Ciekawe artykuły

Wydanie DoŚU a potencjalnie znaczące oddziaływanie na środowisko

Decyzje środowiskowe dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

W celu uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (tzw. decyzji środowiskowej) należy złożyć wniosek do właściwego organu (w większości przypadków będzie to wójt/burmistrz/prezydent miasta). Do wniosku należy dołączyć odpowiednie załączniki. Pominięcie któregokolwiek z załączników traktowane jest jako brak formalny i skutkuje pisemnym wezwaniem przez urząd do jego uzupełnienia. Czas na uzupełnienie braków formalnych wynosi 7 dni. Nie zastosowanie się do określonego terminu spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania i skutkuje tym, że inwestor nie otrzymuje decyzji środowiskowej. Dopiero po uzupełnieniu braków formalnych procedura zostaje wszczęta, o czym informowane są strony postępowania. Następnie organ w trakcie analizy złożonych dokumentów może wezwać do ich uzupełnienia w zakresie merytorycznym. W wezwaniu do uzupełnienia organ wskazuje w jakim czasie należy uzupełnić informacje.

Ile trwa wydanie decyzji środowiskowej?

Istotny jest fakt, że organ jest obowiązany załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, w ciągu maksymalnie 2 miesięcy. Jednak do terminów nie wlicza się czasu związanego z opiniami i uzgodnieniami oraz opóźnieniami z winy strony (np. inwestora) i z przyczyn niezależnych od organu. W praktyce oznacza to, że czas na przygotowanie i wysłanie uzupełnień do organu nie jest wliczany do terminu jaki ma organ. W rezultacie decyzja środowiskowa może nie zostać wydana w ciągu dwóch miesięcy. W sytuacji kiedy nie jest możliwe wydanie decyzji środowiskowej w ustawowym czasie organ informuje strony podając przyczynę zwłoki i wskazuje nowy termin na załatwienie sprawy.

Kto opiniuje wniosek?

Organ występuje do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, organu wydającego pozwolenie zintegrowane w przypadku przedsięwzięcia kwalifikowanego jako instalacja IPPC oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie o zaopiniowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. Te organy również mogą wezwać do uzupełnienia Karty w zakresie merytorycznym. Organy opiniujące mają 14 dni na wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Kolejnym krokiem w procedurze jest stwierdzenie (w drodze tzw. postanowienia) przez organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej, czy zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Takie postanowienie inwestor powinien otrzymać od organu w ciągu 30 dni od dnia wszczęcia postępowania.

Dalsza procedura jest uzależniona od treści postanowienia, które otrzyma inwestor. W postanowieniu organ może stwierdzić:

  • brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – co skutkuje zawiadomieniem o zakończeniu postępowania oraz wydaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach;
  • konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – co skutkuje wydłużeniem całej procedury uzyskania decyzji środowiskowej i koniecznością sporządzenia pełnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W tym drugim przypadku organ określa zakres wymaganego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz jednocześnie zawiesza postępowanie do czasu złożenia pełnego raportu. Maksymalny czas jaki ma inwestor na złożenie raportu to 3 lata.

Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Przygotowanie raportu wiąże się z zebraniem wielu (bardziej szczegółowych niż na etapie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia) danych dot. środowiska w lokalizacji inwestycji. Po zebraniu tych danych należy wykonać analizę przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz zaprezentować ją w raporcie w formie pozwalającej organom na ich ocenę. W niektórych sytuacjach wymagane może być również prowadzenie prac terenowych związanych z inwentaryzacją gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych, które trwać mogą kilka miesięcy.

Zawieszenie postępowania trwa do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Przedłożenie raportu jest zdarzeniem prawnym zobowiązującym organ do podjęcia zawieszonego postępowania bez konieczności podejmowania jakichkolwiek innych czynności przez wnioskodawcę, co oznacza, że nie ma konieczności składania wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania, choć zwykle jest to praktykowane przez inwestorów.

W przypadku, kiedy konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko procedura może się wydłużyć o kolejne miesiące, gdyż oprócz przygotowania pełnego raportu oddziaływania należy dokonać jego uzgodnienia z organami. Uzgodnienie takie trwa 30 dni. W ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko niezbędne są także konsultacje społeczne. Społeczeństwo również ma 30 dni aby się wypowiedzieć w sprawie planowanej inwestycji.

Szczegółowy przebieg procedury oceny oddziaływania na środowisko znajduje się w artykule: Wydanie DoŚU a raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Autor: Anna Honcza

Źródło:

Zobacz również:

Loading

Poprzedni artykułNastępny artykuł

Subscribe to our newsletter

FreshMail.pl