facebook piksel profilu firmy atmoterm

Nowe wymagania dla wniosków odpadowych

przedsiębiorstwo wymagające wydania zezwolenia odpadowego

Podmiot składający wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów musi dostosować się do zmienionych przepisów ustawy o odpadach. Do wniosku o wydanie decyzji w zakresie gospodarki odpadowej, w przypadku zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (zakłady o zwiększonym czy dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej), nie trzeba już załączać operatu przeciwpożarowego dla zbieranych, przetwarzanych lub wytwarzanych odpadów palnych.

Dodatkowe informacje w zezwoleniach na przetwarzanie odpadów

Od września 2019 r. wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla instalacji do termicznego przekształcania odpadów powinien dodatkowo zawierać informacje o:

 • godzinowej mocy przerobowej instalacji;
 • środkach zaradczych, które zagwarantują odzysk ciepła wytworzonego w trakcie termicznego przekształcania odpadów, przez produkcję ciepła, wytwarzanie pary technologicznej czy energii elektrycznej;
 • sposobach zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości wytwarzanych odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 • dalszym sposobie gospodarowania odpadami uwzględniającym zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów.

Oprócz oświadczeń dotyczących decyzji o cofnięciu zezwoleń, do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie czy przetwarzanie odpadów należy dołączyć:

 • oświadczenia o niekaralności lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących za wykroczenia (chodzi o prawomocne wyroki sądu wydane po 4 września 2018 r.);
 • oświadczenia dotyczące administracyjnych kar pieniężnych (chodzi o administracyjne kary pieniężne, nałożone decyzją ostateczną, wydaną po 4 września 2018 r., które były nałożone trzykrotnie, w łącznej kwocie powyżej 150 tys. zł).

Powody uchylenia decyzji o odmowie wydania zezwoleń odpadowych

Organ (czyli odpowiednio marszałek województwa, starosta, prezydent miasta na prawach powiatu, regionalna dyrekcja ochrony środowiska), który wydał w okresie od 5 września 2018 r. do 5 września 2019 r. decyzję o odmowie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów czy zezwolenia na przetwarzanie odpadów, uchyla ją na wniosek posiadacza odpadów z dwóch powodów.

Pierwszym z nich może być nałożenie przed dniem 5 września 2018 r. administracyjnej kary pieniężnej za:

 • zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, przez ich rozcieńczanie lub mieszanie ze sobą bądź z innymi odpadami, substancjami czy materiałami;
 • mieszanie różnych rodzajów odpadów niebezpiecznych, mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne lub mieszanie odpadów niebezpiecznych z substancjami, materiałami czy przedmiotami, w tym rozcieńczanie substancji;
 • zbieranie odpadów wbrew zakazom;
 • nieutrzymywanie, wbrew przepisom, zabezpieczenia roszczeń lub niezłożenie wniosku o zmianę formy czy wysokości zabezpieczenia roszczeń;
 • prowadzenie działalności bez wymaganego wniosku o wpis do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO);
 • nieumieszczanie numeru rejestrowego Bazy danych odpadowych na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością podlegającą opłacie rejestrowej i rocznej;
 • dokonanie, wbrew zakazowi, zrzutu olejów odpadowych do wód, gleby lub ziemi;
 • rozcieńczanie czy sporządzanie mieszanin odpadów ze sobą, z innymi substancjami lub przedmiotami;
 • wydobywanie odpadów niezgodnie z przepisami.

Drugim powodem może być prawomocne ukaranie przed dniem 5 września 2018 r. za:

 • zlecanie przez posiadacza odpadów, wbrew przepisom, gospodarowania odpadami podmiotom nieposiadającym wymaganych decyzji czy wymaganego wpisu do rejestru BDO;
 • poddawanie odzyskowi odpadów medycznych i weterynaryjnych, których odzysk jest niedopuszczalny albo unieszkodliwianie odpadów medycznych lub weterynaryjnych niezgodnie z przepisami;
 • unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych czy zakaźnych odpadów weterynaryjnych przez ich współspalanie;
 • niewydanie, nieprzekazanie lub nieprzechowywanie dokumentu potwierdzającego termiczne unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych czy zakaźnych odpadów weterynaryjnych w spalarniach odpadów niebezpiecznych;
 • brak odmowy przyjęcia na składowisko odpadów do składowania, w przypadkach określonych ustawą;
 • termiczne przekształcanie odpadów poza spalarnią lub współspalarnią odpadów, poza przypadkami dopuszczonymi ustawą.

Wytwórca odpadów może w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów uwzględnić zezwolenie na zbieranie czy przetwarzanie odpadów. Musi jednak uwzględnić we wniosku o wydanie pozwolenia odpadowego wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów i dołączyć wymagane załączniki. Przepis ten stosuje się również do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, określającego wymagania dla zbierania czy przetwarzania odpadów.

Autor: Aleksandra Banaś

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł