• (+48) 77 44 26 666
  • @office@atmoterm.pl

arrow down

Minęło…

27 dni 14 godzin 58 minut 35 sekund

…od terminu obowiązkowego przekazania do Ministra Energii informacji o liczbie i udziale procentowym pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym w użytkowanej flocie

Masz pytania? Zadzwoń: 661 426 664

Dowiedz się więcej

 

Z usług i produktów Atmoterm SA korzystają wszystkie urzędy marszałkowskie, setki urzędów miast i gmin oraz administracja centralna w Polsce oraz w innych krajach. Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą Atmoterm SA skierowaną do Administracji.

Ekostrateg – (www.ekostrateg.com) to zintegrowana platforma branżowa z ochrony środowiska, skupiająca znane i sprawdzone oprogramowanie oraz usługi oferowane przez partnerów platformy.

EDB – (pełna nazwa: Environmental DataBase) to zintegrowana platforma z ochrony środowiska, integrująca narzędzia służące do zarządzania środowiskiem w administracji oraz u klientów biznesowych.

atmoterm powietrze administracja

Powietrze

LUMA modelowanie (pełna nazwa: Lokalne Uzupełniające Modelowanie Atmosfery – moduł modelowanie) to e-usługa, oparta o modelowanie aktualnej jakości powietrza, walidowane oraz kalibrowane wynikami Państwowego Monitoringu Środowiska.

LUMA prognozowanie (pełna nazwa: Lokalne Uzupełniające Modelowanie Atmosfery – moduł prognozowanie) to e-usługa, oparta o modelowanie prognozowanej jakości powietrza, walidowane wynikami Państwowego Monitoringu Środowiska oraz dodatkowo kalibrowane wskazaniami inteligentnej sieci sensorów.

ZDI (pełna nazwa: Zarządzanie Danymi z Inwentaryzacji) to system wspomagający przeprowadzenie inwentaryzacji oraz usprawniający obsługę powstałej w jej wyniku bazy systemów grzewczych, czyli tzw. bazy źródeł niskiej emisji.

ZWK (pełna nazwa: Zarządzanie Wymianą Kotłów ) system usprawniający proces przyjmowania i rozliczania wniosków dotyczących wymiany źródeł ogrzewania na nowe, bardziej ekologiczne.

IZNE (pełna nazwa: Inwentaryzacja Źródeł Niskiej Emisji) jest usługą konsultingową, w efekcie której powstaje baza danych źródeł ogrzewania (baza źródeł niskiej emisji), która cechuje się dużą wiarygodnością oraz wysoką rozdzielczością danych.

ROJP Polska (pełna nazwa: Roczna ocena jakości powietrza w Polsce) to usługa konsultingowa przygotowania krajowego raportu diagnozującego jakość powietrza w Polsce.

ROJP województwo (pełna nazwa: Roczna ocena jakości powietrza w województwie) to usługa konsultingowa przygotowania wojewódzkiego raportu diagnozującego jakość powietrza w Polsce.

BDoŚ POP (pełna nazwa: Baza Danych o Środowisku Program Ochrony Powietrza) to system wspomagający sprawne opracowanie przez urząd gminy lub urząd marszałkowski sprawozdania z realizacji zadań zawartych w programach ochrony powietrza.

POP (pełna nazwa: Program Ochrony Powietrza) to usługa konsultingowa, polegająca na opracowaniu dokumentu Programu ochrony powietrza, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawierającego m.in. aktualną ocenę jakości powietrza oraz listę działań naprawczych.

PDK (pełna nazwa: Plan działań krótkoterminowych) usługa konsultingowa polegająca na przygotowaniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawierająca m.in. aktualną ocenę jakości powietrza oraz listę krótkoterminowych działań naprawczych.

PONE (pełna nazwa: Program ograniczenia niskiej emisji) – usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu strategii ograniczenia niskiej emisji w mieście/gminie.

Ekspertyza antysmogowa to usługa konsultingowa polegająca na przygotowaniu uzasadnienia dla marszałka województwa do uchwały antysmogowej, dotyczącego wprowadzenia odpowiednich ograniczeń w zakresie uciążliwej emisji powodującej smog w obszarach szczególnie na nią narażonych.

MBE (pełna nazwa: Miejska Baza Emisji) to system wspomagający zarządzanie danymi o emisjach ze źródeł zlokalizowanych na terenie miasta/gminy.

Przewietrzanie w miastach to usługa konsultingowa polegająca na określeniu warunków optymalnego przewietrzania miasta dla potrzeb planowania przestrzennego i zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza jego mieszkańcom.

LEZ (pełna nazwa: Low Emission Zone) to usługa konsultingowa polegająca na określeniu, poprzez symulację, efektu środowiskowego możliwego do osiągnięcia w wyniku wprowadzenia rozwiązania LEZ – strefy ograniczonej emisji z transportu w aglomeracjach i miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.

Analizy wymagane ustawą  z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych,  związane z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki elektryczne.

odpady oferta atmoterm

Odpady

BDoŚ GOK (pełna nazwa: Baza Danych o Środowisku Gospodarka Odpadami Komunalnymi)  to system, który służy do gromadzenia, przetwarzania i analiz danych dotyczących odpadów komunalnych. System przeznaczony jest do sporządzania oraz weryfikacji sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przez zobligowane do tego jednostki.

BDoŚ Zestawienie Zbiorcze (Baza Danych o Środowisku w zakresie zbiorczego zestawienia) aplikacja online zawierająca formularze do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych.

BDoŚ Pojazdy wycofane (Baza Danych o Środowisku w zakresie pojazdów wycofanych z eksploatacji) aplikacja online zawierająca formularze do sporządzania i przekazywania rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji. Aplikacja pozwala wypełnić i wydrukować sprawozdanie przez Podmioty, pobrać wypełnione formularze automatycznie przez urząd marszałkowski oraz później zasilić bazę WSO oraz wyeksportować dane do systemu opłatowego SOZAT (WBZŚ).

Oceń Regulamin UCziP to usługa konsultingowa polegająca na przeprowadzeniu analizy i opracowaniu wyniku sprawdzenia zgodności dostosowania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (Regulaminu UCziP) z obowiązującymi przepisami prawa i zapisami aktualnego WPGO.

Lokalna BDO (Lokalna Baza Danych Odpadowych) to system, który wspomaga ewidencjonowanie realnej masy i rodzajów odpadów odbieranych i zbieranych z gminy oraz wspiera rzetelne rozliczenia finansowe i sprawozdawcze z podmiotami świadczącymi usługi odbierania i/lub zagospodarowania odpadów, umożliwiające osiągnięcie wymaganych prawem poziomów odzysku i recyklingu oraz ograniczania masy składowanych odpadów ulegających biodegradacji.

e-PSZOK to system wspomagający bieżące ewidencjonowanie realnej masy i rodzajów odpadów przekazywanych przez właścicieli nieruchomości do PSZOK, umożliwiający rzetelne rozliczenia finansowe i sprawozdawcze na wszystkich poziomach organizacyjnych – od mieszkańca, przez podmiot prowadzący PSZOK, po gminę.

BNN (pełna nazwa: Baza Nieruchomości Niezamieszkałych) to system wspomagający zarządzanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych.

GOW (pełna nazwa: Giełda Odpadów Wartościowych) jest systemem wspomagającym znalezienie informacji i propozycji działania w zakresie posiadanego odpadu.

WPGO (pełna nazwa: Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami) to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu dokumentu WPGO oraz wspomaganiu procesu uzgodnień i uchwalenia planu.

Kalkulator poziomów to system wspomagający szybkie wyliczenie poziomów przygotowania do ponownego użycia, recyklingu i odzysku oraz ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji.

Prognoza GO to system wspomagający proces prognozowania masy odpadów do objęcia systemem gospodarki odpadami. Usługa adresowana jest do gmin i związków międzygminnych oraz podmiotów realizujących zadania własne gmin w zakresie gospodarki odpadami.

Strategia gospodarki odpadami w gminie – to kompleksowa usługa konsultingowa obejmująca swym zakresem wszystkie niezbędne etapy służące uporządkowaniu systemu gospodarki odpadami w gminie, począwszy od audytu obecnego stanu, poprzez strategię krótko i długoterminową, skończywszy na opracowaniu merytorycznym SIWZ oraz opisu przedmiotu zamówienia – do przeprowadzenia przetargu.

Szkolenia – kompendium wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu gospodarki odpadami, których zakres oraz tematyka dostosowywane są do bieżących tematów, zmian prawnych oraz wyzwań, przed którymi stoją samorządy oraz inne jednostki biorące udział w systemie gospodarki odpadami.

Analizy i alerty to aplikacja wspierająca efektywne zarządzanie systemem gospodarki odpadami poprzez bieżącą prezentację i weryfikację krzyżową danych, umożliwiającą skuteczny monitoring i identyfikowanie nieprawidłowości w celu podjęcia działań prewencyjnych oraz naprawczych.

energia oferta atmoterm

Energia

SECAP (pełna nazwa: Sustainable Energy and Climate Action Plans) to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu strategicznego dokumentu „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu”.

Klastry energii to usługa konsultingowa i usługa IT dla podmiotów działających w ramach jednego klastra energii, wspólnie wytwarzających i gospodarujących energią.

AEB (pełna nazwa: Audyt Energetyczny Budynku) to usługa konsultingowa polegająca na wykonaniu ekspertyzy w celu oceny zapotrzebowania budynku na energię oraz określenia parametrów technicznych i ekonomicznych przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Aktualizacja PGN (pełna nazwa: Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej) to usługa konsultingowa polegająca na aktualizacji PGN w procesie jego monitorowania i ewaluacji.

PZwCEEiPG (pełna nazwa: Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe) to usługa konsultingowa, polegająca na opracowaniu strategicznego dokumentu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy” lub dokumentu „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy” wraz ze wsparciem na etapie opiniowania i uchwalania.

SUMP (pełna nazwa: Sustainable Urban Mobility Plan) to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu strategicznego dokumentu Planu zrównoważonej mobilności miejskiej.

SZKEiW (pełna nazwa: System Zarządzania Kosztami Energii i Wody) to system wspomagający poprawę efektu energetycznego i ekologicznego, a co za tym idzie, obniżenie emisji CO2 i kosztów zużycia mediów, m.in. energii elektrycznej, ciepła, gazu i wody w gminie.

OPGN (pełna nazwa: Obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej) to system służący do zarządzania danymi o ilości zużytej energii finalnej oraz źródłach emisji CO 2 .

RPGN (pełna nazwa: Raport Planu Gospodarki Niskoemisyjnej) to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu dokumentu Raportu z realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej, zawierającego ocenę skuteczności wdrożenia PGN oraz jego ewaluację.

MPA (pełna nazwa: Miejski Plan Adaptacji) to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu dokumentu strategicznego: Miejski plan adaptacji do zmian klimatu (MPA).

atmoterm integracja oferta

Integracje

SOZAT – system do zbierania oraz przetwarzania informacji o środowisku i jego ochronie, naliczania opłat i redystrybucji pozyskanych środków finansowych.

EkoPłatnik to system automatyzujący proces wprowadzania danych z wykazów do systemu SOZAT, ułatwiający podmiotom przygotowanie i składanie wykazów zawierających informacje oraz dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wyliczoną wysokość opłat za korzystanie ze środowiska.

wwwF7 to system (webowa aplikacja) wspomagająca realizację obowiązku publikacji kart informacyjnych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie – publicznie dostępny wykaz.

RUDZiK (pełna nazwa: Rejestr Usuwania Drzew i Krzewów) to system wspierający proces wydawania decyzji administracyjnych zezwalających na usunięcie drzew i krzewów (w tym również naliczanie opłaty) a także decyzji wymierzających kary administracyjne.

eKontrole to system do obsługi procesu kontroli w ochronie środowiska w zakresie: planowania kontroli, prowadzenia kontroli, monitoringu oraz oceny efektywności kontroli.

BP (pełna nazwa: Baza Pozwoleń) to system do inwentaryzowania i archiwizowania decyzji oraz postanowień wydawanych w postępowaniach administracyjnych, związanych z ochroną środowiska, a także wniosków o ich wydanie, służący także do obsługi przydzielanych w decyzjach limitów rocznych.

OpiKon to narzędzie webowe służące do gromadzenia i zarządzania opiniami, uwagami i wnioskami składanymi do opracowywanych projektów aktów normatywnych, projektów dokumentów oraz komunikacji z zainteresowanymi podmiotami.

SOOŚ (pełna nazwa: Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko) to usługa konsultingowa polegająca na wykonaniu Prognozy oddziaływania na środowisko danego strategicznego dokumentu w ramach procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz wspieraniu procesu postępowania, które przeprowadza się dla określonych rodzajów dokumentów, mające na celu zagwarantowanie, że kwestie środowiskowe, zrównoważonego rozwoju i integracji ochrony środowiska z politykami branżowymi są skutecznie uwzględniane w planowaniu polityk, strategii, planów lub programów.

POŚ (pełna nazwa: Program Ochrony Środowiska) to usługa konsultacyjna polegająca na opracowaniu podstawowego dokumentu na poziomie gminnym, powiatowym lub wojewódzkim, który zawiera diagnozę stanu środowiska oraz wskazuje priorytety i cele w ochronie środowiska dla danej jednostki.

RPOŚ (pełna nazwa: Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska) to usługa konsultingowa polegająca na przygotowaniu raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska, do czego jest zobowiązana każda gmina, powiat i województwo w cyklu 2-letnim.

FOGR (pełna nazwa: Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) to system wspomagający realizację obowiązku obsługi finansowo-księgowej opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej.

EKOwiedza – portal informacji prawnej z zakresu ochrony środowiska, ułatwiający jej wyszukiwanie i zastosowanie oraz śledzenie najistotniejszych zmian.

Szkolenia to usługa edukacyjna z dziedziny prawa ochrony środowiska i tematów pokrewnych.

Ekspertyza dedykowana jest usługą konsultingową związaną z analizą i badaniem problemów prawno-środowiskowych związanych z obecnymi, nowymi lub modyfikowanymi zapisami formalno- prawnymi dotyczącymi obszaru zagadnień związanych z: powietrzem, odpadami, energią, bioróżnorodnością, usługami ekosystemowymi, gospodarką przestrzenną, gospodarką o obiegu zamkniętym na poziomie kraju, regionu, miast/gmin i przedsiębiorstw.

LPR (pełna nazwa: Lokalny Program Rewitalizacji) to usługa konsultacyjna polegająca na opracowaniu strategicznego dokumentu dla miasta/gminy i wsparciu na etapie jego uchwalania i wdrożenia.

GPR (pełna nazwa: Gminny Program Rewitalizacji) to usługa konsultacyjna polegająca na opracowaniu strategicznego dokumentu dla miasta/gminy i wsparciu na etapie jego uchwalania i wdrożenia.

Badania CATI, PAPI, CAWI to usługa konsultingowa polegająca na przeprowadzaniu badań ankietowych drogą wywiadów telefonicznych CATI, a także w oparciu o materiały papierowe PAPI lub ankiety on-line CATI.

Wnioski unijne to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji w zakresie gospodarki i ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, z gwarancją poprawnej oceny wymaganych specjalistycznych kryteriów.