Z usług i produktów Atmoterm SA korzystają wszystkie urzędy marszałkowskie, setki urzędów miast i gmin oraz administracja centralna w Polsce oraz w innych krajach. Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą Atmoterm SA skierowaną do Administracji.

Ekostrateg (www.ekostrateg.com) to zintegrowana platforma branżowa z ochrony środowiska, skupiająca znane i sprawdzone oprogramowanie oraz usługi oferowane przez partnerów platformy.

Environmental DataBase (EDB) to zintegrowana platforma z ochrony środowiska, integrująca narzędzia służące do zarządzania środowiskiem w administracji oraz u klientów biznesowych.

Atmoterm SA: Powietrze

Powietrze

Analiza wymagana ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, związana z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki elektryczne.

Baza Danych o Środowisku – Program Ochrony Powietrza (BDoŚ – POP) to system wspomagający sprawne opracowanie przez urząd gminy lub urząd marszałkowski sprawozdania z realizacji zadań zawartych w programach ochrony powietrza.

Ekspertyza antysmogowa to usługa konsultingowa polegająca na przygotowaniu uzasadnienia dla marszałka województwa do uchwały antysmogowej, dotyczącego wprowadzenia odpowiednich ograniczeń w zakresie uciążliwej emisji powodującej smog w obszarach szczególnie na nią narażonych.

Inwentaryzacja Źródeł Niskiej Emisji jest usługą konsultingową, w efekcie której powstaje baza danych źródeł ogrzewania (baza źródeł niskiej emisji), która cechuje się dużą wiarygodnością oraz wysoką rozdzielczością danych.

Lokalne Uzupełniające Modelowanie Atmosfery – moduł Modelowanie (LUMA – Modelowanie) to e-usługa, oparta o modelowanie aktualnej jakości powietrza, walidowane oraz kalibrowane wynikami Państwowego Monitoringu Środowiska oraz dodatkowo kalibrowane wskazaniami inteligentnej sieci sensorów.

Lokalne Uzupełniające Modelowanie Atmosfery – moduł Prognozowanie (LUMA – Prognozowanie) to e-usługa, oparta o modelowanie prognozowanej jakości powietrza, walidowane wynikami Państwowego Monitoringu Środowiska oraz dodatkowo kalibrowane wskazaniami inteligentnej sieci sensorów.

Low Emission Zone (LEZ) to usługa konsultingowa polegająca na określeniu, poprzez symulację, efektu środowiskowego możliwego do osiągnięcia w wyniku wprowadzenia rozwiązania LEZ – strefy ograniczonej emisji z transportu w aglomeracjach i miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.

Miejska Baza Emisji (MBE) to system wspomagający zarządzanie danymi o emisjach ze źródeł zlokalizowanych na terenie miasta/gminy.

Plan działań krótkoterminowych usługa konsultingowa polegająca na przygotowaniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawierająca m.in. aktualną ocenę jakości powietrza oraz listę krótkoterminowych działań naprawczych.

Program Ochrony Powietrza to usługa konsultingowa, polegająca na opracowaniu dokumentu Programu ochrony powietrza, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawierającego m.in. aktualną ocenę jakości powietrza oraz listę działań naprawczych.

Program ograniczenia niskiej emisji – usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu strategii ograniczenia niskiej emisji w mieście/gminie.

Przewietrzanie w miastach to usługa konsultingowa polegająca na określeniu warunków optymalnego przewietrzania miasta dla potrzeb planowania przestrzennego i zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza jego mieszkańcom.

Roczna ocena jakości powietrza w Polsce to usługa konsultingowa przygotowania krajowego raportu diagnozującego jakość powietrza w Polsce.

Roczna ocena jakości powietrza w województwie to usługa konsultingowa przygotowania wojewódzkiego raportu diagnozującego jakość powietrza w Polsce.

Strategia rozwoju elektromobilności to narzędzie wspierające działania jednostek samorządu terytorialnego dotyczące realizacji swojej polityki elektromobilności.

Zarządzanie Danymi z Inwentaryzacji (ZDI) to system wspomagający przeprowadzenie inwentaryzacji oraz usprawniający obsługę powstałej w jej wyniku bazy systemów grzewczych, czyli tzw. bazy źródeł niskiej emisji.

Zarządzanie Wymianą Kotłów (ZWK) system usprawniający proces przyjmowania i rozliczania wniosków dotyczących wymiany źródeł ogrzewania na nowe, bardziej ekologiczne.

Atmoterm SA: Odpady

Odpady

Analizy i Alerty to aplikacja wspierająca efektywne zarządzanie systemem gospodarki odpadami poprzez bieżącą prezentację i weryfikację krzyżową danych, umożliwiającą skuteczny monitoring i identyfikowanie nieprawidłowości w celu podjęcia działań prewencyjnych oraz naprawczych.

Baza Danych o Środowisku – Gospodarka Odpadami Komunalnymi (BDoŚ – GOK) to system, który służy do gromadzenia, przetwarzania i analiz danych dotyczących odpadów komunalnych. System przeznaczony jest do sporządzania oraz weryfikacji sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przez zobligowane do tego jednostki.

Baza Danych o Środowisku – Pojazdy wycofane z eksploatacji (BDoŚ – Pojazdy wycofane) aplikacja online zawierająca formularze do sporządzania i przekazywania rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji. Aplikacja pozwala wypełnić i wydrukować sprawozdanie przez Podmioty, pobrać wypełnione formularze automatycznie przez urząd marszałkowski oraz później zasilić bazę WSO oraz wyeksportować dane do systemu opłatowego SOZAT.

Baza Danych o Środowisku – Zestawienie zbiorcze (BDoŚ – Zestawienie zbiorcze) aplikacja online zawierająca formularze do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych.

Baza Nieruchomości Niezamieszkałych (BNN) to system wspomagający zarządzanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych.

e-PSZOK to system wspomagający bieżące ewidencjonowanie realnej masy i rodzajów odpadów przekazywanych przez właścicieli nieruchomości do PSZOK, umożliwiający rzetelne rozliczenia finansowe i sprawozdawcze na wszystkich poziomach organizacyjnych – od mieszkańca, przez podmiot prowadzący PSZOK, po gminę.

Giełda Odpadów Wartościowych (GOW) jest systemem wspomagającym znalezienie informacji i propozycji działania w zakresie posiadanego odpadu.

Lokalna Baza Danych o Odpadach (Lokalna BDO) to system, który wspomaga ewidencjonowanie realnej masy i rodzajów odpadów odbieranych i zbieranych z gminy oraz wspiera rzetelne rozliczenia finansowe i sprawozdawcze z podmiotami świadczącymi usługi odbierania i/lub zagospodarowania odpadów, umożliwiające osiągnięcie wymaganych prawem poziomów odzysku i recyklingu oraz ograniczania masy składowanych odpadów ulegających biodegradacji.

Kalkulator poziomów to system wspomagający szybkie wyliczenie poziomów przygotowania do ponownego użycia, recyklingu i odzysku oraz ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji.

Oceń Regulamin UCziP to usługa konsultingowa polegająca na przeprowadzeniu analizy i opracowaniu wyniku sprawdzenia zgodności dostosowania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (Regulaminu UCziP) z obowiązującymi przepisami prawa i zapisami aktualnego WPGO.

Prognoza GO to system wspomagający proces prognozowania masy odpadów do objęcia systemem gospodarki odpadami. Usługa adresowana jest do gmin i związków międzygminnych oraz podmiotów realizujących zadania własne gmin w zakresie gospodarki odpadami.

Strategia gospodarki odpadami w gminie – to kompleksowa usługa konsultingowa obejmująca swym zakresem wszystkie niezbędne etapy służące uporządkowaniu systemu gospodarki odpadami w gminie, począwszy od audytu obecnego stanu, poprzez strategię krótko i długoterminową, skończywszy na opracowaniu merytorycznym SIWZ oraz opisu przedmiotu zamówienia – do przeprowadzenia przetargu.

Szkolenia z gospodarki odpadami – kompendium wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu gospodarki odpadami, których zakres oraz tematyka dostosowywane są do bieżących tematów, zmian prawnych oraz wyzwań, przed którymi stoją samorządy oraz inne jednostki biorące udział w systemie gospodarki odpadami.

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO) to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu dokumentu WPGO oraz wspomaganiu procesu uzgodnień i uchwalenia planu.

Atmoterm SA: Energia

Energia

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej to usługa konsultingowa polegająca na aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w procesie jego monitorowania i ewaluacji.

Audyt Energetyczny Budynku to usługa konsultingowa polegająca na wykonaniu ekspertyzy w celu oceny zapotrzebowania budynku na energię oraz określenia parametrów technicznych i ekonomicznych przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Gminny program niskoemisyjny to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu dokumentu strategicznego, dzięki któremu można ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Klastry energii to usługa konsultingowa i usługa IT dla podmiotów działających w ramach jednego klastra energii, wspólnie wytwarzających i gospodarujących energią.

Miejski Plan Adaptacji to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu dokumentu strategicznego: Miejski plan adaptacji do zmian klimatu.

Obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (OPGN) to system służący do zarządzania danymi o ilości zużytej energii finalnej oraz źródłach emisji CO2 .

Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe to usługa konsultingowa, polegająca na opracowaniu strategicznego dokumentu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy” lub dokumentu „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy” wraz ze wsparciem na etapie opiniowania i uchwalania.

Raport z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu dokumentu, zawierającego ocenę skuteczności wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz jego ewaluację.

Sustainable Energy and Climate Action Plans to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu strategicznego dokumentu „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu”.

Sustainable Urban Mobility Plan to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu strategicznego dokumentu Planu zrównoważonej mobilności miejskiej.

System Zarządzania Kosztami Energii i Wody (SZKEiW) to system wspomagający poprawę efektu energetycznego i ekologicznego, a co za tym idzie, obniżenie emisji CO2 i kosztów zużycia mediów, m.in. energii elektrycznej, ciepła, gazu i wody w gminie.

Atmoterm SA: Integracja

Integracja

Badania CATI, PAPI, CAWI to usługa konsultingowa polegająca na przeprowadzaniu badań ankietowych drogą wywiadów telefonicznych CATI, a także w oparciu o materiały papierowe PAPI lub ankiety on-line CATI.

Baza Pozwoleń (BP) to system do inwentaryzowania i archiwizowania decyzji oraz postanowień wydawanych w postępowaniach administracyjnych, związanych z ochroną środowiska, a także wniosków o ich wydanie, służący także do obsługi przydzielanych w decyzjach limitów rocznych.

eKontrole to system do obsługi procesu kontroli w ochronie środowiska w zakresie: planowania kontroli, prowadzenia kontroli, monitoringu oraz oceny efektywności kontroli.

EkoPłatnik to system automatyzujący proces wprowadzania danych z wykazów do systemu SOZAT, ułatwiający podmiotom przygotowanie i składanie wykazów zawierających informacje oraz dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wyliczoną wysokość opłat za korzystanie ze środowiska.

EKOwiedza – portal informacji prawnej z zakresu ochrony środowiska, ułatwiający jej wyszukiwanie i zastosowanie oraz śledzenie najistotniejszych zmian.

Ekspertyza dedykowana jest usługą konsultingową związaną z analizą i badaniem problemów prawno-środowiskowych związanych z obecnymi, nowymi lub modyfikowanymi zapisami formalno- prawnymi dotyczącymi obszaru zagadnień związanych z: powietrzem, odpadami, energią, bioróżnorodnością, usługami ekosystemowymi, gospodarką przestrzenną, gospodarką o obiegu zamkniętym na poziomie kraju, regionu, miast/gmin i przedsiębiorstw.

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) to system wspomagający realizację obowiązku obsługi finansowo-księgowej opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej.

Gminny Program Rewitalizacji to usługa konsultacyjna polegająca na opracowaniu strategicznego dokumentu dla miasta/gminy i wsparciu na etapie jego uchwalania i wdrożenia.

Lokalny Program Rewitalizacji to usługa konsultacyjna polegająca na opracowaniu strategicznego dokumentu dla miasta/gminy i wsparciu na etapie jego uchwalania i wdrożenia.

OpiKon to narzędzie webowe służące do gromadzenia i zarządzania opiniami, uwagami i wnioskami składanymi do opracowywanych projektów aktów normatywnych, projektów dokumentów oraz komunikacji z zainteresowanymi podmiotami.

Program Ochrony Środowiska to usługa konsultacyjna polegająca na opracowaniu podstawowego dokumentu na poziomie gminnym, powiatowym lub wojewódzkim, który zawiera diagnozę stanu środowiska oraz wskazuje priorytety i cele w ochronie środowiska dla danej jednostki.

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska to usługa konsultingowa polegająca na przygotowaniu raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska, do czego jest zobowiązana każda gmina, powiat i województwo w cyklu 2-letnim.

Rejestr Usuwania Drzew i Krzewów (RUDZiK) to system wspierający proces wydawania decyzji administracyjnych zezwalających na usunięcie drzew i krzewów (w tym również naliczanie opłaty) a także decyzji wymierzających kary administracyjne.

SOZAT – system do zbierania oraz przetwarzania informacji o środowisku i jego ochronie, naliczania opłat i redystrybucji pozyskanych środków finansowych.

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko (SOOŚ) to usługa konsultingowa polegająca na wykonaniu Prognozy oddziaływania na środowisko danego strategicznego dokumentu w ramach procedury SOOŚ oraz wspieraniu procesu postępowania, które przeprowadza się dla określonych rodzajów dokumentów, mające na celu zagwarantowanie, że kwestie środowiskowe, zrównoważonego rozwoju i integracji ochrony środowiska z politykami branżowymi są skutecznie uwzględniane w planowaniu polityk, strategii, planów lub programów.

Szkolenia z ochrony środowiska to usługa edukacyjna z dziedziny prawa ochrony środowiska i tematów pokrewnych.

Wnioski unijne to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji w zakresie gospodarki i ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, z gwarancją poprawnej oceny wymaganych specjalistycznych kryteriów.

wwwF7 to system (webowa aplikacja) wspomagająca realizację obowiązku publikacji kart informacyjnych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie – publicznie dostępny wykaz.