facebook pixel

Wytyczne do prowadzenia badań morfologicznych odpadów komunalnych

odpady komunalne które są badane morfologicznie

Z dumą chwalimy się pracą wykonaną dla Ministerstwa Środowiska dotyczącą nowych wytycznych do badań morfologii odpadów komunalnych, przygotowanych przez zespół pracowników Atmoterm SA pod kierownictwem Joanny Leoniewskiej-Gogoli i Jacka Pietrzyka.

Cel opracowania wytycznych badań morfologicznych odpadów komunalnych

Z uwagi na fakt, że po 2006 r. nie przeprowadzano całościowych badań składu morfologicznego odpadów komunalnych, a w 2015 r. zrealizowano jedynie badania sezonowe (przeprowadzone zimą) zmieszanych odpadów komunalnych przyjmowanych do wybranych regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, pojawiła się konieczność opracowania nowych wytycznych. Są one skierowane do organów administracji publicznej, w szczególności do gmin, i uwzględniają aktualne przepisy prawne związane z gospodarką odpadową. Celem zaproponowanych wskazówek jest usystematyzowanie zakresu i metod badania składu morfologicznego oraz właściwości chemicznych i fizycznych odpadów komunalnych, wytwarzanych w gminie.

Wytyczne prezentują przegląd prawa polskiego i unijnego z zakresu wymagań dotyczących prowadzenia badań morfologicznych odpadów komunalnych oraz zestawienie i opis metod badań morfologicznych wykonywanych w Polsce oraz Unii Europejskiej (UE).

Metody badania składu morfologicznego odpadów komunalnych

Wśród metod badania składu morfologicznego odpadów komunalnych, autorzy rekomendują badanie:

  • składu morfologicznego frakcji >10 mm, na podstawie PN-Z-15006:1993, dla odpadów niesegregowanych i selektywnie zbieranych (papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło) – badanie podstawowe;
  • składu morfologicznego odpadów zmieszanych oraz selektywnie zebranych (papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło), właściwości fizyczne i chemiczne wybranych fakcji – badanie rozszerzone;
  • zakresu badania rozszerzonego, monitoringu jakości i ilości wszystkich odpadów selektywnie zbieranych – badanie całkowitego strumienia odpadów;
  • składu morfologicznego oraz właściwości fizykochemicznych, na podstawie uzysków z instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania dla niesegregowanych i selektywnie zebranych odpadów – badanie w warunkach technologicznych.

Szacunkowe koszty badań morfologicznych odpadów komunalnych

Metody badań morfologicznych wykonywanych w Polsce oraz w UE pokazują, że ilość działań koniecznych do wyciągnięcia wniosków nt. składu morfologicznego odpadów na badanym obszarze zależy od gęstości i rodzaju zabudowy, rodzaju ogrzewania oraz innych czynników decydujących o doborze sposobu badań morfologicznych. Dla oszacowania kosztów wykonania badań morfologicznych należy określić cel przeprowadzania badań. Duży wpływ na ostateczną cenę badania będzie miała odległość od miejsca pobierania próbek do miejsca przeprowadzania analiz oraz liczba próbek.

Metody weryfikacji wyników badań morfologicznych odpadów komunalnych

Przykładowe metody weryfikacji wyników badań morfologicznych to:

  • porównywanie obrazów – materiał fotograficzny odpadów od miejsca wytwarzania/zbierania, przez miejsce i sposób pobierania prób, po obraz każdej wydzielonej frakcji;
  • własne obliczenia – raporty wagowe (wyniki pomiarów przed obróbką statystyczną) zawierające informacje o masie poszczególnych próbek oraz wydzielanych frakcji;
  • porównanie z wcześniej wykonywanymi badaniami – np. wykonywane co kwartał raporty cząstkowe przedstawiające opracowane wyniki badań.

Źródło: Wytyczne dla jednostek samorządu terytorialnego, dotyczące realizacji badań w zakresie analizy składu morfologicznego odpadów, właściwości fizycznych i chemicznych odpadów oraz weryfikacji wyników badań.

Przeczytaj także: Klasyfikacja odpadów – wytyczne techniczne.

Poprzedni artykułNastępny artykuł