facebook piksel profilu firmy atmoterm

Nowe wymagania dla wniosków odpadowych

przedsiębiorstwo wymagające wydania zezwolenia odpadowego

Podmiot składający wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów musi dostosować się do zmienionych przepisów ustawy o odpadach. Do wniosku o wydanie decyzji w zakresie gospodarki odpadowej nie trzeba już załączać operatu przeciwpożarowego dla zbieranych, przetwarzanych lub wytwarzanych odpadów palnych w przypadku zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (zakłady o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej).

Dodatkowe informacje w zezwoleniach na przetwarzanie odpadów

Od września 2019 r. wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla instalacji do termicznego przekształcania odpadów powinien dodatkowo zawierać informacje, takie jak:

 • godzinowa moc przerobowa instalacji;
 • środki zaradcze, które zagwarantują odzysk ciepła wytworzonego w trakcie termicznego przekształcania odpadów, w możliwy sposób przez produkcję ciepła, wytwarzanie pary technologicznej lub energii elektrycznej;
 • sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości wytwarzanych odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 • dalszy sposób gospodarowania odpadami uwzględniający zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów oprócz oświadczeń dotyczących decyzji o cofnięciu zezwoleń trzeba dołączyć:

 • oświadczenia o niekaralności lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących za wykroczenia (chodzi o prawomocne wyroki sądu wydane po 4 września 2018 r.);
 • oświadczenia dotyczące administracyjnych kar pieniężnych (chodzi o administracyjne kary pieniężne nałożone decyzją ostateczną wydaną po 4 września 2018 r., które były nałożone trzykrotnie w łącznej kwocie powyżej 150 tys. zł).

Powody uchylenia decyzji o odmowie wydania zezwoleń odpadowych

Organ (czyli odpowiednio marszałek województwa, starosta, prezydent miasta na prawach powiatu, regionalna dyrekcja ochrony środowiska), który wydał w okresie od 5 września 2018 r. do 5 września 2019 r. decyzję o odmowie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, uchyla ją na wniosek posiadacza odpadów z dwóch powodów.

Pierwszym z nich może być nałożenie przed dniem 5 września 2018 r. administracyjnej kary pieniężnej za:

 • zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, przez ich rozcieńczanie lub mieszanie ze sobą czy z innymi odpadami, substancjami lub materiałami;
 • mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne lub mieszanie odpadów niebezpiecznych z substancjami, materiałami czy przedmiotami, w tym rozcieńczanie substancji;
 • zbieranie odpadów wbrew zakazom;
 • nieutrzymywanie zabezpieczenia roszczeń wbrew przepisom lub niezłożenie wniosku o zmianę formy czy wysokości zabezpieczenia roszczeń;
 • prowadzenie działalności bez wymaganego wniosku o wpis do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO);
 • nieumieszczanie numeru rejestrowego BDO na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością podlegającą opłacie rejestrowej i rocznej;
 • dokonanie wbrew zakazowi zrzutu olejów odpadowych do wód, gleby lub ziemi;
 • rozcieńczanie lub sporządzanie mieszanin odpadów ze sobą, z innymi substancjami lub przedmiotami;
 • wydobywanie odpadów, niezgodnie z przepisami.

Drugim powodem może być prawomocne ukaranie przed dniem 5 września 2018 r. za wykroczenia, takie jak:

 • zlecanie przez posiadacza odpadów gospodarowania odpadami podmiotom nieposiadającym wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru Bazy danych odpadowych – wbrew przepisom;
 • poddawanie odzyskowi odpadów medycznych i weterynaryjnych, których odzysk jest niedopuszczalny albo unieszkodliwianie odpadów medycznych lub weterynaryjnych niezgodnie z przepisami;
 • unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych przez ich współspalanie;
 • niewydawanie, nieprzekazanie lub nieprzechowywanie dokumentu potwierdzającego termiczne unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych czy zakaźnych odpadów weterynaryjnych w spalarniach odpadów niebezpiecznych;
 • brak odmowy przyjęcia na składowisko odpadów do składowania w przypadkach określonych ustawą;
 • termiczne przekształcanie odpadów poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów poza przypadkami dopuszczonymi ustawą.

Wytwórca odpadów może w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów uwzględnić zezwolenie na zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów. Musi jednak uwzględnić we wniosku o wydanie pozwolenia odpadowego odpowiednio wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów i dołączyć wymagane załączniki. Przepis ten stosuje się również do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego określającego wymagania dla zbierania lub przetwarzania odpadów.

Autor: Aleksandra Banaś

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł