• (+48) 77 44 26 666
  • @office@atmoterm.pl

arrow down

Z usług i produktów Atmoterm SA korzystają wszystkie urzędy marszałkowskie, setki urzędów miast i gmin oraz administracja centralna w Polsce oraz w innych krajach. Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą Atmoterm SA skierowaną do Administracji.

atmoterm powietrze administracja

Powietrze

LUMA modelowanie (pełna nazwa: Lokalne Uzupełniające Modelowanie Atmosfery – moduł modelowanie) to e-usługa, oparta o modelowanie aktualnej jakości powietrza, walidowane oraz kalibrowane wynikami Państwowego Monitoringu Środowiska.

LUMA prognozowanie (pełna nazwa: Lokalne Uzupełniające Modelowanie Atmosfery – moduł prognozowanie) to e-usługa, oparta o modelowanie prognozowanej jakości powietrza, walidowane wynikami Państwowego Monitoringu Środowiska oraz dodatkowo kalibrowane wskazaniami inteligentnej sieci sensorów.

ZDI (pełna nazwa: Zarządzanie Danymi z Inwentaryzacji) to system wspomagający przeprowadzenie inwentaryzacji oraz usprawniający obsługę powstałej w jej wyniku bazy systemów grzewczych, czyli tzw. bazy źródeł niskiej emisji.

ZWK (pełna nazwa: Zarządzanie Wymianą Kotłów ) system usprawniający proces przyjmowania i rozliczania wniosków dotyczących wymiany źródeł ogrzewania na nowe, bardziej ekologiczne.

IZNE (pełna nazwa: Inwentaryzacja Źródeł Niskiej Emisji) jest usługą konsultingową, w efekcie której powstaje baza danych źródeł ogrzewania (baza źródeł niskiej emisji), która cechuje się dużą wiarygodnością oraz wysoką rozdzielczością danych.

ROJP Polska (pełna nazwa: Roczna ocena jakości powietrza w Polsce) to usługa konsultingowa przygotowania krajowego raportu diagnozującego jakość powietrza w Polsce.

ROJP województwo (pełna nazwa: Roczna ocena jakości powietrza w województwie) to usługa konsultingowa przygotowania wojewódzkiego raportu diagnozującego jakość powietrza w Polsce.

BDoŚ POP (pełna nazwa: Baza Danych o Środowisku Program Ochrony Powietrza) to system wspomagający sprawne opracowanie przez urząd gminy lub urząd marszałkowski sprawozdania z realizacji zadań zawartych w programach ochrony powietrza.

POP (pełna nazwa: Program Ochrony Powietrza) to usługa konsultingowa, polegająca na opracowaniu dokumentu Programu ochrony powietrza, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawierającego m.in. aktualną ocenę jakości powietrza oraz listę działań naprawczych.

PDK (pełna nazwa: Plan działań krótkoterminowych) usługa konsultingowa polegająca na przygotowaniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawierająca m.in. aktualną ocenę jakości powietrza oraz listę krótkoterminowych działań naprawczych.

PONE (pełna nazwa: Program ograniczenia niskiej emisji) – usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu strategii ograniczenia niskiej emisji w mieście/gminie.

Ekspertyza antysmogowa to usługa konsultingowa polegająca na przygotowaniu uzasadnienia dla marszałka województwa do uchwały antysmogowej, dotyczącego wprowadzenia odpowiednich ograniczeń w zakresie uciążliwej emisji powodującej smog w obszarach szczególnie na nią narażonych.

MBE (pełna nazwa: Miejska Baza Emisji) to system wspomagający zarządzanie danymi o emisjach ze źródeł zlokalizowanych na terenie miasta/gminy.

Przewietrzanie w miastach to usługa konsultingowa polegająca na określeniu warunków optymalnego przewietrzania miasta dla potrzeb planowania przestrzennego i zapewnienia odpowiedniej jakości powietrza jego mieszkańcom.

LEZ (pełna nazwa: Low Emission Zone) to usługa konsultingowa polegająca na określeniu, poprzez symulację, efektu środowiskowego możliwego do osiągnięcia w wyniku wprowadzenia rozwiązania LEZ – strefy ograniczonej emisji z transportu w aglomeracjach i miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.

odpady oferta atmoterm

Odpady

BDoŚ GOK (pełna nazwa: Baza Danych o Środowisku Gospodarka Odpadami Komunalnymi) to system, który służy do gromadzenia, przetwarzania i analiz danych dotyczących odpadów komunalnych.

BDoŚ GOP (pełna nazwa: Baza Danych o Środowisku Gospodarka Odpadami Pozostałymi) to system służący do gromadzenia, przetwarzania i analiz danych dotyczących wszystkich odpadów, wraz z prowadzeniem ewidencji, z wyłączeniem odpadów komunalnych (GOK – Gospodarka Odpadami Komunalnymi).

Oceń Regulamin UCziP to usługa konsultingowa polegająca na przeprowadzeniu analizy i opracowaniu wyniku sprawdzenia zgodności dostosowania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (Regulaminu UCziP) z obowiązującymi przepisami prawa i zapisami aktualnego WPGO.

Lokalna BDO (pełna nazwa: Lokalna Baza Danych o Odpadach) to system, który wspomaga ewidencjonowanie realnej masy i rodzajów odpadów odbieranych i zbieranych z gminy oraz wspiera rzetelne rozliczenia finansowe i sprawozdawcze z podmiotami świadczącymi usługi odbierania i/lub zagospodarowania odpadów, wspomaga osiągnięcie wymaganych prawem poziomów odzysku i recykling.

e-PSZOK to system wspomagający ewidencjonowanie masy i rodzajów odpadów zbieranych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK, z przypisaniem ich do indywidualnego właściciela nieruchomości.

BNN (pełna nazwa: Baza Nieruchomości Niezamieszkałych) to system wspomagający zarządzanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych.

GOW (pełna nazwa: Giełda Odpadów Wartościowych) jest systemem wspomagającym znalezienie informacji i propozycji działania w zakresie posiadanego odpadu.

WPGO (pełna nazwa: Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami) to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu dokumentu WPGO oraz wspomaganiu procesu uzgodnień i uchwalenia planu.

Kalkulator poziomów to system wspomagający szybkie wyliczenie poziomów przygotowania do ponownego użycia, recyklingu i odzysku oraz ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji.

Prognoza GO to system wspomagający proces prognozowania ilości odpadów do objęcia gospodarką odpadową.

Strategia gospodarki odpadami w gminie – to kompleksowa usługa konsultingowa obejmująca swym zakresem wszystkie niezbędne etapy służące uporządkowaniu systemu gospodarki odpadami w gminie, począwszy od audytu obecnego stanu, skończywszy na opracowaniu merytorycznym SIWZ oraz opisu przedmiotu zamówienia – do przeprowadzenia przetargu.

energia oferta atmoterm

Energia

SECAP (pełna nazwa: Sustainable Energy and Climate Action Plans) to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu strategicznego dokumentu „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu”.

Klastry energetyczne to usługa konsultingowa i usługa IT dla podmiotów działających w ramach jednego klastra energii, wspólnie wytwarzających i gospodarujących energią.

AEB (pełna nazwa: Audyt Energetyczny Budynku) to usługa konsultingowa polegająca na wykonaniu ekspertyzy w celu oceny zapotrzebowania budynku na energię oraz określenia parametrów technicznych i ekonomicznych przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Aktualizacja PGN (pełna nazwa: Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej) to usługa konsultingowa polegająca na aktualizacji PGN w procesie jego monitorowania i ewaluacji.

PZwCEEiPG (pełna nazwa: Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe) to usługa konsultingowa, polegająca na opracowaniu strategicznego dokumentu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy” lub dokumentu „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy” wraz ze wsparciem na etapie opiniowania i uchwalania.

SUMP (pełna nazwa: Sustainable Urban Mobility Plan) to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu strategicznego dokumentu Planu zrównoważonej mobilności miejskiej.

SZKEiW (pełna nazwa: System Zarządzania Kosztami Energii i Wody) to system wspomagający poprawę efektu energetycznego i ekologicznego, a co za tym idzie, obniżenie emisji CO2 i kosztów zużycia mediów, m.in. energii elektrycznej, ciepła, gazu i wody w gminie.

OPGN (pełna nazwa: Obserwatorium Planu Gospodarki Niskoemisyjnej) to system służący do zarządzania danymi o ilości zużytej energii finalnej oraz źródłach emisji CO 2 .

RPGN (pełna nazwa: Raport Planu Gospodarki Niskoemisyjnej) to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu dokumentu Raportu z realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej, zawierającego ocenę skuteczności wdrożenia PGN oraz jego ewaluację.

atmoterm integracja oferta

Integracje

SOZAT – system do zbierania oraz przetwarzania informacji o środowisku i jego ochronie, naliczania opłat i redystrybucji pozyskanych środków finansowych.

EkoPłatnik to system automatyzujący proces wprowadzania danych z wykazów do systemu SOZAT, ułatwiający podmiotom przygotowanie i składanie wykazów zawierających informacje oraz dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wyliczoną wysokość opłat za korzystanie ze środowiska.

wwwF7 to system (webowa aplikacja) wspomagająca realizację obowiązku publikacji kart informacyjnych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie – publicznie dostępny wykaz.

RUDZiK (pełna nazwa: Rejestr Usuwania Drzew i Krzewów) to system wspierający proces wydawania decyzji administracyjnych zezwalających na usunięcie drzew i krzewów (w tym również naliczanie opłaty) a także decyzji wymierzających kary administracyjne.

eKontrole to system do obsługi procesu kontroli w ochronie środowiska w zakresie: planowania kontroli, prowadzenia kontroli, monitoringu oraz oceny efektywności kontroli.

BP (pełna nazwa: Baza Pozwoleń) to system do inwentaryzowania i archiwizowania decyzji oraz postanowień wydawanych w postępowaniach administracyjnych, związanych z ochroną środowiska, a także wniosków o ich wydanie, służący także do obsługi przydzielanych w decyzjach limitów rocznych.

OpiKon to system wspomagający konsultacje społeczne, jak również każdy proces opiniowania, zarządzania złożonymi uwagami i wnioskami, z możliwością ich raportowania i monitorowania rzetelności opracowania końcowego raportu.

SOOŚ (pełna nazwa: Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko) to usługa konsultingowa polegająca na wykonaniu Prognozy oddziaływania na środowisko danego strategicznego dokumentu w ramach procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz wspieraniu procesu postępowania, które przeprowadza się dla określonych rodzajów dokumentów, mające na celu zagwarantowanie, że kwestie środowiskowe, zrównoważonego rozwoju i integracji ochrony środowiska z politykami branżowymi są skutecznie uwzględniane w planowaniu polityk, strategii, planów lub programów.

POŚ (pełna nazwa: Program Ochrony Środowiska) to usługa konsultacyjna polegająca na opracowaniu podstawowego dokumentu na poziomie gminnym, powiatowym lub wojewódzkim, który zawiera diagnozę stanu środowiska oraz wskazuje priorytety i cele w ochronie środowiska dla danej jednostki.

RPOŚ (pełna nazwa: Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska) to usługa konsultingowa polegająca na przygotowaniu raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska, do czego jest zobowiązana każda gmina, powiat i województwo w cyklu 2-letnim.

FOGR (pełna nazwa: Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) to system wspomagający realizację obowiązku obsługi finansowo-księgowej opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej.

EKOwiedza – portal informacji prawnej z zakresu ochrony środowiska, ułatwiający jej wyszukiwanie i zastosowanie oraz śledzenie najistotniejszych zmian.

Szkolenia to usługa edukacyjna z dziedziny prawa ochrony środowiska i tematów pokrewnych.

Ekspertyza dedykowana jest usługą konsultingową związaną z analizą i badaniem problemów prawno-środowiskowych związanych z obecnymi, nowymi lub modyfikowanymi zapisami formalno- prawnymi dotyczącymi obszaru zagadnień związanych z: powietrzem, odpadami, energią, bioróżnorodnością, usługami ekosystemowymi, gospodarką przestrzenną, gospodarką o obiegu zamkniętym na poziomie kraju, regionu, miast/gmin i przedsiębiorstw.

LPR (pełna nazwa: Lokalny Program Rewitalizacji) to usługa konsultacyjna polegająca na opracowaniu strategicznego dokumentu dla miasta/gminy i wsparciu na etapie jego uchwalania i wdrożenia.

GPR (pełna nazwa: Gminny Program Rewitalizacji) to usługa konsultacyjna polegająca na opracowaniu strategicznego dokumentu dla miasta/gminy i wsparciu na etapie jego uchwalania i wdrożenia.

Badania CATI, PAPI, CAWI to usługa konsultingowa polegająca na przeprowadzaniu badań ankietowych drogą wywiadów telefonicznych CATI, a także w oparciu o materiały papierowe PAPI lub ankiety on-line CATI.

MPA (pełna nazwa: Miejski Plan Adaptacji) to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu dokumentu strategicznego: Miejski plan adaptacji do zmian klimatu (MPA).

Wnioski unijne to usługa konsultingowa polegająca na opracowaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji w zakresie gospodarki i ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, z gwarancją poprawnej oceny wymaganych specjalistycznych kryteriów.