facebook pixel

Wysokość opłat za wpis do rejestru BDO oraz kara za brak wpisu

opłata za wpis do rejestru bazy danych odpadowych

W ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) został uruchomiony 24 stycznia 2018 r. rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz podmiotów, które gospodarują odpadami. Rejestr Bazy Danych Odpadowych udostępniony jest na stronie www.bdo.mos.gov.pl. i jest pierwszym modułem BDO. Od 2020 r. udostępnione są kolejne moduły BDO: ewidencja odpadów, sprawozdawczość z zakresu produktów i odpadów oraz moduł integracyjny API BDO, dzięki któremu możliwe jest połączenie BDO z wewnętrznym systemem odpadowym. Od 2021 r. przewidziane są dalsze moduły Bazy Danych o Odpadach, za pomocą których m.in. podmioty będą sporządzać (za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO) dokumenty potwierdzające recykling albo dokumenty potwierdzające inne niż recykling procesy odzysku takich odpadów jak: opony, oleje i preparaty smarowe, opakowania, sprzęt elektryczny i elektroniczny; zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych, zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach.

Podczas wpisu do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, podmiotom nadawany jest indywidualny numer rejestrowy, który musi być umieszczany na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością (np. na fakturach, paragonach) przez podmioty podlegające opłacie rejestrowej i rocznej. Opłacie rejestrowej i rocznej oraz obowiązkowi umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach podlegają jedynie podmioty wymienione w art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach:

  • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele;
  • wprowadzający baterie lub akumulatory;
  • wprowadzający pojazdy typu M1, N1 i L2e;
  • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań;
  • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach;
  • wprowadzający na terytorium kraju opony;
  • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

Po pełnym uruchomieni Bazy Danych Odpadowych możliwa będzie skuteczniejsza kontrola rynku gospodarki odpadowej oraz wsparcie organów kontroli, które będą mogły sprawdzać zgodność prowadzonej przez podmiot działalności z zakresem zdeklarowanym w rejestrze BDO.

Ile kosztuje wpis do rejestru Bazy Danych o Odpadach?

Rejestr BDO zarządzany jest przez marszałka województwa, który dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmiotu (z urzędu rejestrowane są podmioty wymienione w art. 51 i art. 234 ust. 3 ustawy o odpadach). Obecnie wniosek składa się w formie elektronicznej i pisemnej (wg projektowanych zmian w przyszłości ma być tylko elektronicznie). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej za wpis do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami uiszcza się opłatę rejestrową w wysokości:

  • 100 zł – w przypadku mikroprzedsiębiorców;
  • 300 zł – w przypadku pozostałych przedsiębiorców.

Opłatę rejestrową wnosi się jednorazowo podczas wpisu do rejestru Bazy Danych Odpadowych. W następnych latach opłatę roczną za dany rok wnosi się do końca lutego każdego roku. Stawki opłaty rocznej odpowiadają stawkom opłaty rejestrowej. Wyjątkiem są przedsiębiorcy, którzy uczestniczą w systemie ekozarządzania i audytu EMAS – nie wnoszą oni opłaty rejestrowej, a ci już wpisani do Bazy Danych o Odpadach nie wnoszą opłaty rocznej w roku, w którym uzyskali wpis do EMAS.

Jakie są kary za brak wpisu do rejestru Bazy Danych Odpadowych?

Obowiązek rejestracji podmiotów upłynął 24 lipca 2018 r. Część przedsiębiorców, którzy nie dokonali rejestracji wraz z upływem tego terminu utraciła prawo do prowadzenia legalnej działalności gospodarczej wymienionej w art. 57 ust. 1 ustawy o opadach. Podmioty te pomimo upływu terminu w dalszym ciągu mogą składać wnioski.

Za niewykonanie obowiązku ustawowego (wpisu do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) grożą wysokie administracyjne kary pieniężne. Prowadzenie działalności bez wpisu do rejestru Bazy Danych o Odpadach zagrożone jest karą od 1000 zł nawet do 1 mln zł. Powyższe kary grożą również za nieumieszczanie indywidualnego numeru rejestrowego na dokumentach, które sporządzane są w związku z prowadzoną działalnością.

Autor: Małgorzata Piwowarska

Zobacz również:

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł