Klimat w raportach niefinansowych

pozafinansowy raport środowiskowy przedstawiany przez spółkę

W Polsce od 2017 r. część spółek jest zobowiązana do przedstawiania informacji pozafinansowych, dotyczących ich wpływu na otoczenie. Obowiązek ten wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (Dz. Urz. UE L 330 z 15 listopada 2014, str. 1, z późn. zm.), która została wprowadzona do prawa polskiego za sprawą ogłoszonej w Dz. U. z 2017 r. poz. 61 nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Informacje pozafinansowe zyskują na znaczeniu

Jak oceniają eksperci, obecny sposób przedstawiania informacji niefinansowych przez zobowiązane do tego podmioty jest mało precyzyjny i nie daje w pełni możliwości dokonania oceny lub porównania ujawnianych informacji. Wynika to z faktu, iż dyrektywa 2014/95/UE nie wprowadziła sztywnych ram raportowania. Jednak znaczenie przedstawianych przez spółki w ostatnim czasie informacji pozafinansowych znacznie wzrasta, m.in. za sprawą zmian prawnych związanych z wejściem w życie obowiązującego wprost rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9 grudnia 2019 r., str. 1, z późn. zm.) czy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22 czerwca 2020 r., str. 13).

Dlatego Komisja Europejska podjęła działania mające na celu rewizję dyrektywy 2014/95/UE. Między 20 lutym a 11 czerwca 2020 r. przeprowadzone zostały w tej sprawie publiczne konsultacje. Dokument konsultacyjny obejmował 45 pytań, w takich obszarach jak:

  • jakość i zakres informacji niefinansowych;
  • standaryzacja;
  • zastosowanie zasad istotności;
  • poświadczenie wiarygodności;
  • cyfryzacja;
  • struktura i lokalizacja informacji;
  • zakres podmiotowy (kto powinien ujawniać informacje pozafinansowe);
  • uproszczenie i zmniejszenie obciążeń administracyjnych.

Jaki jest cel rewizji dyrektywy 2014/95/UE?

Celem rewizji dyrektywy 2014/95/UE jest m.in. rozszerzenie zakresu informacji niefinansowych, w tym uwzględnienie ryzyk związanych ze zmianą klimatu oraz poprawa jakości raportów kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. Działania te mają zwiększyć porównywalność informacji pozafinansowych i ułatwić ocenę np. w kontekście kryteriów unijnej taksonomii.

Przewiduje się, że zmiana dyrektywy 2014/95/UE nastąpi w najbliższym terminie i wpłynie na znacznie większą liczbę spółek, niż miało to miejsce dotychczas. Wynika to z prawdopodobnego rozszerzenia listy podmiotów zobligowanych do ujawniania informacji niefinansowych.

Autor: Bartosz Ochocki

Poprzedni artykułNastępny artykuł