kolejnym krokiem w procedurze jest stwierdzenie (w drodze tzw. postanowienia) przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czy zachodzi konieczność przeprowadzenia OOŚ. Takie postanowienie inwestor powinien otrzymać od organu w ciągu 30 dni od dnia wszczęcia postępowania.

Dalsza procedura jest uzależniona od treści postanowienia, które otrzyma inwestor. W postanowieniu organ może stwierdzić:

  • brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – co skutkuje zawiadomieniem o zakończeniu postępowania oraz wydaniem DoŚU;
  • konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – co skutkuje wydłużeniem całej procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i koniecznością sporządzenia pełnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W tym drugim przypadku organ określa zakres wymaganego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz jednocześnie zawiesza postępowanie do czasu złożenia pełnego raportu. Maksymalny czas jaki ma inwestor na złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko to 3 lata.

Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Przygotowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wiąże się z zebraniem wielu (bardziej szczegółowych niż na etapie karty informacyjnej przedsięwzięcia) danych dot. środowiska w lokalizacji inwestycji. Po zebraniu tych danych należy wykonać analizę przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz zaprezentować ją w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w formie pozwalającej organom na ich ocenę. W niektórych sytuacjach wymagane może być również prowadzenie prac terenowych związanych z inwentaryzacją gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych, które trwać mogą kilka miesięcy.

Zawieszenie postępowania trwa do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Przedłożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest zdarzeniem prawnym zobowiązującym organ do podjęcia zawieszonego postępowania bez konieczności podejmowania jakichkolwiek innych czynności przez wnioskodawcę, co oznacza, że nie ma konieczności składania wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania, choć zwykle jest to praktykowane przez inwestorów.

W przypadku, kiedy konieczne jest przeprowadzenie OOŚ procedura może się wydłużyć o kolejne miesiące, gdyż oprócz przygotowania pełnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy dokonać jego uzgodnienia z organami. Uzgodnienie takie trwa 30 dni. W ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko niezbędne są także konsultacje społeczne. Społeczeństwo również ma 30 dni aby się wypowiedzieć w sprawie planowanej inwestycji.

Szczegółowy przebieg procedury OOŚ znajduje się w artykule: Wydanie DoŚU a raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Autor: Anna Honcza

Zobacz również:

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł