facebook piksel profilu firmy atmoterm

Prawo wodne – czy znikną trudności w uzyskaniu decyzji środowiskowej?

przedsięwzięcie z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach

Od stycznia 2018 r. w Polsce obowiązuje nowe Prawo wodne. Zmiana jest ogromna, a przepisy nowej ustawy wciąż generują wątpliwości interpretacyjne. W rezultacie tracą inwestorzy, którzy muszą czekać na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DoŚU).

W czym jest problem z nowym Prawem wodnym?

Dotychczas dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko wymagana była odpowiednio opinia bądź uzgodnienie regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego inspektora sanitarnego (a w niektórych przypadkach dyrektora urzędu morskiego) oraz opinia organu wydającego pozwolenie zintegrowane (dla przedsięwzięcia kwalifikowanego jako instalacja IPPC). Od 2018 r. należy dodatkowo uzyskać opinię bądź uzgodnienie nowego organu właściwego w sprawach ocen wodnoprawnych, czyli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP). Sytuacja ta powoduje znaczne utrudnienia wydłużające cały proces uzyskania decyzji środowiskowej.

Inwestor musi czekać, nawet jeśli złożył wniosek przed wejściem w życie nowej ustawy – Prawo wodne, ponieważ zgodnie z przepisami przejściowymi w sprawach niezakończonych przed 01.01.2018 r. dokumenty muszą być odsyłane do organów właściwych w sprawach ocen wodnoprawnych celem uzupełniania ich stanowisk względem planowanych inwestycji. Problem stanowić może również określenie właściwości organów, gdyż uzgodnienia oraz opinie wydawane są zarówno przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, jak i dyrektorów zarządów zlewni PGW WP, w zależności od tego, z jaką inwestycją mamy do czynienia oraz jaka jest obecnie prowadzona w zakładzie działalność.

Traci na tym inwestor, który bez decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie może np. uzyskać pozwolenia na budowę i ruszyć z inwestycją.

Jest nadzieja, że procedury dotyczące DoŚU przyspieszą

Inwestor może na wczesnym etapie wnioskować do organu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie oceny wodnoprawnej, ale tylko dla planowanej inwestycji wymienionej w rozporządzeniu. Skróci mu to czas na uzyskanie dalszych zgód administracyjnych związanych z badaniem wpływu planowanej inwestycji na środowisko. Wpływ na osiągnięcie celów środowiskowych, określonych w planie gospodarowania wodami, będzie mógł być zbadany w postępowaniu o wydanie oceny wodnoprawnej jeszcze przed oceną oddziaływania na środowisko. Trzeba jednak pamiętać, że ocena wodnoprawna wygasa z dniem wejścia w życie przepisów aktualizujących plan gospodarowania wodami.

27.01.2023 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, zgodnie z którymi m.in. wniosek o wydanie DoŚU lub oceny wodnoprawnej składać można nie tylko w postaci papierowej, ale w formie dokumentu elektronicznego, wg wzorów udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej odpowiednio na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz PGW WP.

Autor: Monika Patoła

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł