facebook pixel

Z usług i produktów Atmoterm SA korzystają wszystkie urzędy marszałkowskie, setki urzędów miast i gmin oraz administracja centralna w Polsce oraz w innych krajach. Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą Atmoterm SA skierowaną do administracji.

Ekostrateg (www.ekostrateg.com) to zintegrowana platforma branżowa z ochrony środowiska, skupiająca znane i sprawdzone oprogramowanie oraz usługi oferowane przez partnerów platformy.

Environmental DataBase to platforma branżowa z ochrony środowiska, integrująca narzędzia służące do zarządzania środowiskiem w administracji oraz u klientów biznesowych.

obrazek przedstawiający zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego

Powietrze

Analiza kosztów i korzyści to analiza wymagana ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, związana z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, zeroemisyjnych środków transportu.

Baza Danych o Środowisku – Program Ochrony Powietrza to system wspomagający sprawne opracowanie przez urząd gminy lub urząd marszałkowski sprawozdania z realizacji zadań zawartych w programach ochrony powietrza.

Ekspertyza antysmogowa to usługa konsultingowa polegająca na przygotowaniu uzasadnienia dla marszałka województwa do uchwały antysmogowej, dotyczącego wprowadzenia odpowiednich ograniczeń w zakresie uciążliwej emisji powodującej smog w obszarach szczególnie na nią narażonych.

Gminny program niskoemisyjny to dokument strategiczny, dzięki któremu można ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji to usługa konsultingowa, polegająca na wykonaniu inwentaryzacji źródeł ogrzewania, potocznie zwanej liczeniem pieców, w zabudowie mieszkalnej, handlowo-usługowej i użyteczności publicznej.

Lokalne Uzupełniające Modelowanie Atmosfery – moduł Modelowanie to e-usługa, oparta o modelowanie aktualnej jakości powietrza, walidowane i kalibrowane wynikami Państwowego Monitoringu Środowiska oraz dodatkowo kalibrowane wskazaniami inteligentnej sieci sensorów.

Lokalne Uzupełniające Modelowanie Atmosfery – moduł Prognozowanie to e-usługa, oparta o modelowanie prognozowanej jakości powietrza, walidowane wynikami Państwowego Monitoringu Środowiska oraz dodatkowo kalibrowane wskazaniami inteligentnej sieci sensorów.

Miejska Baza Emisji to system wspomagający zarządzanie danymi o emisjach ze źródeł zlokalizowanych na terenie miasta czy gminy.

Usługa konsultingowa polegająca na przygotowaniu dokumentacji planu działań krótkoterminowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawierającej m.in. aktualną ocenę jakości powietrza oraz listę krótkoterminowych działań naprawczych.

Usługa konsultingowa, polegająca na opracowaniu dokumentu program ochrony powietrza, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawierającego m.in. aktualną ocenę jakości powietrza oraz listę działań naprawczych.

Program ograniczenia niskiej emisji to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu strategii ograniczenia niskiej emisji w mieście czy gminie.

Usługa konsultingowa polegająca na określeniu warunków optymalnego przewietrzania miasta dla potrzeb planowania przestrzennego i zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza jego mieszkańcom.

Roczna ocena jakości powietrza w Polsce to usługa konsultingowa przygotowania krajowego raportu diagnozującego jakość powietrza w Polsce.

Roczna ocena jakości powietrza w województwie to usługa konsultingowa przygotowania raportu diagnozującego jakość powietrza w województwie.

Strategia rozwoju elektromobilności to narzędzie wspierające działania jednostek samorządu terytorialnego dotyczące realizacji swojej polityki elektromobilności.

Usługa konsultingowa polegająca na określeniu, poprzez symulację, efektu środowiskowego możliwego do osiągnięcia w wyniku wprowadzenia strefy ograniczonej emisji z transportu w aglomeracjach i miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.

Zarządzanie Danymi z Inwentaryzacji to system wspomagający przeprowadzenie inwentaryzacji oraz usprawniający obsługę powstałej w jej wyniku bazy systemów grzewczych, czyli tzw. bazy źródeł niskiej emisji.

Zarządzanie Wymianą Kotłów to system służący do obsługi dofinansowań do wymian pieców, programu Stop Smog, montażu instalacji odnawialnych źródeł energii oraz wspierający kontrole prowadzone przez staż miejską.

obrazek przedstawiający odpady komunalne oraz pozostałe

Odpady

Analizy i Alerty to aplikacja wspierająca efektywne zarządzanie systemem gospodarki odpadami poprzez bieżącą prezentację i weryfikację krzyżową danych, umożliwiającą skuteczny monitoring i identyfikowanie nieprawidłowości w celu podjęcia działań prewencyjnych oraz naprawczych.

Baza Danych o Środowisku – Gospodarka Odpadami Komunalnymi to system do gromadzenia, przetwarzania i analiz danych dotyczących odpadów komunalnych. Przeznaczony jest do sporządzania oraz weryfikacji sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przez zobligowane do tego jednostki.

Baza Danych o Środowisku – Pojazdy Wycofane z Eksploatacji to aplikacja do sporządzania i przekazywania sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji. Pozwala urzędom pobrać wypełnione sprawozdania, zasilić bazę WSO i wyeksportować dane do systemu opłatowego SOZAT.

Baza Danych o Środowisku – Zestawienie Zbiorcze to aplikacja online do pobierania wypełnionych przez podmioty zbiorczych zestawień danych o odpadach, zasilania bazy WSO i eksportu danych do systemu opłatowego.

Baza Nieruchomości Niezamieszkałych to system wspomagający zarządzanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych.

Giełda Odpadów Wartościowych to system wspomagający znalezienie informacji i propozycji działania w zakresie posiadanego odpadu.

Lokalna Baza Danych o Odpadach to system, który wspomaga ewidencjonowanie realnej masy i rodzajów odpadów odbieranych z gminy oraz wspiera rozliczenia finansowe i sprawozdawcze z podmiotami świadczącymi usługi odbierania oraz zagospodarowania odpadów.

Oceń Regulamin UCziP to usługa polegająca na przeprowadzeniu analizy oraz opracowaniu wyniku sprawdzenia zgodności dostosowania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami aktualnego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, przy użyciu kompleksowego narzędzia.

Prognoza GO to system wspomagający proces prognozowania masy odpadów do objęcia systemem gospodarki odpadowej. Usługa adresowana jest do gmin i związków międzygminnych oraz podmiotów realizujących zadania własne gmin w zakresie gospodarki odpadami.

Strategia gospodarki odpadami w gminie to usługa konsultingowa obejmująca wszystkie niezbędne etapy służące uporządkowaniu systemu gospodarki odpadowej w gminie, od audytu obecnego stanu, poprzez strategię krótko i długoterminową, skończywszy na opracowaniu merytorycznym SIWZ oraz opisu przedmiotu zamówienia – do przeprowadzenia przetargu.

Szkolenia z gospodarki odpadami to kompendium wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu gospodarki odpadowej, których tematyka dostosowywana jest do zmian prawnych i bieżących wyzwań, przed którymi stoją samorządy oraz inne jednostki biorące udział w systemie gospodarki odpadami.

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu dokumentu wojewódzki plan gospodarki odpadami oraz wspomaganiu procesu jego uzgodnień i uchwalenia.

obrazek przedstawiający elektrykę i elektronikę

Energia

Usługa konsultingowa polegająca na aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w procesie jego monitorowania i ewaluacji.

Audyt energetyczny budynku to usługa konsultingowa polegająca na wykonaniu ekspertyzy w celu oceny zapotrzebowania budynku na energię oraz określenia parametrów technicznych i ekonomicznych przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Usługa konsultingowa i IT dla podmiotów działających w ramach jednego klastra energii, wspólnie wytwarzających i gospodarujących energią.

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu dokumentu strategicznego miejski plan adaptacji do zmian klimatu.

Obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej to system służący do zarządzania danymi o ilości zużytej energii finalnej oraz źródłach emisji CO2.

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej to usługa polegająca na przeprowadzeniu dokładnej analizy wszystkich punktów poboru energii pod kątem zapotrzebowania na energię i wskazaniu działań redukujących koszty.

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu – strategicznego dokumentu, tworzonego w wyniku przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów.

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu planu zrównoważonej mobilności miejskiej – strategicznego dokumentu stanowiącego koncepcję zrównoważonego i całościowego planowania mobilności miejskiej.

Usługa polegająca na opracowaniu strategicznego dokumentu “Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy” lub “Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy” wraz ze wsparciem na etapie opiniowania i uchwalania.

Raport z realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu dokumentu, zawierającego ocenę skuteczności wdrożenia PGN oraz jego ewaluację.

System Zarządzania Kosztami Energii i Wody umożliwia jednostce samorządu terytorialnego monitorowanie i przetwarzanie danych o kosztach zużycia mediów (m.in. energii elektrycznej, ciepła, gazu i wody).

obrazek przedstawiający różne obszary środowiska

Integracja

Badania CATI, PAPI, CAWI to usługa konsultingowa polegająca na przeprowadzaniu badań ankietowych drogą wywiadów telefonicznych CATI, a także w oparciu o materiały papierowe PAPI lub ankiety on-line CATI.

Baza Pozwoleń to system do inwentaryzowania i archiwizowania decyzji oraz postanowień wydawanych w postępowaniach administracyjnych, związanych z ochroną środowiska, a także wniosków o ich wydanie, służący także do obsługi przydzielanych w decyzjach limitów rocznych.

Edukacja ekologiczna to usługa konsultingowa polegająca na przeprowadzeniu kampanii edukacyjnej z zakresu ochrony środowiska (m.in. ochrona powietrza, gospodarka odpadami), mającej na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w danym mieście czy gminie.

eKontrole to system do obsługi procesu kontroli w ochronie środowiska w zakresie: planowania i prowadzenia kontroli, monitoringu oraz oceny efektywności kontroli.

EkoPłatnik to system automatyzujący proces wprowadzania danych z wykazów do systemu SOZAT, ułatwiający podmiotom przygotowanie i składanie wykazów zawierających informacje oraz dane o zakresie korzystania ze środowiska, a także wyliczoną wysokość opłat za korzystanie ze środowiska.

EKOwiedza to portal informacji prawnej z zakresu ochrony środowiska, ułatwiający jej wyszukiwanie i zastosowanie oraz śledzenie najistotniejszych zmian.

Ekspertyza dedykowana to usługa polegająca na analizie i badaniu problemów prawno-środowiskowych związanych z obecnymi, nowymi lub modyfikowanymi zapisami formalno-prawnymi dotyczącymi obszaru zagadnień z dziedziny: powietrza, odpadów, energii, bioróżnorodności, usług ekosystemowych, gospodarki przestrzennej oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych to system wspomagający realizację obowiązku obsługi finansowo-księgowej opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej.

OpiKon to narzędzie webowe służące do gromadzenia i zarządzania opiniami, uwagami i wnioskami składanymi do opracowywanych projektów aktów normatywnych, projektów dokumentów oraz komunikacji z zainteresowanymi podmiotami.

Usługa konsultacyjna polegająca na opracowaniu podstawowego dokumentu program ochrony środowiska na poziomie gminnym, powiatowym lub wojewódzkim, który zawiera diagnozę stanu środowiska oraz wskazuje priorytety i cele w ochronie środowiska dla danej jednostki.

Usługa konsultingowa polegająca na przygotowaniu dokumentacji raport z realizacji programu ochrony środowiska, do czego jest zobowiązana każda gmina, powiat i województwo w cyklu 2-letnim.

Rejestr Usuwania Drzew i Krzewów to system wspierający proces wydawania decyzji administracyjnych zezwalających na usunięcie drzew i krzewów (w tym również naliczanie opłaty), a także decyzji wymierzających kary administracyjne.

SOZAT to system do zbierania i przetwarzania informacji o środowisku oraz jego ochronie, naliczania opłat i redystrybucji pozyskanych środków finansowych.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (SOOŚ) to usługa konsultingowa polegająca na wykonaniu prognozy oddziaływania na środowisko danego strategicznego dokumentu w ramach procedury SOOŚ oraz wspieraniu procesu postępowania.

Szkolenia z ochrony środowiska to usługa edukacyjna z dziedziny prawa ochrony środowiska i tematów pokrewnych.

Wnioski unijne to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji w zakresie gospodarki i ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju, z gwarancją poprawnej oceny wymaganych specjalistycznych kryteriów.

wwwF7 to aplikacja internetowa wspomagająca realizację obowiązku publikacji kart informacyjnych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie – publicznie dostępny wykaz.