facebook piksel profilu firmy atmoterm

Nowe Prawo wodne – jak, kiedy i za co będziesz płacił?

usługi wodne ujęte w prawie wodnym

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566, 2180) wprowadziła wiele zmian w gospodarce wodno-ściekowej Polski, w tym w opłatach środowiskowych. Zmiany te weszły w życie 1 stycznia 2018 r.

Zmiany dla przedsiębiorców wprowadzone nowym Prawem wodnym

Co to oznacza dla przedsiębiorców i innych podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie naliczania opłat za pobór wód i odprowadzanie ścieków? Odpowiedź nie będzie jednoznaczna, gdyż nadal jest wiele niewiadomych w tym temacie. Wiadome jest, że będzie to rewolucja i że przedsiębiorcy mogą czuć się zagubieni.

Rodzaj i formuła opłat za usługi wodne

Nie będzie już opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie poboru wód i odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. W zamian będą opłaty za usługi wodne o szerszym zakresie niż do tej pory, co związane jest m.in. ze zlikwidowaniem zwolnień z opłat niektórych rodzajów poboru wody i odprowadzania ścieków, jak np. pobór wód na potrzeby energetyki wodnej czy na potrzeby nawadniania ogródków działkowych.

Zmieniła się także formuła opłat, które składać się będą (z pewnymi wyjątkami) z opłaty stałej, określonej na podstawie wartości w pozwoleniach wodnoprawnych lub pozwoleniach zintegrowanych oraz z opłaty zmiennej, obliczonej na podstawie rzeczywistego poboru wód lub odprowadzania ścieków. Można to porównać do opłaty “abonamentowej” oraz do opłaty za rzeczywiste zużycie medium.

Opłaty podwyższone od 2018 r. są oddzielnym rodzajem opłat wnoszonym niezależnie od opłaty zmiennej. Tak jak dotychczas, będą one naliczane w przypadku braku wymaganego pozwolenia, ale również w przypadku przekroczeń warunków określonych w pozwoleniu, które do tej pory podlegały wyłącznie karom.

Sposób określania wysokości opłat za usługi wodne

Podmioty nie będą już same naliczać opłat wynikających z Prawa wodnego. Obowiązek ten przejmie utworzona z dniem 1 stycznia 2018 r. nowa osobowość prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP), powołana do zarządzania gospodarką wodną w kraju. Sposób pozyskiwania danych niezbędnych do naliczenia tych opłat za usługi wodne nie jest jednak dostatecznie jasno określony. Mowa jest o odczycie przyrządów pomiarowych przez pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, także i w formie zdalnej, lecz to może nastąpić dopiero po zainstalowaniu takich liczników, a na ich instalację PGW WP mają czas do końca 2020 r.

Jak zatem będą naliczane opłaty za usługi wodne do tego czasu? Czy pracownicy PGW WP założą kalosze, by przemierzać niejednokrotnie trudno dostępne tereny, na których znajdują się miejsca poboru wody, żeby sprawdzić, jaka ilość wody została pobrana? A w jaki sposób dowiedzą się, jakie i ile zanieczyszczeń zostało odprowadzonych do środowiska wraz ze ściekami?

Nie ma jednoznacznych przepisów w tym zakresie. Wiadomo natomiast, że w okresie przejściowym, czyli do końca 2020 r., wysokość opłat za usługi wodne będzie ustalana wg art. 552 ust. 2 ustawy – Prawo wodne na podstawie:

  • danych określonych w pozwoleniu wodnoprawnym lub zintegrowanym (zapewne dotyczy to opłat stałych);
  • pomiarów dokonywanych przez organy administracji w ramach kontroli gospodarowania wodami lub ustaleń z przeglądów pozwoleń wodnoprawnych i zintegrowanych.

Nie ma niestety mowy o konkretnych zasadach, kto i jak będzie to robił.

Powiadamianie o wysokości opłat za usługi wodne

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie po ustaleniu wysokości opłat za usługi wodne będą przekazywać je podmiotom w formie informacji wraz ze sposobem wyliczenia opłaty. W przypadku opłaty stałej będzie to informacja roczna, natomiast w przypadku opłaty zmiennej będzie to informacja uwzględniająca kwartalny okres rozliczeniowy.

Na dostarczoną informację przysługuje prawo do reklamacji, lecz złożenie jej nie wstrzymuje obowiązku dokonania uiszczenia opłaty za usługi wodne. Jeżeli PGW WP uznają reklamacje, podmiot otrzymuje ponownie informacje o wysokości naliczonej opłaty za usługi wodne. W jednym okresie rozliczeniowym przysługuje prawo wyłącznie do jednej reklamacji.

Jeżeli podmiot nie uiści w terminie opłaty za usługi wodne, PGW WP wydają decyzję z obowiązkiem uiszczenia opłaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Przysługuje prawo do zaskarżenia decyzji, co jednak nie wstrzymuje jej wykonania.

Terminy płatności opłat za usługi wodne

Opłata stała naliczana będzie wprawdzie rocznie, lecz uiszczać ją należy kwartalnie, do końca miesiąca po każdym kwartale. Natomiast opłaty zmiennej oraz opłaty podwyższonej należy dokonać w przeciągu 14 dni od otrzymania informacji o wysokości i sposobie naliczenia opłaty.

Wysokość opłat za usługi wodne

Same stawki jednostkowe pozostały na tym samym poziomie bądź wzrosły nieznacznie w stosunku do poprzedniego roku, zmieniła się jednak klasyfikacja rodzajów poboru, co ostatecznie może skutkować zwiększeniem opłat za usługi wodne w konkretnym przypadku. Poza tym likwidacja zwolnień oraz wprowadzenie opłaty stałej i zmiennej spowoduje zwiększenie kwot, jakie podmioty będą musiały uiścić za usługi wodne.

Jak naliczyć opłaty za usługi wodne w roku 2018?

Pewne jest to, że do końca marca 2018 r. należy uiścić opłaty za pobór wód i odprowadzanie ścieków za rok 2017. Dzieje się to jeszcze w oparciu o dotychczasowe przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.), zatem podmioty naliczają opłatę samodzielnie na podstawie zgromadzonych przez siebie danych, np.: wielkości poboru wody, ilości i jakości odprowadzonych ścieków, a następnie bez żadnego wezwania przekazują opłatę na konto właściwego urzędu marszałkowskiego.

W tym czasie podmioty powinny również otrzymać informacje nt. wysokości opłaty stałej, aby zgodnie z prawem do końca kwietnia 2018 r. mogły uiścić, pierwszą ratę kwartalną. Nie ma jednak w przepisach informacji nt. terminu, w którym PGW WP mają przekazywać informację o wysokości opłat za usługi wodne. Trudno zatem przewidzieć czy faktycznie zadzieje się to na czas, zarówno w przypadku opłaty stałej, jak i zmiennej.

Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać.

Autor: Grażyna Orzechowska

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł