facebook pixel

Jak prowadzić ewidencję i sprawozdawczość w BDO?

system baza danych o odpadach

Trudności, jakie napotkali przedsiębiorcy, urzędnicy i inne podmioty w związku z utworzeniem systemu teleinformatycznego Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), doprowadziły do zmiany przepisów i wydłużenia terminu sporządzania poprzez BDO ewidencji odpadów i sprawozdawczości odpadowej.

Zasady sporządzania ewidencji papierowej w 2020 r.

Do końca grudnia 2020 r. nadal możliwe jest prowadzenie ewidencji odpadów po staremu – w wersji papierowej, ale wg nowych wzorów określonych tym razem w załącznikach do ustawy o odpadach.

Dotyczy to:

 • karty przekazania odpadów (KPO);
 • karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK) – dodatkowy rodzaj karty od 2020 r.;
 • karty ewidencji odpadów;
 • karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych;
 • karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • karty ewidencji odpadów niebezpiecznych.

Istnieje możliwość wypełniania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. pod warunkiem, że przekazujący odpady sporządzi KPO lub KPOK również w wersji papierowej. Kierowca przewożący odpady będzie zobowiązany do posiadania przy sobie dokumentów lub ich kopii w wersji papierowej. To rozwiązanie ma ułatwić dostosowanie się do elektronicznych procedur podmiotom, które nie zdążyły na czas z rejestracją w Bazie Danych Odpadowych i rozpoczęciem prowadzenia ewidencji odpadów poprzez BDO.

Ewidencja odpadów w czasie awarii BDO

Administrator Bazy Danych o Odpadach (obecnie jest nim Minister Klimatu) zamieści komunikat o czasie trwania powstałej awarii na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na stronie BDO, jeśli będzie to technicznie możliwe. W przypadku awarii Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (obecnie i po 31 grudnia 2020 r.) uniemożliwiającej przygotowywanie dokumentacji odpadowej, należy te dokumenty sporządzić w wersji papierowej lub elektronicznej poza BDO. Można to zrobić poza Bazą Danych o Odpadach tylko w czasie awarii BDO, a nie innej awarii. Skorzystanie z wersji papierowej KPO lub KPOK oznacza konieczność przygotowania odpowiedniej liczby egzemplarzy dla każdego z posiadaczy odpadów: przekazującego, transportującego i przyjmującego odpady.

Dokumenty ewidencji odpadów należy wprowadzić do Bazy Danych Odpadowych niezwłocznie po przywróceniu sprawności BDO, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej naprawy. Posiadacz odpadów przekazujący odpady wprowadza do Bazy Danych Odpadowych dane zawarte w KPO niezwłocznie po przywróceniu działalności BDO, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej naprawy. Natomiast posiadacz odpadów, który przyjmie odpady oraz transportujący odpady, muszą wprowadzić dane dotyczące przejęcia odpadów lub potwierdzenie transportu odpadów do BDO niezwłocznie po wystawieniu KPO lub KPOK.

Sprawozdawczość odpadowa w czasie awarii BDO

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, gdy awaria Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami uniemożliwi złożenie w terminie sprawozdań:

 • o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi,
 • dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz kampanii edukacyjnych,
 • o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami,
 • dotyczących odpadów komunalnych,
 • związanych z bateriami i akumulatorami,

to sprawozdania te należy złożyć zaraz po usunięciu awarii. Zasady te nie dotyczą awarii (sprzętu, programu, dostępu do internetu) powstałych po stronie podmiotu prowadzącego ewidencję odpadów w BDO.

Przesunięte terminy sporządzania sprawozdań odpadowych za 2019 r.

Nie zmieniły się terminy wnoszenia opłaty recyklingowej za foliówki oraz opłaty produktowej za niewykonanie obowiązku odzysku i recyklingu przez wprowadzającego produkty: przenośne baterie lub akumulatory, opakowania (z produktami), sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, oleje i preparaty smarowe. Natomiast sprawozdania za 2019 r. dotyczące ww. produktów oraz o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi i o kampaniach edukacyjnych, a także dotyczące działalności stacji demontażu pojazdów i strzępiarek pojazdów należy sporządzić po raz pierwszy poprzez BDO w terminie do 11 września 2020 r. – zamiast pierwotnie do 15 marca 2020 r., a następnie do 30 czerwca 2020 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875, z późn. zm.) zmieniły się terminy sporządzania pozostałych sprawozdań odpadowych za 2019 r., po raz pierwszy poprzez BDO:

 • do 31 października 2020 r. mają sporządzić sprawozdania podmioty wytwarzające odpady i gospodarujące odpadami, w przypadku gdy są obowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów – zamiast pierwotnie do 15 marca 2020 r., a następnie do 30 czerwca 2020 r.;
 • do 31 sierpnia 2020 r. mają sporządzić sprawozdania odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (z wyłączeniem gminy) i zbierający odpady komunalne (z wyłączeniem PSZOK) – zamiast pierwotnie do 31 stycznia 2020 r., a następnie do 30 czerwca 2020 r.;
 • do 31 października 2020 r. wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast mają sporządzić sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – zamiast pierwotnie do 31 marca 2020 r., a następnie do 31 sierpnia 2020 r.;
 • do 31 grudnia 2020 r. marszałkowie województw mają sporządzić sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – zamiast pierwotnie do 15 lipca 2020 r., a następnie do 31 października 2020 r.

Prowadzący ewidencję odpadową na starych zasadach (w tzw. wersji “papierowej”) mają trochę więcej czasu na przyzwyczajenie się do elektronicznej ewidencji. Jeśli Baza Danych o Odpadach będzie czasowo niedostępna z powodu awarii, to można przygotowywać dokumentację i sprawozdania na papierze lub w innym systemie elektronicznym. Po zakończeniu awarii trzeba je niezwłocznie wprowadzić do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Pozytywną zmianą jest wydłużenie terminów sporządzania poprzez BDO sprawozdań odpadowych podmiotów: wytwarzających i gospodarujących odpadami, odbierających odpady komunalne z nieruchomości i prowadzących PSZOK oraz obowiązanych do sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ułatwieniem nie jest przesunięcie terminu sprawozdań odpadowych na 11 września 2020 r. dla tych, którzy obowiązani byli do wniesienia opłaty produktowej (odpowiednio do 15 albo 31 marca 2020 r.) lub rozliczenia się z publicznych kampanii edukacyjnych. Do ich wyliczenia musieli mieć już wtedy wszystkie wymagane w sprawozdaniu odpadowym informacje.

Autor: Aleksandra Banaś

Zobacz również:

Przeczytaj także:

Poprzedni artykułNastępny artykuł