facebook piksel profilu firmy atmoterm

Z usług oraz produktów Atmoterm SA korzystają wszystkie urzędy marszałkowskie, setki urzędów miast i gmin oraz administracja centralna w Polsce, a także w innych krajach. Posiadamy ogromne doświadczenie w pracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Zapoznaj się z poniższą ofertą skierowaną do administracji.

Narzędzia i usługi środowiskowe dla administracji

Platforma do zarządzania danymi środowiskowymi ekostrateg.com wspomaga pracowników urzędu w podejmowaniu decyzji administracyjnych i strategicznych. Zintegrowane aplikacje, wspierając ideę rozwoju lokalnego i e-administracji, jednocześnie stanowią solidny fundament w procesie realizacji założeń polityki otwartego urzędu oraz budowania społeczeństwa informacyjnego.

Powietrze

Analiza kosztów i korzyści to analiza wymagana ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, związana z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, zeroemisyjnych środków transportu.

Analiza ubóstwa energetycznego dla gmin to usługa konsultingowa, której celem jest stworzenie bazy danych osób dotkniętych ubóstwem energetycznym oraz oszacowanie niezbędnych środków na walkę z tym zjawiskiem.

Baza Danych o Środowisku – Program Ochrony Powietrza to system wspomagający sprawne opracowanie przez urząd gminy lub urząd marszałkowski sprawozdania z realizacji zadań zawartych w programach ochrony powietrza.

Dynamiczna Mapa Jakości Powietrza to e-usługa oparta o modelowanie aktualnej jakości powietrza, walidowane i kalibrowane wynikami Państwowego Monitoringu Środowiska oraz dodatkowo kalibrowane wskazaniami inteligentnej sieci sensorów.

Ekspertyza antysmogowa to usługa konsultingowa polegająca na przygotowaniu uzasadnienia dla marszałka województwa do uchwały antysmogowej, dotyczącego wprowadzenia odpowiednich ograniczeń w zakresie uciążliwej emisji powodującej smog w obszarach szczególnie na nią narażonych.

Inwentaryzacja źródeł ogrzewania to usługa konsultingowa, potocznie zwana liczeniem pieców, wykonywana w zabudowie mieszkalnej, handlowo-usługowej i użyteczności publicznej.

Lokalne Uzupełniające Modelowanie Atmosfery – czujniki to usługa oparta o inteligentną siec czujników niskokosztowych, wspomagająca ocenę jakości powietrza na terenie miasta lub gminy.

Usługa konsultingowa polegająca na przygotowaniu dokumentacji planu działań krótkoterminowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawierającej m.in. aktualną ocenę jakości powietrza oraz listę krótkoterminowych działań naprawczych.

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu programu ochrony powietrza, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawierającego m.in. aktualną ocenę jakości powietrza oraz listę działań naprawczych.

Program ograniczenia niskiej emisji to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu strategii ograniczenia niskiej emisji w mieście czy gminie.

Usługa konsultingowa polegająca na określeniu warunków optymalnego przewietrzania miasta dla potrzeb planowania przestrzennego i zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza jego mieszkańcom.

Usługa konsultingowa polegająca na przygotowaniu dokumentacji raport z realizacji programu ochrony środowiska, do czego jest zobowiązana każda gmina, powiat i województwo w cyklu 2-letnim.

Roczna ocena jakości powietrza w Polsce to usługa konsultingowa przygotowania krajowego raportu diagnozującego jakość powietrza w Polsce.

Roczna ocena jakości powietrza w województwie to usługa konsultingowa przygotowania raportu diagnozującego jakość powietrza w województwie.

Strategia rozwoju elektromobilności to narzędzie wspierające działania jednostek samorządu terytorialnego dotyczące realizacji swojej polityki elektromobilności.

Usługa konsultingowa polegająca na określeniu, poprzez symulację, efektu środowiskowego możliwego do osiągnięcia w wyniku wprowadzenia strefy czystego transportu w aglomeracjach i miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.

System Optymalizacji Wymiany Ogrzewania to narzędzie informatyczne w formie e-usługi, służące do racjonalnego planowania inwestycji pozytywnie wpływających na jakość powietrza, a w szczególności na ograniczenie stężeń pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5.

Usługa konsultingowa, polegająca na opracowaniu wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych z programu Stop Smog lub gminnego programu niskoemisyjnego.

Zarządzanie Danymi Inwentaryzacji to system wspomagający przeprowadzenie inwentaryzacji oraz usprawniający obsługę powstałej w jej wyniku bazy systemów grzewczych, czyli tzw. bazy źródeł niskiej emisji.

Zarządzanie Wymianą Kotłów to system służący do obsługi dofinansowań do wymian pieców, programu Stop Smog, montażu instalacji odnawialnych źródeł energii oraz wspierający kontrole prowadzone przez staż miejską.

Odpady

Analizy i Alerty to aplikacja wspierająca efektywne zarządzanie systemem gospodarki odpadami poprzez bieżącą prezentację i weryfikację krzyżową danych, umożliwiającą skuteczny monitoring i identyfikowanie nieprawidłowości w celu podjęcia działań prewencyjnych oraz naprawczych.

Baza Danych o Środowisku – Pojazdy Wycofane z Eksploatacji to aplikacja do sporządzania i przekazywania sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji. Pozwala urzędom pobrać wypełnione sprawozdania, zasilić bazę WSO i wyeksportować dane do systemu opłatowego SOZAT.

Oceń Regulamin UCziP to usługa polegająca na przeprowadzeniu analizy oraz opracowaniu wyniku sprawdzenia zgodności dostosowania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami aktualnego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, przy użyciu kompleksowego narzędzia.

Strategia gospodarki odpadami w gminie to usługa obejmująca wszystkie niezbędne etapy służące uporządkowaniu systemu gospodarki odpadowej w gminie, od audytu obecnego stanu, po opracowanie merytoryczne opisu przedmiotu zamówienia i przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy usług odbierania i/lub zagospodarowania odpadów.

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu dokumentu wojewódzki plan gospodarki odpadami oraz wspomaganiu procesu jego uzgodnień i uchwalenia.

Energia

Usługa konsultingowa polegająca na aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w procesie jego monitorowania i ewaluacji.

Usługa konsultingowa polegająca na przeprowadzeniu analizy możliwości zwiększenia udziału wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ogólnym zapotrzebowaniu na energię w gminie.

Audyt energetyczny budynku to usługa konsultingowa polegająca na wykonaniu ekspertyzy w celu oceny zapotrzebowania budynku na energię oraz określenia parametrów technicznych i ekonomicznych przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Usługa konsultingowa i IT dla podmiotów działających w ramach jednego klastra energii, wspólnie wytwarzających i gospodarujących energią.

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu dokumentu strategicznego miejski plan adaptacji do zmian klimatu.

Obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej to system służący do zarządzania danymi o ilości zużytej energii finalnej oraz źródłach emisji dwutlenku węgla.

Optymalizacja kosztów energii elektrycznej to usługa polegająca na przeprowadzeniu dokładnej analizy wszystkich punktów poboru energii pod kątem zapotrzebowania na energię i wskazaniu działań redukujących koszty.

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu – strategicznego dokumentu, tworzonego w wyniku przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów.

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu planu zrównoważonej mobilności miejskiej – strategicznego dokumentu stanowiącego koncepcję zrównoważonego i całościowego planowania mobilności miejskiej.

Usługa polegająca na opracowaniu strategicznego dokumentu “Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy” lub “Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy” wraz ze wsparciem na etapie opiniowania i uchwalania.

Raport z realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu dokumentu, zawierającego ocenę skuteczności wdrożenia PGN oraz jego ewaluację.

Usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu strategii transformacji energetycznej, dokumentu stanowiącego koncepcję przeprowadzenia transformacji energetycznej na poziomie lokalnym.

Usługa konsultingowa polegająca na przeprowadzeniu analizy możliwości zwiększenia samowystarczalności energetycznej jednostek samorządu terytorialnego oraz opracowaniu koncepcji osiągnięcia niezależności energetycznej gminy.

System Zarządzania Kosztami Energii i Wody umożliwia jednostce samorządu terytorialnego monitorowanie i przetwarzanie danych o kosztach zużycia mediów, m.in. energii elektrycznej, ciepła, gazu i wody.

Pozostałe usługi

Badania CATI, PAPI, CAWI to usługa konsultingowa polegająca na przeprowadzaniu badań ankietowych drogą wywiadów telefonicznych CATI, a także w oparciu o materiały papierowe PAPI lub ankiety online CATI.

Baza Pozwoleń to system do inwentaryzowania i archiwizowania decyzji oraz postanowień wydawanych w postępowaniach administracyjnych, związanych z ochroną środowiska, a także wniosków o ich wydanie, służący także do obsługi przydzielanych w decyzjach limitów rocznych.

Edukacja ekologiczna to usługa konsultingowa polegająca na przeprowadzeniu kampanii edukacyjnej z zakresu ochrony środowiska (m.in. ochrona powietrza, gospodarka odpadami), mającej na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców w danym mieście czy gminie.

eKontrole to system do obsługi procesu kontroli w ochronie środowiska w zakresie: planowania i prowadzenia kontroli, monitoringu oraz oceny efektywności kontroli.

EkoPłatnik to system automatyzujący proces wprowadzania danych z wykazów do systemu SOZAT, ułatwiający podmiotom przygotowanie i składanie wykazów zawierających informacje oraz dane o zakresie korzystania ze środowiska, a także wyliczoną wysokość opłat za korzystanie ze środowiska.

Ekspertyza dedykowana to usługa polegająca na analizie i badaniu problemów prawno-środowiskowych związanych z obecnymi, nowymi lub modyfikowanymi zapisami formalno-prawnymi dotyczącymi obszaru zagadnień z dziedziny: powietrza, odpadów, energii, bioróżnorodności, usług ekosystemowych, gospodarki przestrzennej oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych to system wspomagający realizację obowiązku obsługi finansowo-księgowej opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej.

OpiKon to narzędzie webowe służące do gromadzenia i zarządzania opiniami, uwagami i wnioskami składanymi do opracowywanych projektów aktów normatywnych, projektów dokumentów oraz komunikacji z zainteresowanymi podmiotami.

Usługa konsultacyjna polegająca na opracowaniu podstawowego dokumentu program ochrony środowiska na poziomie gminnym, powiatowym lub wojewódzkim, który zawiera diagnozę stanu środowiska oraz wskazuje priorytety i cele w ochronie środowiska dla danej jednostki.

Rejestr Usuwania Drzew i Krzewów to system wspierający proces wydawania decyzji administracyjnych zezwalających na usunięcie drzew i krzewów (w tym również naliczanie opłaty), a także decyzji wymierzających kary administracyjne.

SOZAT to system do zbierania i przetwarzania informacji o środowisku oraz jego ochronie, naliczania opłat i redystrybucji pozyskanych środków finansowych.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (SOOŚ) to usługa konsultingowa polegająca na wykonaniu prognozy oddziaływania na środowisko danego strategicznego dokumentu w ramach procedury SOOŚ oraz wspieraniu procesu postępowania.

Szkolenia z ochrony środowiska to usługa edukacyjna z dziedziny prawa ochrony środowiska i tematów pokrewnych.

Wnioski unijne to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki i ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju, z gwarancją poprawnej oceny wymaganych specjalistycznych kryteriów.

wwwF7 to aplikacja internetowa wspomagająca realizację obowiązku publikacji kart informacyjnych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie – publicznie dostępny wykaz.