facebook pixel
Ciekawe artykuły

Zbieranie lub przetwarzanie odpadów a zabezpieczenie roszczeń

Banknoty o nominale 100 zł

Konieczność ustanowienia zabezpieczenia roszczeń dla odpadów magazynowanych w ramach zbierania lub przetwarzania odpadów to kolejna zmiana w przepisach dotyczących odpadów, która weszła w życie w 5 września 2018 r. Zmiana ta ma na celu zapewnienie funduszy na zagospodarowanie odpadów pozostawionych po działalności związanej ze zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów, gdy np. podmiot prowadzący tą działalność przestał istnieć, a odpady pozostały.

Zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1592) wprowadziła szereg zmian w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.) – dalej UO2, m.in. w zakresie danych, jakie należy uwzględnić we wniosku o uzyskanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Aktualnie we wniosku należy podać proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń. Zgodnie z art. 48a ust. 4 UO2 zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej.

Wysokość samego zabezpieczenia oblicza się jako iloczyn największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części albo miejscu magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów obiektu budowlanego lub jego części albo innego miejsca magazynowania odpadów, oraz stawki zabezpieczenia roszczeń (art. 48a ust. 3 UO2). Stawki zabezpieczenia roszczeń powinny zostać określone w drodze rozporządzenia przez Ministra Środowiska zgodnie z art. 48a ust. 22 UO2.

Projekt rozporządzenia ws. wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń

Aktualny projekt rozporządzenia w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (z dnia 15 stycznia 2019 r.) został przekazany do rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

W projekcie przedstawiono stawki za 1 tonę magazynowanych odpadów dla poszczególnych kategorii odpadów, i tak np. dla:

 • odpadów niebezpiecznych (z pewnymi wyjątkami) – wysokość stawki wskazana w projekcie to 1500 zł;
 • odpadów palnych magazynowanych selektywnie w postaci papieru, tektury, tekstyliów, tworzyw sztucznych (w tym folia, opony i inne odpady z gumy), opakowań wielomateriałowych – wysokość stawki wskazana w projekcie to 400 zł;
 • olejów odpadowych będących odpadami niebezpiecznymi – wysokość stawki wskazana w projekcie to 300 zł;
 • odpadów z procesów termicznych, odpadów ze spalarni odpadów, odpadów wydobywczych – wysokość stawki wskazana w projekcie to 30 zł.

W załączniku do projektu rozporządzenia został przedstawiony wzór na obliczenie wysokości stawki w przypadku jednoczesnego magazynowania odpadów należących do różnych kategorii odpadów.

Kogo dotyczy zmiana dotycząca zabezpieczenia roszczeń?

Ustanowienie zabezpieczenia roszczeń dotyczy posiadacza odpadów magazynującego odpady w ramach zbierania lub przetwarzania odpadów, gdy na taką działalność wymagana jest któraś z poniższych decyzji:

 • zezwolenie na zbieranie odpadów;
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów;
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
 • pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Zgodnie z art. 10 oraz 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw posiadający przynajmniej jedną z ww. decyzji obowiązani są do dnia 05.09.2019 r. (tj. w terminie roku od dnia wejścia w życie ww. ustawy) do złożenia wniosku o zmianę decyzji, m.in. w zakresie formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń. Natomiast w przypadku wniosków o wydanie nowych decyzji należy od razu podać proponowana formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń.

Autor: Joanna Gierdal

Źródło:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Przeczytaj także: Pozwolenia zintegrowane i odpadowe a zmiana ustawy o odpadach.

Poprzedni artykułNastępny artykuł