facebook piksel profilu firmy atmoterm

Jak prowadzić ewidencję odpadów i sprawozdawczość w BDO?

system baza danych o odpadach

Przedsiębiorcy oraz inne podmioty w związku z utworzeniem systemu teleinformatycznego Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) od 2020 r. zobowiązani są do sporządzania poprzez BDO ewidencji odpadów i sprawozdawczości odpadowej.

Zasady sporządzania ewidencji odpadów

Sporządzanie ewidencji odpadów odbywa się elektronicznie przez system BDO. Do prowadzenia ewidencji zobowiązany jest (za wyjątkiem przypadków określonych w art. 66 ust. 4 ustawy o odpadach) posiadacz odpadów, a więc:

 • wytwórca odpadów;
 • osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada odpady;
 • władający powierzchnią ziemi, na której znajdują się odpady (gdyż domniemywa się, że jest on posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości).

Ewidencję odpadów prowadzi się przez BDO z zastosowaniem następujących dokumentów:

 • karty przekazania odpadów (KPO);
 • karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK) – tryb przekazania odpadów oraz tryb odbioru odpadów;
 • karty ewidencji odpadów;
 • karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych;
 • karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • karty ewidencji odpadów niebezpiecznych.

Uproszczona ewidencja odpadów

Dopuszcza się prowadzenie ewidencji odpadów w sposób uproszczony. W takim przypadku podmioty sporządzają jedynie karty przekazania odpadów. Dotyczy to:

 • podmiotów wytwarzających odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg/rok;
 • podmiotów wytwarzających odpady inne niż niebezpieczne (niebędące odpadami komunalnymi) w ilości do 5 t/rok;
 • transportujących odpady – świadczących jedynie usługę transportu odpadów;
 • władających powierzchnią ziemi, na której stosowane są komunalne osady ściekowe w celu uprawy roślin.

Ewidencja odpadów w czasie awarii BDO

Administrator Bazy danych odpadowych zamieści komunikat o czasie trwania powstałej awarii BDO na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na stronie BDO, jeśli będzie to technicznie możliwe. Tylko w czasie trwania awarii można sporządzić dokumenty ewidencji odpadów poza BDO – w formie papierowej lub elektronicznej, wg wzorów określonych w załącznikach do ustawy o odpadach. Skorzystanie z wersji papierowej KPO czy KPOK oznacza konieczność przygotowania odpowiedniej liczby egzemplarzy dla każdego z posiadaczy odpadów: przekazującego, transportującego i przyjmującego odpady.

Dokumenty ewidencji odpadów posiadacz odpadów ma obowiązek wprowadzić do BDO niezwłocznie po przywróceniu jej sprawności, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej naprawy. Z tym że posiadacz odpadów, który przejmuje odpady oraz transportujący odpady, musi wprowadzić dane dotyczące przejęcia odpadów lub potwierdzenie transportu odpadów do BDO niezwłocznie po wystawieniu KPO czy KPOK w BDO.

Zasady sporządzania sprawozdawczości odpadowej

Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami zobowiązani są złożyć:

 • wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania;
 • wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach;
 • przedsiębiorcy prowadzący punkty handlowe, w których oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową;
 • wprowadzający produkty (oleje i preparaty smarowe, opony), o których mowa w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;
 • wprowadzający pojazdy;
 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny lub autoryzowani przedstawiciele;
 • wprowadzający baterie czy akumulatory;
 • organizacje odzysku (zużyte oleje i preparaty smarowe, opony);
 • organizacje odzysku opakowań;
 • organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami zobowiązany jest złożyć:

 • wytwórca odpadów, który zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów;
 • obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami (poza prowadzącymi odbieranie odpadów komunalnych) w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów;
 • prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów (posiadający zgodę na wydobywanie odpadów czy decyzję zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej).

Sprawozdania odpadowe należy złożyć do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy właściwemu marszałkowi województwa za pośrednictwem systemu BDO.

Sprawozdawczość odpadowa w czasie awarii BDO

W przypadku awarii systemu BDO, która uniemożliwi złożenie w terminie powyższych sprawozdań, należy je złożyć niezwłocznie po usunięciu awarii. Zasady te nie dotyczą awarii (sprzętu, programu, dostępu do internetu) powstałych po stronie podmiotu prowadzącego ewidencję odpadów w BDO. Sprawozdania odpadowe złożone przez BDO nie wymagają opatrzenia podpisem.

Weryfikacja sprawozdań odpadowych

Złożone sprawozdania odpadowe podlegają weryfikacji. Marszałek województwa weryfikuje informacje zawarte w sprawozdaniu odpadowym w terminie do 30 września następnego roku. Podmiot może zostać wezwany za pośrednictwem BDO do korekty sprawozdania odpadowego w terminie określonym w wezwaniu, nie dłuższym niż 14 dni. W przypadku braku terminowej korekty uznaje się, iż obowiązek przekazania sprawozdania odpadowego nie został wykonany.

Dokumenty, na podstawie których sporządzono sprawozdanie odpadowe, należy przechowywać przez 5 lat od końca roku, którego dotyczą.

Autor: Aleksandra Banaś

 

Zobacz również:

 

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł